Rezultatul interviului din cadrul examenului/concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat

Având în vedere prevederile art. 15 lit. f) și g) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctajul interviului

Rezultatul interviului

Funcția de muncitor necalificat în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat:

 

1.

Gabor Gabriel-Iosif

100

Admis

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la afişare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
  • Afişat astăzi, 15.10.2019 ora 1300 la sediul Primăriei municipiului Marghita.