PRIMAR

Primarul Municipiului Marghita este  dl. Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIŢII, ales in urma alegerilor ce au   avut loc in anul 2020. Nascut la 10 Februarie 1972, este casatorit si are 3 copii. Licentiat al Universitatii Oradea, Facultatea de litere si stiinte in profilul Educatie fizica si sport.

Apartenenta politica – PNL

Program audiente: vineri 10.00-12.00

Curriculum Vitae – CV

Declaratia de avere:

2020 2021 2022 2023 2024

Declaratia de interese:

2020 2021 2022 2023 2024

Primarul Municipiului Marghita îndeplinește atribuțiile prevăzute în Legea administrațieui publice localrenr. 215/2001, după cum urmează:

ART. 61

    (1) Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică.

    (2) Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local; dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii.

    (3) Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele normative prevăzute la alin. (2), primarul beneficiază de un aparat de specialitate, pe care îl conduce.

    (4) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale, în condiţiile legii. Compartimentele funcţionale ale acestuia sunt încadrate cu funcţionari publici şi personal contractual.

    (5) Primarul conduce serviciile publice locale.

    ART. 62

    (1) Primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie.

    (2) Semnul distinctiv al primarului este o eşarfă în culorile drapelului naţional al României.

    (3) Eşarfa va fi purtată, în mod obligatoriu, la solemnităţi, recepţii, ceremonii publice şi la celebrarea căsătoriilor.

    (4) Modelul eşarfei se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.

    ART. 63

    (1) Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:

 1. a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;
 2. b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
 3. c) atribuţii referitoare la bugetul local;
 4. d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;
 5. e) alte atribuţii stabilite prin lege.

    (2) În temeiul alin. (1) lit. a), primarul îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil, atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului. Primarul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege.

    (3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:

 1. a) prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
 2. b) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;
 3. c) elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.

    (4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul:

 1. a) exercită funcţia de ordonator principal de credite;
 2. b) întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local;
 3. c) iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;