Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 10.08.2021 pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de referent coordonator în cadrul compartimentului Casa de cultură

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) lit. a) din HG. nr.286/2011 privind pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de concurs candidatului / data înregistrării

Funcția contractuală / compartimentul unde candidează

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

1.

1/3462  din 29.07.2021

 

Referent coordonator, grad IA – compartiment Casa de Cultură

83,16

puncte

ADMIS

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, conform prevederilor art.31 din HG. nr.286/2011 privind pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 16.08.2021, ora 10:00, la sediul Municipiului Marghita.
  • Afişat astăzi, 10.08.2021, ora 14:00 la sediul Municipiului Marghita și pe pagina de internet al Municipiului Marghita.