Proiectul ordinii de zi a ședinței Consiliului Local Marghita din data de joi, 18 februarie 2021 orele 13.00, Primaria Municipiului Marghita

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali în consiliul de administrație al Spitalului Municipal „Dr. Pop Mircea”Marghita
 • Inițiator primar: Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
 • Raport de avizare: Comisia de Buget finanțe și administrare a domeniului  public și privat ; Comisia Juridică
 1. Proiect de hotărâre privind   desemnarea consilierilor locali în Comisia de siguranță a Circulației Rutiere și Pietonale
 • Inițiator primar: Marcel-Emil SAS- ADĂSCĂLIȚII
 • Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului  public și privat și Comisia Juridică
 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al U.A.T. Marghita
 • Inițiator primar: Marcel-Emil SAS- ADĂSCĂLIȚII
 • Raport de avizare: Comisia Juridică
 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Municipiului Marghita
 • Inițiator primar: Marcel-Emil SAS- ADĂSCĂLIȚII
 • Raport de avizare: Comisia Juridică
 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea datei de intrare în vigoare a HCL nr. 8/14.01.2021 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare si funcționare ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Marghita şi a celorlalte instituţii suborodonate ca urmare a reorganizării activității instituției, pentru structura Poliţiei Locale Marghita.
 •  Inițiator primar: Marcel-Emil SAS- ADĂSCĂLIȚII
 •  Raport de avizare: Comisia Juridică
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea unor poziții din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Marghita și constituirea unor numere cadastrale în vederea deschiderii de cărți funciare noi pentru terenuri din intravilanul municipiului     Marghita
 • Inițiator primar: Marcel-Emil SAS- ADĂSCĂLIȚII
 • Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului  public și privat și Comisia de Urbanism.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuprinderii în domeniului public al municipiului Marghita și constituirea unor numere cadastrale în vederea deschiderii de cărți funciare noi pentru terenuri  publice din intravilanul municipiului Marghita

 • Inițiator primar: Marcel-Emil SAS- ADĂSCĂLIȚII
 • Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului  public și privat și Comisia de Urbanism

8 . Proiect de hotărâre  privind  aprobarea cuprinderii şi înscrierii  în domeniul privat al municipiului Marghita a suprafetei de teren de 9009 mp. înscris pe nr. cad. 105254 CF 105254 Marghita , teren intravilan liber de construcţii în vederea implementării  proiectului  “Promovarea unei abordări integrate în ceea ce privește îmbunătățirea ratei de angajare și a mediului de afaceri la nivelul micro-regiunilor Marghita și Berettyoujfalu”

 • Inițiator primar: Marcel-Emil SAS- ADĂSCĂLIȚII
 • Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului  public și privat, Comisia juridica, dezvoltare regională şi integrare
 1. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților municipiului Marghita în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Parc Balneomar SA
 •  Inițiator primar: Marcel-Emil SAS- ADĂSCĂLIȚII
 • Raport de avizare: Comisia  de administrare a domeniului  public și privat
 1. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidenţele contabile  a unor bunuri  aparţinând domeniului public /privat al municipiului Marghita ca urmare a desfinţării acestor bunuri
 • Initiator: primar Marcel-Emil SAS- ADĂSCĂLIȚII
 • Comisia de buget finanţe si administrarea domeniului public si privat
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea bilanţului şi a contului de excuţie bugetară ale municipiului Marghita încheiat la data de 31.12.2020
 • Initiator: primar Marcel-Emil SAS- ADĂSCĂLIȚII
 •  Comisia de buget finanţe
 1. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare acordat Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare si Salubritate Marghita asupra unor mijloace fixe cuprinse in domeniul privat
 • Initiator: primar Marcel-Emil SAS- ADĂSCĂLIȚII
 • Comisia de buget finanţe si administrarea domeniului public si privat

   13. Probleme curente

Materiale sedinta