Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 04.01.2022 pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior, Compartiment achiziții publice din cadrul Direcţiei Tehnice

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (14) lit. a) din O.U.G. NR.57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de concurs candidatului / data înregistrării

Funcția publică /clasa / gradul profesional/compartimentul unde candidează

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

1.

1/5631  din 21.12.2021

Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior, Compartiment achiziții publice

Absent la proba scrisă

Respins

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţieîn termen de 24 de ore de la afişare, conform prevederilor art. 618 alin. (16) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile art.63 din Hotărârea Guvernuluinr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 07.01.2022, ora 10:00, la sediul Municipiului Marghita.
  • Afişat astăzi, 04.01.2022, ora 10:30, la sediul Municipiului Marghitași pe pagina de internet al Municipiului Marghita.