PROIECTUL ORDINII DE ZI a ședinței consiliului local Marghita din data de joi , 23 iulie orele 13,00, Primaria Municipiului Marghita

1. Proiect de hotărâre  privind solicitarea preluării  din domeniul public al statului și administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură-Centrul Județean Bihor în domeniul public al unității administrativ- teritoriale Marghita și administrarea Consiliului Local Marghita a doua imobile

Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau

Raport de avizare: Comisia de buget finanțe și administrare a domeniului public și privat

2. Proiect de hotărâre pentru  stabilirea  locurilor  de  ocuparea  domeniului  public  pentru  activitatea  de  comerț stradal  ocazional

Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau

Raport de avizare: Comisia de buget finanțe și administrare a domeniului public și privat

3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Marghita pe anul 2020

Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau

Raport de avizare: Comisia de buget finanțe și administrare a domeniului public și privat

4.Proiect de hotărâre privind activitatea  asistenţilor  personali  desfăşurată  în  semestrul I al anului 2020, respectiv 01 ianuarie -30 iunie 2020

Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau

Raport de avizare: Comisia socială, învățământ,sănătate, culte și protecție socială

5. Raport privind modul de soluţionare a petiţiilor depuse la Primaria Municipiului  Marghita pe semestrul I al anului   2020

                           Prezinta: Compartimentul de relatii cu publicul

  1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării în principiu a terenului de pe str. Herculane, nr. 4A, în suprafață de 259 mp, având nr. cadastral 259 înscris în CF nr. 100610 Marghita către Madácsy-Varga Ștefan-Ioan

Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau

Raport de avizare: Comisia de buget finanțe și administrare a domeniului public și privat

  1. Proiect de hotărâre pentru însușirea constatărilor Comisiei de analiză privind cheltuielile efectuate în perioada octombrie 2016 de către SC Parc Balneomar SRL

Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau

Raport de avizare: Comisia de buget finanțe și administrare a domeniului public și privat

  1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea concesionării directe a unui spațiu din clădirea proprietate privată a municipiului Marghita înscrisă în CF 101001, nr. top. 64/2 – fosta clădire a Unității militare, str. Eroilor, nr. 9 către Asociația Club Sportiv Bengu Box

                        Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau

Raport de avizare: Comisia de buget finanțe și administrare a domeniului public și privat

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între U.A.T. Municipiul Marghita – Consiliul Local Marghita, U.A.T. Comuna Tăuteu – Consiliul Local Tăuteu, U.A.T. Comuna Abrămuț – Consiliul Local Abrămuț și Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor în scopul realizării în comun a Documentației tehnico – economice – etapa Studiu de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiții ”Varianta ocolitoare Marghita – Tăuteu – Abrămuț” și derularea procedurilor de achiziție comună ocazională în acest sens

                          Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau

                        Raport de avizare: Comisia de urbanism si amenajare a teritoriului

                                                       Comisia juridica

  1. Proiect pentru aprobarea Regulamentului privind legalizarea construcţiilor executate fără autorizaţie de construire pe raza teritorial-administrativa a municipiului Marghita

                          Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau

                        Raport de avizare: Comisia de urbanism si amenajare a teritoriului

                                                       Comisia juridica

  1. Proiect de hotărâre pentru transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului  aferent constructiei  proprietatea SC Arandia SRL situată în Marghita str. Bujorului nr. 6 in favoarea noului dobânditor  al construţiei.

                          Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau

                        Raport de avizare:  Comisia juridica

  1. Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza administrativ-teritoriala a Municipiului Marghita

                         Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau

                        Raport de avizare:  Comisia buget finante

 

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţelor sociale situate in Marghita , str. Tudor Vladimirescu nr. 163 A si str Tudor Vladimirescu nr. 167 ap. 13 Marghita, judetul Bihor

                         Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau

                         Raport de avizare:  Comisia socială

  1. Probleme curente