Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 16.11.2021 pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de inspector S, grad debutant – compartiment lucrări curente, reparații și servicii publice

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) lit. a) din HG. nr.286/2011 privind pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de concurs candidatului / data înregistrării

Funcția contractuală / compartimentul unde candidează

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

1.

1/4975  din 05.11.2021

 

inspector S, grad debutant – compartiment lucrări curente, reparații și servicii publice

55,33

puncte

Admis

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, conform prevederilor art.31 din HG. nr.286/2011 privind pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 22.11.2021, ora 10:00, la sediul Municipiului Marghita.
  • Afişat astăzi, 17.11.2021, ora 8,00 la sediul Municipiului Marghita și pe pagina de internet al Municipiului Marghita.