Proiect al Ordinii de zi a sedintei ordinare din 27.07.2021, orele 13.00

 1. Analiza situaţiei economico – financiare a SC Parc Balneomar SA

          Invitaţi : conducerea prezentă si conducerile anterioare ale SC  Parc Balneomar SA 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a  municipiului Marghita

        Inițiator : primar Marcel Emil Sas Adăscăliții

        Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unor poziții din inventarul bunurilor  care aparțin domeniului public al municipiului Marghita și constituirea unor numere cadastrale în vederea deschiderii de cărți funciare noi pentru terenuri din intravilanul municipiului Marghita

        Inițiator : primar Marcel Emil Sas Adăscăliții

        Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii de numere cadastrale în vederea deschiderii de cărti funciare noi pentru terenuri libere de constructii aflate în proprietatea municipiului Marghita

         Inițiator : primar Marcel Emil Sas Adăscăliții

        Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuprinderii în domeniului public al municipiuluiMarghita a unor terenuri cu destinatia de drum exploatare și constituirea unor numere cadastrale în vederea deschiderii de cărți funciare noi

       Inițiator : primar Marcel Emil Sas Adăscăliții

        Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale cu propunerea de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 101772 înscris în C.F. nr. 101772 – Marghita, situat în municipiul Marghita, Piața Independenței

         Inițiator : primar Marcel Emil Sas Adăscăliții

         Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

 1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea lotizării și partajării imobilului cu nr. cadastral 101873 înscris în CF nr. 101873 Marghita, situat in municipiul  Marghita , str. Tudor  Vladimirescu

        Inițiator : primar Marcel Emil Sas Adăscăliții

        Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Marghita şi a celorlalte instituţii subordonate

        Inițiator : primar Marcel Emil Sas Adăscăliții

        Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

 1. Proiectul de hotarare privind transmiterea fără plată în proprietatea  Parohiei Romano-Catolice Marghita a unor bunuri imobile aflate în domeniul privat al municipiului Marghita și folosința gratuită a Parohiei Romano-Catolice

        Inițiator : primar Marcel Emil Sas Adăscăliții

        Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

 1. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 114 din 17.09.2009 pentru aprobarea actovităţilor pe care le desfăşoară operatorul economic Serviciul Public de Alimentare cu Apă, Canalizare si Salubritate Marghita

         Inițiator : primar Marcel Emil Sas Adăscăliții

         Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

     11.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea Contractului colectiv de muncă negociat   la nivelul  Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare și  Salubrizare Marghita (S.P.A.A.C.S.)

               Inițiator : primar Marcel Emil Sas Adăscăliții

               Raport de avizare: Comisia juridică

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Marghita per anul 2021

                 Inițiator : primar Marcel Emil Sas Adăscăliții

                 Raport de avizare: Comisia de buget finante

 1. Proiect de hotărâre privind activitatea asistenţilor personali desfăşurată în semestrul I al anului 2021

              Inițiator : primar Marcel Emil Sas Adăscăliții

              Raport de avizare: Comisia socială

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuintei sociale situată în Marghita str. Tudor Vladimirescu nr. 167 ap. 2

                Inițiator : primar Marcel Emil Sas Adăscăliții

                 Raport de avizare:  Comisia sociala

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesiunii directe a unei suparfețe de 132 mp având nr. cad. 104935 situat pe str. Reményik Sándor, în favoarea numiților Bota Cristian și Ciarnău Florian

                 Inițiator : primar Marcel Emil Sas Adăscăliții

                  Raport de avizare:  Comisia de administrare a domeniului public si privat 

 1. Raport privind modul de solutionare a petiţiilor depuse la Primăria Municipiului Marghita pe semestrul I al anului 2021      
 1. Probleme diverse