Proiectul ordinii de zi a sedinței extraordinare a CLM din data de 11.01.2022

1. Proiect de hotărâre –  privind aprobarea „Planului de mobilitate urbană durabila pentru municipiul Marghita pe perioada 2021-2027”.

                    Initiator : primar Marcel Emil Sas Adascalitii

                    Raport de avizare: Comisia urbanism şi amenajarea teritoriului

                                                  Comisia turism, agricultură, mediu

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului Municipiului Marghita în anul 2022

                Initiator : primar Marcel Emil Sas Adascalitii

                Raport de avizare: Comisia buget finante si administrarea domeniului public si privat