Dispoziţia nr. 283 din 18.05.2017 – privind convocarea Consiliului local al municipiului Marghita in sedinta extraordinara in data de 22.05.2017

Având în vedere prevederile articolului 68 alin. 1 din Legea 215/ 2001 – legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul dispoziţiilor articolului 39 alin. 2 şi 3 , din aceeaşi lege,

Primarul municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan Ladislau

 DISPUNE:

Art. 1 Se convoacă Consiliul local al municipiului Marghita în şedinţă extraordinară pe data de luni 22.05. 2017 orele 13,00   , in sala de sedinte a primariei cu urmatoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotarâre privind aprobarea delegării prin concesiune a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public si privat de interes local-activitatea de amenajare , intretiere si exploatare a strandului   municipal   Marghita catre SC Parc Balneomar SA Marghita ,societate de interes public local cu actionar unic consiliul local

Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare : Comisia juridica si Comisia de administrare a domeniului public si privat

  1. 2. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectelor culturale ce vor beneficia de finanțare nerambursabilă   de la bugetul local pe anul 2017

Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare : Comisia de buget finante

  1. Discutarea adresei SC Nutritin SRL Palota nr. 317 din 4 .05.2017 inregistrata la Primaria municipiului Marghita sub nr. 3357 din 8.05.2017