Proiect al Ordinii de zi a sedinței ordinare convocată pentru 28.10.2021, orele 13,00

 1. Raport de activitate al primarului municipiului Marghita după un an de mandat.

 •  Prezintă: Marcel- Emil Sas- Adăscălitii, primarul municipiului Marghita

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public şi proprietatea publică  a municipiului Marghita în domeniul public şi proprietatea publică  a Judeţului Bihor-Consiliului Judeţan Bihor a terenului în suprafaţă de 3100 mp. în scopul realizării obiectivului “ Construire punct de colectare deşeuri cu acord voluntar în municipiul Marghita”

 •  Iniţiator: primar Marcel – Emil Sas-Adăscăliţii

 • Raport de avizare: Comisia juridică şi Comisia de administrare a domeniului public şi privat

 1. Proiect de hotarare privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 113/2017 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi contractual din cadrul familiei operaţionale” administratie” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Marghita, modificată prin HCL 9/2021

 •  Iniţiator: primar Marcel – Emil Sas-Adăscăliţii

 • Raport de avizare: Comisia juridică

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unor pozitii din inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Marghita şi constituirea unui număr cadastral  în vederea deschiderii unei cărti  funciare noi pentru terenuri  din intravilanul  municipiului Marghita

 • Iniţiator: primar Marcel – Emil Sas-Adăscăliţii

 • Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public şi privat

 1. Proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, modificarea şi suplimentarea programului de investiţii din surse de finanţare proprii, departamentul apă, canal-epurare, spaţii verzi al Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare si Salubrizare Marghita.

 • Iniţiator: primar Marcel – Emil Sas-Adăscăliţii

 •  Raport de avizare: Comisia de buget finante

 1. Proiect de hotarare pentru aprobarea acordului de parteneriat între Municipiul Marghita şi Asociaţia Rotary Club Marghita în vederea derulării proiectului caritabil “Dinţi sănătoşi, copii frumoşi”

 •  Iniţiator: primar Marcel – Emil Sas-Adăscăliţii

 • Raport de avizare: Comisia de invaţamânt , cultură , sănătate, Comisia juridică

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică  a  municipiului Marghita

 • Iniţiator: primar Marcel – Emil Sas-Adăscăliţii

 • Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

 1. Proiect de hotărâre pentru stabilirea pretului de achizitionare a terenului in suprafaţă de 946 mp. înscris în CF 270 NDF pe nr. Cad. 423, situat pe str. George Enescu , Marghita

 •  Iniţiator: primar Marcel – Emil Sas-Adăscăliţii

 • Raport de avizare:  Comisia de administrare a domeniului public si privat, buget finante

9.     Proiect de hotărâre privind   stabilirea stațiilor pentru  mijloace de transport persoane în curse regulate și curse regulate speciale, pe terenul apaţinând domeniului public al Municipiului Marghita

 • Iniţiator: primar Marcel – Emil Sas-Adăscăliţii

 • Raport de avizare:  Comisia de urbanism si amenajarea teritoriului

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor  tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „DOTAREA ȘI MODERNIZAREA LICEULUI TEORETIC „HORVATH JANOS ” MARGHITA, CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT” cu o capacitate de 861 copii,  în Municipiul Marghita , Județul Bihor

 • Initiator primar Marcel-Emil Sas-Adascalitii

 • Raport de avizare: Comisia de buget finante și administrare a domeniului public și     privat

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor  tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „DOTAREA ȘI MODERNIZAREA LICEULUI TEORETIC „HORVATH JANOS ” MARGHITA, CONSTRUIRE CLĂDIRE MULTIFUNCȚIONALĂ D+P+M ” în Municipiul Marghita , Județul Bihor

 • Initiator primar Marcel-Emil Sas-Adascalitii

 • Raport de avizare: Comisia de buget finante și administrare a domeniului public și     privat

12.  Proiect de hotărâre  pentru  stabilirea  locurilor  de  ocupare a  domeniului  public  pentru  activitatea  de  comerț stradal  ocazional

 • Initiator primar Marcel-Emil Sas-Adascalitii

 • Raport de avizare: Comisia de buget finante și administrare a domeniului public și     privat

13.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind obligaţiile şi responsabilităţile care revin instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice, precum şi cetăţenilor,  pentru buna  gospodărire a Municipiului Marghita potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului 21/2002 cu modificările și completările ulterioare

 • Initiator primar Marcel-Emil Sas-Adascalitii

 • Raport de avizare: Comisia juridică

 1. Proiect de hotarare pentru aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Construire adăpost de câini in Municipiul Marghita.

 • Iniţiator: primar Marcel – Emil Sas-Adăscăliţii

 • Raport de avizare: Comisia de buget finante şi administrarea domeniului public si privat

 1. Probleme curente