Rezultatul probei interviului la concursul de recrutare organizat în data de 17.12.2021 pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect șef din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Marghita

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (14) lit. a) din O.U.G. NR.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviului:

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de concurs candidatului / data înregistrării

Funcția publică / clasa / gradul profesional/ compartimentul unde candidează

Punctajul probei interviului

Rezultatul probei interviului

1.

1/5291  din 06.12.2021

Arhitect șef, aparatul de specialitate al primarului Municipiului Marghita

95,20

puncte

Admis

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform prevederilor art. 618 alin. (16) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile art.63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
  • Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba interviului. Punctajul final se calculează prin însumarea punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu conform prevederilor 618 alin. (15) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Se consideră admis la concurs candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru aceeași funcție publică, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar conform prevderilor 618 alin. (19) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.
  • Afişat astăzi, 17.12.2021, ora 14.00 la sediul Municipiului Marghita și pe pagina de internet al Municipiului Marghita.