Ordinea de zi a sedinței ordinare din 28.06. 2021, orele 13.00

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului Municipiului Marghita, județul Bihor
 • Initiator . primar Marcel Emil Sas Adăscăliții
 • Raport de avizare: Comisia juridică
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea noului Regulament  de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Marghita, județul Bihor
 • Initiator . primar Marcel Emil Sas Adăscăliții
 • Raport de avizare: Comisia juridică
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea “Strategiei integrate de dezvoltare urbană a   Municipiului Marghita 2021-2027”
 • Initiator . primar Marcel Emil Sas Adăscăliții
 • Raport de avizare: Comisia juridică
 1. Proiect de hotărâre privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă al

Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Marghita, județul Bihor

 • Initiator . primar Marcel Emil Sas Adăscăliții
 • Raport de avizare: Comisia juridică

     5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Marghita pe anul 2021

 • Initiator . primar Marcel Emil Sas Adăscăliții
 • Raport de avizare : Comisa de buget finante si administrarea domeniului public si privat
 1. Proiect de hotărâre pentru însușirea raportului  privind  stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol pe trimestrul I al anului 2021 și  stabilirea unor  măsuri pentru eficientizarea înscrierii  datelor și ținerea la zi a Registrului agricol
 • Initiator . primar Marcel Emil Sas Adăscăliții
 • Raport de avizare : Comisia de agricultură
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurilor și criteriilor pentru organizarea concursului pentru ocuparea funcției contractuale vacante de director al Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare și Salubrizare Marghita
 • Initiator . primar Marcel Emil Sas Adăscăliții
 • Raport de avizare : Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat, Comisia juridică
 1. Proiect de hotărâre pentru desemnarea unui cabinet de avocat care sa reprezinte interesele municipiului Marghita în reprezentarea în instanță a tuturor cauzelor genererate de aplicarea Hotărârii Consiliului Local nr. 8/14.01.2021 privind aprobarea Organigramei , a Statutului si a Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului  de specialitate al primarului municipiului Marghita și a celoralte instituții subordonate, ca urmare a reorganizării , completată de HCL nr. 30/18.02.2021.
 • Initiator . primar Marcel Emil Sas Adăscăliții
 • Raport de avizare : Comisia juridică
 1. Proiect de hotărâre -privind aprobarea documentaţiei cadastrale cu propunerea de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 101873 înscris în C.F. nr. 101873 – Marghita, situat în Marghita, str. Tudor Vladimirescu
 • Initiator . primar Marcel Emil Sas Adăscăliții
 • Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat
 1.   Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale cu propunerea de dezlipire a imobilului cu nr. cad. 105065 înscris în C.F. nr. 105065 – Marghita, situat în municipiul Marghita, str. 1 Decembrie, nr. 56
 • Initiator . primar Marcel Emil Sas Adăscăliții
 • Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat
 1.   Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unor poziţii din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Marghita şi constituirea unor numere cadastrale  

în vederea deschiderii de cărţi funciare noi pentru terenuri din intravilanul municipiului Marghita

 • Initiator . primar Marcel Emil Sas Adăscăliții
 • Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea LISTELOR DE PRIORITATE PENTRU ACORDAREA LOCUINŢELOR A.N.L. care s-au eliberat în anul 2021 şi care se vor elibera până la întocmirea şi aprobarea de către Consiliul Local a unei noi liste de prioritate
 •  Initiator . primar Marcel Emil Sas Adăscăliții
 • Raport de avizare: Comisia socială    
 1.     Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Colegiul Național „Octavian Goga” Marghita a imobilului – Sală de sport, înscris în C.F. 103412 Marghita, cu nr. cad. 103412-C3, situată în  domeniul public al Municipiului  Marghita, str. N.Bălcescu nr.80, județul Bihor,
 • Initiator . primar Marcel Emil Sas Adăscăliții
 • Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

      14. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit către Colegiul Național„ Octavian Goga” Marghita a microbuzului marca VOLKSWAGEN ,cu nr. de înmatriculare BH-02-PMM, proprietate privată a Municipiului Marghita

 • Initiator . primar Marcel Emil Sas Adăscăliții
 • Raport de avizare: Comisia juridică

    15. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului de achiziție a terenului situat în municipiul Marghita, str. Salcâmilor, nr. 10, înscris în CF nr. 102184 Marghita, având nr. cad. 2/10 și 2/10-C1, imobil aflat în proprietatea lui Carp Corneliu și Carp Bogdan

 • Initiator . primar Marcel Emil Sas Adăscăliții
 • Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat, buget-finanțe
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor culturale și sportive ce vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2021
 • Initiator . primar Marcel Emil Sas Adăscăliții
 • Raport de avizare: Comisia de cultură, sport, tineret

      17. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Marghita nr. 75 din 23.04.2021, privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A. a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – “Construire bază sportivă TIP 1, str. Petofi Sandor, Municipiul Marghita, judeţul Bihor”

 •    Initiator . primar Marcel Emil Sas Adăscăliții
 • Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat, Comisia juridica
 1. Probleme diverse