Examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual de execuție din cadrul instituției

Municipiul Marghita organizează examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual de execuție din cadrul instituției în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată, a H.G. nr. 286/2011 – pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată și a Dispoziției Primarului municipiului Marghita nr. 286/2015 privind aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Primăriei    Municipiului Marghita și din instituțiile subordonate, pentru următoarele posturi:

 • 1 post de referent-expert local romi treapta II, care prin promovare va deveni referent-expert local romi treapta I;

Examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare se organizează la sediul Municipiului Marghita, str. C.Republicii nr.1, astfel:

Condiții de participare: Pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • minim 3 ani vechime în gradul/treapta din care promovează,
 • să fi obţinut calificativul “foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani,
 • să nu aibă o sancţiune disciplinară aplicată și neradiată în condiţiile Legii nr.53/2003 Codul muncii, actualizată.

Dosarul de concurs:

În vederea participării la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, candidații vor depune următoarele documente:

 • cerere de înscriere la examen adresată conducătorului instituției,
 • copii ale rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 3 ani,
 • adeverință eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional/treapta profesională din care se promovează;
 • copia actului de identitate.

Data limită de depunere a dosarelor de participare la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare este 21.01.2019 inclusiv. În termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligația de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare.

Susținerea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare:

Examenul constă în susținerea unei probe scrise.

Proba scrisă va avea loc în data de 28.01.2019, ora 10, la sediul Municipiului Marghita.

…………………..

Afișarea rezultatelor:  31.01.2019, la sediul Municipiului Marghita.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, respectiv proba scrisă, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Bibliografia pentru funcția contractuala de execuție pentru care se organizează examen/concurs de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare:

 

 

 1. Bibliografia stabilită pentru organizarea concursului/examenului de promovare în grad/treaptă profesională pentru postul de referent-expert local romi treapta II, care prin promovare va deveni referent-expert local romi treapta I:

 

 1. Legea nr. 2015/2001, privind administrația publică locală
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită etică a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice
 3. HG nr. 18/14.01.2015, pentru aprobarea strategiei Guvernului Romaniei de incluziune a cetățenilor aparținand minorității rome pentru perioada 2015-2020