Concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unei funcții contractuale de execuție.

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Primăria municipiului Marghita (str. C.Republicii nr.1)  organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unei funcții contractuale de execuție.

 1. Denumirea postului vacant: îngrijitor (femeie de serviciu) în cadrul Municipiului Marghita;
 2. Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.3 din HG nr.286/2011:
 3. a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 4. b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 5. c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 6. d) are capacitate deplina de exercitiu;
 7. e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 8. f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 9. g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
 10. 3. Condiţii specifice:

– nivelul studiilor – studii generale obligatorii;

– calificare/specializare – nu este necesară;

– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul;

 1. Probele stabilite pentru concurs:

– dosarele de concurs ale candidaţilor se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, la sediul Primăriei municipiului Marghita, str. C.Republicii nr.1 (până la data 28 ianuarie 2019, ora 15, inclusiv). În termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării temenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs va selecta dosarele de concurs în baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs.

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Primăriei municipiului Marghita, astfel:

 – proba scrisă în data de 05 februarie 2019, ora 10, pentru candidații admiși la selecția dosarelor;

 – interviu în data de 07 februarie 2019, ora 11, pentru candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă;

 1. Dosarul de concurs: În vederea participării la concurs, candidaţii se vor prezenta la sediul Primăriei municipiului Marghita cu dosarul de concurs cuprinzând următoarele acte:
 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
 • curriculum vitae;
 • copia actului de identitate, actele de stare civilă;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă cu perioada lucrată până la 01.01.2011, respectiv adeverinţă cu perioada lucrată de la această dată (dacă este cazul), care să ateste vechimea în muncă;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • cazier judiciar;
 • alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei sau la telefon: 0359 409977.

 1. Bibliografia de concurs:
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 3. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare – Titlul II-Capitolul II: Executarea contractului individual de muncă;

Titlul V-Capitolul I: Sănătatea și securitatea în muncă – Reguli generale;

Titlul XI-Capitolul II: Răspunderea disciplinară;

 1. Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare