Sedinta CLM din 29.11.2018

Convocarea Consiliului Local al Municipiului  Marghita, în şedinţa  ordinară  pe data de  29.11.2018  ,  în sala mare a  Primăriei   Municipiului Marghita.

Având în vedere prevederile articolului 68 alin. 1  din Legea 215/ 2001 – legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul dispoziţiilor articolului 39  alin. 1  ,  din aceeaşi lege, Primarul  municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan  Ladislau dispune:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listelor de prioritate pentru acordarea locuinţelor ANL care s-au eliberat în anul 2018 și care se vor elibera până la întocmirea și aprobarea de către Consiliul Local  a unei noi liste de prioritate

Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de specialitate: Comisia socială, învățământ, sănătate, culte și protecție  socială

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Marghita pe anul 2018

                              Initiator . primar Pocsaly Zoltan

                              Raport de avizare. Comisia de buget finante

  1. Proiect de hotarare privind vânzarea cu drept de preemptiune, a unor terenuri  apartinând domeniului privat de interes local al municipiului pe care sunt edificate constructii  cu destinatia garaje , către proprietarii  construcţiilor

                             Initiator . primar Pocsaly Zoltan

                              Raport de avizare. Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat

           4.Proiect  de hotarare pentru aprobarea constituirii unui drept de servitute asupra terenului cu nr. cad.104711 inscris in CF nr. 104711 respectiv nr.cad.104712 inscris in CF nr.104712,proprietatea publica a municipiului Marghita  către SC AGRILINC SRL pentru amplasarea unei conducte de  apa geotermala pe toate lungimea acestuia care va deservi Pensiunea situata in Marghita, str. T.Vladimirescu nr. 178

                             Initiator . primar Pocsaly Zoltan

                             Raport de avizare. Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat

  1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea în principiu a vânzării directe a terenului în suprafaţă de 794 mp. identificat cu nr. cad. 101873,înscris în C.F.101873 Marghita , str. Tudor Vladimirescu, nr.178,către proprietarul construcției edificate pe acest teren, SC Agrilinc SRL

                       Initiator . primar Pocsaly Zoltan

                      Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat

  1. Proiect de hotarare pentru stabilirea pretului de vânzare a terenului  in suprafata de 320  mp. teren cu nr. cadastral 102270 inscris in CF 102270 Marghita ,  teren proprietate privata a municipiului Marghita  catre proprietarul constructiei  edificate pe acest teren SC Ravanar Trans SRL Marghita, reprezentată de dl. Ciuciu Adrian

                    Initiator . primar Pocsaly Zoltan

                   Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea declanșării procedurii de selectie a unui nou membru în consiliul de administrație al SC Parc Balneomar SA

                    Initiator . primar Pocsaly Zoltan

                          Raport de avizare. Comisia juridica

  1. Proiect de hotărâre privind valorificarea masei lemnoase din pădurea proprietatea UAT Marghita

                  Initiator . primar Pocsaly Zoltan

                          Raport de avizare: Comisia de turism,mediu si agricultura

                                                              Comisia de administrare a domeniului public si privat

  1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificarii si completarii HCL nr. 47 din 30.03.2017 , referitoare la aprobarea Organigramei si a Statului de functii  pentru aparatul de specialitate al primarului

                         Initiator . primar Pocsaly Zoltan

                          Raport de avizare. Comisia juridical si Comisia de buget finante

  1. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei școlare a  unităţilor de învăţământ  preuniversitar de stat și particular  de pe raza unităţii administrativ teritoriale Marghita pentru anul şcolar 2019-2020

Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de specialitate: Comisia socială, învățământ, sănătate, culte și protecție  socială

  1. Probleme curente