Procedură de organizare și desfășurare a probei suplimentare pentru testarea abilităților și competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine la concursurile organizate de Primăria municipiului Marghita

1. Generalităti

După transmiterea referatelor de solicitare organizare concurs din cadrul instituției, se verifică de către responsabilul din cadrul GRU dacă pentru ocuparea funcțiilor publice este necesară îndeplinirea unor condiții specifice referitoare la competențele lingvistice de comunicare în limbi străine, potrivit fișelor posturilor aferente;
În situația în care condițiile specifice sunt conforme prevederilor legale, se stabilește dacă este necesară organizarea unei probe suplimentare pentru testarea abilităților sau competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine, conform prevederilor art. 47 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.
În situația în care este necesară organizarea unei probe suplimentare, se va preciza în documentația aferentă concursului data și ora organizării acesteia.
Detaliile privind desfășurarea probei suplimentare vor fi afișate pe site – u1 instituției.
Proba suplimentară se desfașoară ulterior afișării rezultatelor la selecția dosarelor, dar nu mai târziu de data prevăzută în anunțul de concurs pentru proba scrisă și se gestionează de către unul sau mai mulți experți în domeniu.
Expertul nu este membru al comisiei de concurs sau, după, caz, al comisiei de soluționare a contestațiilor. Expertul este persoana care are pregătire de specialitate atestată, potrivit legii, în domeniul în care se testează competențele specifice ale candidatului prin proba suplimentară, respectiv în domeniul tehnologiei informației și care poate fi funcționar public din cadrul primăriei, desemnat de conducătorul instituției. Expertul este persoana care dovedeşte expertiză în domeniul limbii străine pe care urmează să o testeze prin faptul că a absolvit cu diplomă de studii universitare sau postuniversitare, respectiv aprofundate, cu limba de predare corespunzătoare limbii străine care urmează să fie testată sau în domeniul/specializarea limbii străine cerute prin condițiile specifice de ocupare a funcției publice și/sau deține o diplomă de certificare a competențelor de limbă străină.
Proba suplimentară se evaluează cu calificativul “admis” sau “respins”.
Subiectele vor fi stabilite de către expert în funcție de nivelul cerut de cunoaștere a limbii respective- de bază, mediu sau avansat, rea1izându-se cel puțin două seturi de subiecte, astfel
– pentru nivelul de bază, proba suplimentară va consta în traducerea_unui text din limba străină în limba română;
– pentru nivelul mediu, proba suplimentară va consta în traducerea unui text din limba străină în limba română și a altui text din limba română în limba străină;
– pentru nivelul avansat – traducerea unui text din limba străină în limba română, formularea unor răspunsuri în limba străină la întrebări care să dovedească înțelegerea acestui text, precum și traducerea altui text din limba română în limba străină.
Textele utilizate vor fi din domeniul administrației publice și/sau domeniul specific de activitate a1 funcției publice pentru care se organizează concursul.

2. Desfăsurarea probei suplimentare
În ziua în care se desfășoară proba suplimentară, expertul propune două variante de subiecte pentru evaluarea competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine, în conformitate cu tematica stabilită și afișata pe site-u1 instituției și stabilește baremul aferent;
Seturile de subiecte se semnează de către expert și vor fi închise în plicuri sigilate purtând ștampila instituției publice;
La ora începerii probei suplimentare, secretarul comisiei va face apelul nominal al candidaților și va verifica identitatea pe baza buletinului de identitate sau a cărții de identitate, sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii, în prezența experților desemnați.
Candidații care nu sunt prezenți la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identității prin prezența buletinului, a cărții de identitate sau a oricărui document care să ateste identitatea sunt considerați absenți.
Expertul prezintă candidaților seturile de subiecte și invită unul dintre candidați să extragă un plic cu subiecte;
Secretarul comisiei de concurs distribuie subiectele din plicul ales de candidat, iar cealaltă variantă se anulează de către expert;
La expirarea timpului prevăzut, candidatul are obligația de a preda secretarului comisiei de concurs, respectiv persoanelor care asigură supravegherea, lucrarea scrisă, respectiv testul- grilă, semnând borderoul de predare a lucrărilor, care se păstrează de către secretarul comisiei de concurs până la finalizarea concursului.