Sedinta Consiliului Local al municipiului Marghita in data de 09.04.2019

Avand in vedere raportul de specialitate  nr. 2322 din 8.04.2019  prin care se jusitifică  caracterul de urgență a întrunirii Consiliului Local al municipiului Marghita în ședința de indată pentru supunere spre aprobare a reglementarii juridice a unui teren in vederea posibilitatii comercializarii lui pentru realizarea unui lanț de magazine specializate în vânzarea retail

              In conformitate cu art. 39 alin. 4 din Legea nr.215/2001, legea administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare Primarul municicipiului Marghita dispune:

Art. 1 Se convoacă în ședința de îndată Consiliul Local al municipiului Marghita pentru data de 9.04.2019 , orele 15,30 , cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind cuprinderea in domeniul privat a municipiului Marghita a cotei de 596 mp./748 mp. , teren situat in Marghita, str I.L.Caragiale nr. 33 inscris pe nr. top. 485 in CF 104723 Marghita .