Sedinta consiliului local Marghita din data de 30.07.2019

PROIECTUL ORDINII DE ZI a sedintei consiliului local Marghita din data de 30.07.2019

1.Proiect de hotarare nr. 1/12.07.2019 privind privind activitatea asistentilor personali desfasurata in semestrul I al anului 2019, respectiv 01 ianuarie -30 iunie 2019

Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia sociala, cultură, sport

2. Proiect de hotarare nr. 2/19.07.2019 privind aprobarea proiectelor sportive ce vor beneficia de finantare nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2019

Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia socială, cultură, sport

3. Proiect de hotarare nr. 3/19.07.2019 privind modificarea HCL nr.47 din 15.04.2019 privind aprobarea proiectului ”Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă in zona montana a judetului Bihor, imbunatatirea accesului si dezvoltarea serviciilor de sanatate in cazul interventiilor medicale in situatii de urgentă – faza Full Aplication” in vederea finantarii acestuia în cadrul Programului Interreg V-A Romania-Ungaria 2014-2020.

Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare:Comisia sociala, cultura, sport

Comisia buget finante

4. Proiect de hotarare nr. 4/19.07.2019 privind revocarea HCL nr.73 din 19.06.2019 pentru aprobarea proiectului ”MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL MARGHITA, JUDETUL BIHOR”, completarea si modificarea HCL nr. 98 din 10.08.2018 privind aprobarea Documentatiei tehnico-economice (faza SF) si a indicatorilor tehnico-economici, inclusive anexa privind descrierea sumara a investiției propusa a fi realizata pentru proiectul ”MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL MARGHITA, JUDETUL BIHOR”

Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare:Comisia de administrare a domeniului public si privat si buget finante

5. Proiectul de hotarare nr. 5/19.07.2019 pentru aprobarea parteneriatului cu Asociatia Cultural Educativa ”Octavian Goga ” pentru realizarea proiectului ”Together in Europe” , in scopul dezvoltarii unei cetatenii active europene active in randul elevilor prin promovarea diversitatii si a dialogului intercultural.

Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare:Comisia de administrare a domeniului public si privat si buget finante

6. Proiect de hotarare nr. 6 din 19.07.2019 pentru aprobarea contractului de asistentă juridică cu cabinetul individual de avocat Purdea Ioan Lucian in vederea reprezentarii municipiului Marghita

Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau Raport de avizare: Comisia juridica

7. Proiect de hotarare nr.7 din 19.07.2019 privind reglementarea din punct de vedere juridic a unor terenuri

Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare. Comisia de adminstrare a domeniului public si privat

8. Proiect de hotarare nr. 8 din 19.07.2019 pentru stabilirea pretului de vanzare a terenului proprietate privată a Municipiului Marghita in suprafată de 596 mp/1.681 mp (reprezentand cota parte teren aferent constructiei ),cu nr. topo.485 inscris in CF 104723 Marghita , situat pe str. I.L.Caragiale nr. 33,catre proprietarul constructiilor, d-na Feher Aurora

Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare. Comisia de adminstrare a domeniului public si privat

9. Proiect de hotarare nr. 9 /19.07.2019 pentru aprobarea parteneriatului municipiului Marghita prin Consiliul Local al municipiului Marghita cu Asociatia Tinerilor Maghiari din Provincie in vederea organizarii Festivalului FredoomFest

Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau Raport de avizare. Comisia de buget finante

Comisia sociala, cultura, tineret

10. Proiect de hotarare nr. 10/19.07.2019 privind aprobarea Organigramei si a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului si pentru celelalte unitati subordonate U.A.T. Marghita

Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau Raport de avizare. Comisia juridica

11. Proiect de hotarare nr. 11/19.07.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si de cofinantare, rezultati in urma aplicarii prevederilor art.71 alin. 1 si 2 din OUG nr.114/2018 pentru obiectivul de investitii “Construire si amenajare sala de mese Gradinita pentru copii – str. J.Calvin “cuprins la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala 2017-2020

Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare. Comisia de administrare a domeniului public si privat, buget finante

Comisa de urbanism

12. Proiect de hotarare nr.12 din 22.07.2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Marghita pe anul 2019

Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau Raport de avizare: Comisia de buget finante

13. Proiect de hotarare nr. 13 din 22.07.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico- economici si de cofinantare, dupa semnarea contractului de executie pentru obiectivul de investitii “REABILITARE POD PESTE BARCAU, str. I.L.CARAGIALE” cuprins la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala 2017-2020

Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat Comisa de urbansim

14. Raport privind modul de solutionare a petitiilor depuse la Primaria Municipiului Marghita pe semestrul I al anului 2019

15. Informarea Consiliului Local al municipiului Marghita privind perioada de efectuare a concediului de odihna a primarului municipiului Marghita, domnul Pocsaly Zoltan Ladislau