Ordine de zi pentru sedinta ordinară din 24.03.2022, orele 13.00

 1.  Raport privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Marghita  pe anul 2020
 • Prezintă:  primarul municipiului Marghita , dl Marcel Emil SAS ADASCALITII
 1. Proiect de hotarare pentru aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2022
 • Initiator : primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIŢII
 • Raport de avizare:Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilantului, contului de rezultat patrimonial si contului de executie bugetară a UAT Marghita la data de 31.12.2021
 • Initiator : primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIŢII
 • Raport de avizare:Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat
 1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea bilanțului contabil si a situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2021 ale Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare și Salubritate Marghita
 • Initiator : primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIŢII
 • Raport de avizare:Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat
 1. Proiect de hotarare pentru modificarea HCL nr. 103 din 23.07.2020 privind solicitarea preluării  din domeniul public al statului și administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură-Centrul Județean Bihor în domeniul public al unității administrativ- teritoriale Marghita și administrarea Consiliului Local Marghita a doua imobile
 •   Initiator : primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIŢII
 • Raport de avizare:Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat;  Comisia juridică                           
 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Marghita
 •    Initiator : primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIŢII
 • Raport de avizare: Comisia juridica si Comisia de administrare a domeniulu public si privat
 1. Proiect de hotărâre pentru  însuşirea Raportului privind situaţia gestionării şi inventarierii patrimoniului Municipiului Marghita la sfârșitul anului 2021 
 • Initiator : primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIŢII
 • Raport de avizare: Comisia buget finante
 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în Municipiul Marghita pe perioada 2022-2027 și a Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Marghita pentru anul 2022
 • Initiator : primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIŢII
 • Raport de avizare: Comisia socială
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a statului de funcții la Spitalul Municipal    „Dr. Pop Mircea” Marghita  pentru anul 2022
 • Initiator : primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIŢII
 • Raport de avizare:Comisia juridică

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea convențiilor definitive, pentru acordarea de servicii de asistență socială, încheiate  între Consiliul Local al Municipiului Marghita și Asociația Caritas Catolica Oradea-Filiala Marghita  și  între Consiliul Local al Municipiului Marghita și Fundația Creștină Elim pentru  anul 2022

 • Initiator : primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIŢII
 • Raport de avizare: Comisia socială
 1. Proiect de hotarare privind stabilirea chiriei către Parohia Română Unită cu Roma Greco-Catolică Marghita, pentru terenul în suprafață de 1179 mp, înscris în CF nr. 548 Marghita, nr. top. 584 și 585/2 folosit de administrația locală ca piață agroalimentară
 • Initiator : primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIŢII
 • Raport de avizare: Comisia buget finante
 1. Proiect de hotarare pentru aprobarea cererii de trecere din domeniul public al UAT-Judeţul Bihor, în domeniul public al UAT – Municipiul Marghita , a constructiei reprezentând autogara in suprafaţa de 106 mp. şi copertina in suprafaţă de 275 mp. înscrise în Cartea Funciară nr. 104982 Marghita pe nr. cad.104982-C1 şi nr. cad. 104982-C2,
 • Initiator : primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIŢII
 • Raport de avizare:Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat
 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activității de publicitate, reclamă și afișaj în Municipiul Marghita
 •  Initiator : primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIŢII
 • Raport de avizare. Comisia juridica si Comisia de administrare a domeniului public si privat
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii unui număr cadastral în vederea deschiderii unei cărți funciare noi pentru imobilul – teren aflat în proprietatea publică a municipiului Marghita și cuprinderea construcției în cotă de 84/164 mp în proprietatea privată a municipiului Marghita, situat în intravilanul municipiului Marghita, str. Horea nr. 12
 • Initiator : primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIŢII
 • Raport de avizare: Comisia de urbanism
 1. Probleme curente