PROIECTUL ORDINII DE ZI a ședinței Consiliului Local Marghita din data de joi , 17 decembrie 2020 orele 13,00, la sala de sedinte a Primariei Municipiului Marghita

  1. Depunerea jurămintelor în urma validării mandatelor la consilierii locali supleanți Nagy Gabriella , Pop Gavril , Pop Dionisie.

  2. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. 156  din 05.11.2020 privind modificarea H.C.L. 149 /2020 pentru stabilirea comisiilor de specialitate ale consiliului local.

Inițiator primar: Marcel-Emil SAS- ADĂSCĂLIȚII

Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului  public si privat

                                 Comisia Juridică

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Marghita pe anul 2020.

Inițiator primar: Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII

Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului  public și privat

   4. Proiect de hotărâre privind  transmiterea cu titlu gratuit din patrimoniul Municipiului Marghita  în patrimoniul Colegiului Național„Octavian Goga”Marghita a microbuzului școlar, marca  Opel Opel Cibro 16+1 locuri , având nr. de inventar  601985.

Inițiator primar: Marcel-Emil SAS- ADĂSCĂLIȚII

Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului  public și privat

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea LISTELOR DE PRIORITATE PENTRU ACORDAREA LOCUINŢELOR A.N.L. pentru tineri, care s-au eliberat în anul 2020 şi care se vor elibera până la întocmirea şi aprobarea de către Consiliul Local a unei noi liste de prioritate

Inițiator primar: Marcel-Emil SAS- ADĂSCĂLIȚII

Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului  public și privat

    6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind alegerea formei de gestiune  a serviciului iluminat public , a Caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului iluminat public și a contractului – cadru de delegarea gestiunii serviciului iluminat public în Municipiul Marghita

Inițiator primar: Marcel-Emil SAS- ADĂSCĂLIȚII

Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului  public și privat

                               Comisia de urbanism și amenajarea teritoriului

  1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Centru Școlar de Educație Inclusivă nr.1 Popești, a unei cote părți din clădirea Creșei Municipiului Marghita, pentru desfășurarea activității claselor integrate din Marghita.

Inițiator primar: Marcel-Emil SAS- ADĂSCĂLIȚII

Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului  public și privat

  1. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice și persoanele juridice de pa raza U.A.T. Marghita  care nu au încheiate contracte cu operatorul de salubritate AVE Bihor S.R.L.

Inițiator primar: Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII

Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului  public si privat

                                 Comisia Juridică

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune pentru suprafața de 73 mp , teren înscris pe nr. topo 2241/4 C.F. 5046 Marghita , situat pe str. Progresului , către S.C. Transgex S.A. Oradea, pentru instiruirea unui perimetru de protecție la sonda geotermală

Inițiator primar: Marcel-Emil SAS- ADĂSCĂLIȚII

Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului  public și privat

  1. Proiect de hotărâre privind acceptarea de către Municipiul Marghita a unor oferte de donație constând în teren situat în Municipiul Marghita , efectuate de către dl. Moka Attila și soția și dl. Nemes Antal.

Inițiator primar: Marcel-Emil SAS- ADĂSCĂLIȚII

Raport de avizare: Comisia de admnistrare a domeniului  public și privat

                                 Comisia Juridică

  1. Probleme curente

Materiale sedinta decembrie 2020