PROIECTUL ORDINII DE ZI al ședinței ordinare a Consiliului Local Marghita din data de 14 ianuarie 2021, ora 13,00

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului Municipăiului Marghita  și al celorlalte instituții subordonate ca urmare a reorganizării activității instituției

 • Inițiator: primar Marcel-Emil SAS ADĂSCĂLIȚII
 • Raport de avizare: Comisia buget –finanțe și administrare a domeniului public și privat

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Marghita și al instituțiilor subordonate începând cu data de 1 februarie  2021

 • Inițiator: primar Marcel-Emil SAS ADĂSCĂLIȚII
 • Raport de avizare: Comisia buget –finanțe și administrare a domeniului public și privat

3. Proiect de hotărâre privind activitatea  asistenţilor  personali  desfăşurată  în  semestrul II al anului 2020;

 • Inițiator: primar Marcel-Emil SAS ADĂSCĂLIȚII
 • Raport de avizare: Comisia social-cultural, tineret, sport, învățământ, sănătate, culte

4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav şi a numărului de indemnizaţii lunare cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, adulţilor cu handicap grav ori reprezentanţilor legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, la nivelul Municipiului Marghita pentru anul 2021

 • Inițiator: primar Marcel-Emil SAS ADĂSCĂLIȚII
 • Raport de avizare: Comisia social-cultural, tineret, sport, învățământ, sănătate, culte; Comisia buget –finanțe

5. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planul de lucrări ce vor fi efectuate în anul 2021 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.  416/2001, privind venitul minim garantat

 • Inițiator: primar Marcel-Emil SAS ADĂSCĂLIȚII
 • Raport de avizare: Comisia social-cultural, tineret, sport, învățământ, sănătate, culte; Comisia buget –finanțe și administrare a domeniului public și privat

6. Proiect de hotarare privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2020, de către Primarul și Viceprimarul Municipiului Marghita, în anul 2021

 • Inițiator: primar Marcel-Emil SAS ADĂSCĂLIȚII
 • Raport de avizare: Comisia juridică ;

 7. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular  de pe raza unităţii administrativ teritoriale Marghita pentru anul şcolar 2020-2021

 • Inițiator: primar Marcel-Emil SAS ADĂSCĂLIȚII
 • Raport de avizare: Comisia social-cultural, tineret, sport, învățământ, sănătate, culte

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea punctului 11 de la art. 24, din regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Marghita  aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.165 din 16. 12.2015  completată și modificată  prin Hotărârea Consiliului Local nr.22 din 30. 01.2020 și prin Hotărârea Consiliului Local nr.180 din 26. 11.2020.

 • Inițiator: primar Marcel-Emil SAS ADĂSCĂLIȚII
 • Raport de avizare: Comisia buget –finanțe și administrare a domeniului public și privat

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea utilizării excedentului, de către Liceul Teoretic „Horvath Janos” Marghita ,  Liceul Tehnologic „Horea” și  Spitalul Municipal „Dr. Pop Mircea” Marghita, în anul bugetar 2021

 • Inițiator: primar Marcel-Emil SAS ADĂSCĂLIȚII
 • Raport de avizare: Comisia buget –finanțe și administrare a domeniului public și privat

10. Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL nr. 192 din 17.12.2020 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind alegerea formei de gestiune  a serviciului iluminat public ,a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului iluminat public ,a Caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului iluminat public și a Contractului – cadru de delegarea gestiunii serviciului iluminat public în Municipiul Marghita

 • Inițiator: primar Marcel-Emil SAS ADĂSCĂLIȚII
 • Raport de avizare: Comisia juridică ;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalitatii de gestiune a Serviciului de iluminat public din  Municipiului Marghita

 • Inițiator: primar Marcel-Emil SAS ADĂSCĂLIȚII
 • Raport de avizare: Comisia buget –finanțe și administrare a domeniului public și privat; Comisia juridică ;

12.  Raport privind modul de soluţionare a petiţiilor depuse la Primaria Municipiului  Marghita pe semestrul II al anului   2020

13. Probleme curente

Materiale sedinta