PROIECTUL ORDINII DE ZI a ședinței consiliului local Marghita din data de joi, 19.03.2020 orele 13,00

1.Proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, la nivelul Municipiului Marghita pentru anul 2020, aprobat prin HCL nr.13/30.01.2020
Inițiator : primar Pocsaly Zoltan
Raport de avizare: Comisia de buget finanțe și administrare a domeniului public și privat; Comisia socială, învățământ,sănătate, culte și protecție socială

2.Proiect de hotărâre pentru însușirea Raportului privind situația gestionării și inventarierii patrimoniului privat al Municipiului Marghita și actualizarea Listei bunurilor din domeniul privat pe anul 2019
Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau
Raport de avizare: Comisia de buget finanțe și administrare a domeniului public și privat

3.Proiect de hotărâre pentru însușirea raportului privind stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol pe anul 2019 și stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor și ținerea la zi a Registrului agricol
Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau
Raport de avizare: Comisia turism, mediu și agricultură

4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Marghita pentru anul 2020.
Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau
Raport de avizare: Comisia de buget finanțe și administrare a domeniului public și privat

5. Proiect de hotarare pentru aprobarea bilantului si a contului de executie bugetară a municipiului Marghita la data de 31.12.2019
Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau
Raport de avizare: Comisia de buget finanțe și administrare a domeniului public și privat

6. Proiect de hotărare pentru aprobarea vânzării în principiu a terenului din str. C.Republicii, nr. 49, în suprafață de 17,27 mp, având nr. cadastral 206 înscris în CF nr. 102232 Marghita către titularul contractului de concesiune Papp Laszlo
  Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau
Raport de avizare: Comisia de buget finanțe și administrare a domeniului public și privat

7. Discutarea solicitării ADI ECOLET GROUP privind stabilirea sistemului de plată pentru serviciile publice de colectare a deșeurilor
8. Proiect de hotarare privind aprobarea volumului pubelelor la gospodarii individuale(case familiale) din municipiul Marghita si satele apartinatoare pentru operatorul de salubrizare AVE Bihor
Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau
Raport de avizare: Comisia turism, mediu și agricultură

9. Proiect de hotarare pentru modificarea parțială a HCL nr. 153/2019, privind Statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului şi pentru celelalte unităţi subordonate U.A.T. Marghita
Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau
Raport de avizare : Comisia juridica

10. Proiect de hotarare privind cuprinderea in domeniul public unor lucrari de investitii si darea lor in administrarea Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare, Salubritate.
Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau
Raport de avizare : Comisia juridica
Comisia de administrare a domeniului public si privat

11. Proiect de hotarare privind stabilirea chiriei către Parohia Română Unită cu Roma Greco-Catolica Marghita, pentru terenul in suprafata de 1179 mp., inscris in CF nr. 548 Marghita , nr. top. 584 si 585/2 folosit de administratia locală ca piata agroalimentară pe anul 2020
Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau
Raport de avizare : Comusua de buget finante

12.Raport de activitate –Biblioteca Municipală „Ioan Munteanu” pentru anul 2019
Prezintă: director Atym Lavinia

13. Raport de activitate –Casa de Cultura a Municipiului Marghita pentru anul 2019
Prezinta : director Demeter Veronica

14. Probleme curente