PROIECTUL ORDINII DE ZI a ședinței consiliului local Marghita din data de 24.02.2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI a ședinței consiliului local Marghita din data de 24.02.2020 ora 13:00

1.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului UAT Marghita pe anul 2020

                  Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                   Raport de avizare. Comisia de buget finante

2 . Proiect de hotarare      privind trecerea unor terenuri cu vegetatie forestiera din domeniul privat  in domeniul public al municipiului Marghita

     Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

     Raport de avizare. Comisia de administrare a domeniului public si privat

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării poziției nr. 242 din localitatea Ghenetea , din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Marghita

     Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

     Raport de avizare. Comisia de administrare a domeniului public si privat

 1. Proiect de hotarare pentru cuprinderea in domeniul privat al municipiului Marghita a unor terenuri din intravilanul localitatii 

  Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                               Raport de avizare. Comisia de administrare a domeniului public si privat

 

 1. Proiect de hotarare pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „CENTRU MULTIFUNCȚIONAL RECREATIV MARGHITA

                               Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                               Raport de avizare: Comisia de juridica, dezvoltare regionala

 1. Proiect de hotarare în vederea aprobării Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Centru Educaţional Multifuncţional “Octavian Goga”

                                Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                               Raport de avizare: Comisia de juridica, dezvoltare regionala

7 .  Proiect de hotarare pentru pentru aprobarea  contractului de superficie cu titlu gratuit cu Agentia De Dezvoltare Durabilă  pe terenul in suprafață de 3000 mp.,înscris pe  nr. cadastral 104077 i in CF 104077 Marghita si trecerea acestui teren din domeniul public in domeniul privat al municipiului Marghita pe durata realizării obiectivului de investiții ”Construire bazin didactic de înot in municipiul Marghita , judetul Bihor”

                       Initator primar Pocsaly Zoltan

                       Raport de avizare. Comisia juridica

                                                     Comisia de administrare a domeniului public si privat

 

 1. Proiect de hotarare privind reglementarea juridică a terenului  situat in Marghita str. Piata Independentei nr. 3 înscris in CF 100886 Marghita nr. topo.100886 teren ocupat de constructie si aflat sub contract de concesiune cu proprietarii constructiei 

                          Initator primar Pocsaly Zoltan

                           Raport de avizare. Comisia juridica

                                                           Comisia de administrare a domeniului public si privat

 

 1. Proiect de hotarare pentru insusirea rapoartelor de evaluare si aprobarea pretului de pornire la licitatie a spatiilor din imobilul situat pe str. 1 Decembrie nr. 14 Marghita

                            Initator primar Pocsaly Zoltan

                            Raport de avizare. Comisia juridica

                                                           Comisia de administrare a domeniului public si privat

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile în valoare de pana la 466.393  lei în vederea finantarii proiectelor de investitii de interes local

                            Initator primar Pocsaly Zoltan

                            Raport de avizare : Comisia de buget finante

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 88 din 29 mai 2017 pentru stabilirea listei bunurilor de retur ce vor fi predate la SC Parc Balneomar SA în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului ștrand municipal precum și a listei de investiții la acest serviciu

                            Initator primar Pocsaly Zoltan

                       Raport de avizare. Comisia de administrare a domeniului public si privat

 1. Proiect de hotărâre pentru stabilirea prețului de vânzare a terenului proprietate privată a Municipiului Marghita,  situată pe str. Eroilor, înscris în CF nr. 104664 Marghita, având nr. cadastral 104664, către titularii contractelor de concesiune

                             Initator primar Pocsaly Zoltan

                       Raport de avizare. Comisia de administrare a domeniului public si privat

 1. 13. Proiect de hotarare privind aprobarea unor tarife pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor menajere aplicate beneficiarilor serviciului de salubrizare pe raza teritoriala a municipiului Marghita

                                     Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                                                Raport de avizare:Comisia juridica,

Comisia de buget finante

                      

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului ”Dezvoltare locală pentru comunități dezavantajate din Județul Bihor”, ce urmează a fi depus spre finanțare in cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, apelul nr. 4. “Dezvoltare locală”                      

 

                                     Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                                                Raport de avizare: Comisia sociala

 

   

 1. Probleme curente