Concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului buget-contabilitate, salarizare

Municipiul Marghita, cu sediul în Marghita, str.Calea Republicii,  nr.1 organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului buget-contabilitate, salarizare.

 1. Condiţii de participare la concurs:

Condiţile generale: să îndeplinească condiţiile prevăzute la art.54 din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare:

 • are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
 • îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
 • nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţii specifice:

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice – toate specializările;
 • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice: minimum 9 ani;

Condițiile de desfăşurare ale concursului:

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Municipiului Marghita, în perioada 27 aprilie-17 mai 2018, inclusiv. În termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs va selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs.

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Municipiului Marghita, astfel:

–   Proba scrisă în data de 30.05.2018, ora 10:00, pentru candidaţii declaraţi pentru candidaţii declaraţi admişi la selecția dosarelor;

–   Interviu în data de 05.06.2018, ora 10:00, pentru candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă.

Dosarul de înscriere

Pentru concursul de recrutare, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art.49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată:

 • formularul de înscriere, care se pune la dispoziția candidaților de către secretarul comisiei de concurs și pe site: marghita.ro;
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 • copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • cazierul judiciar;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia;
 • certificat de căsătorie (dacă este cazul).

Formatul standard al adeverințelor prevăzute la punctul 5) este cel prevăzut de anexa nr. 2D la HG nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare, iar în cazul în care adeverinţele au un alt format decât cel menționat, acestea trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele menționate mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia documentului prevăzut la punctul 3) care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail: resurse.umane@marghita.ro, cu specificarea perioadei de desfășurare a concursului, a compartimentului și a funcției publice pentru care candidatul își exprimă opțiunea.

Documentul prevăzut la punctul 7) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Bibliografia, actele necesare înscrierii la concurs, atribuțiile prevăzute în fișa postului sunt afișate la sediul instituției și pe site-ul marghita.ro.

Date de contact: adresă de corespondență: Marghita, C.Republicii nr.1, cam.10; tel. 0359/409977 int.15; fax 0359/409982; e/mail: resurse.umane@marghita.ro, site: marghita.ro

Bibliografia stabilită pentru organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului buget-contabilitate, salarizare:

 1. Constitutia Romaniei;
 2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata r(2), cu modificările şi completările ulterioare
 3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fondurile publice cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. OUG 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate;
 7. Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate din 05.01.2018;
 8. Ordonanta nr. 90 /2017 privind unele masuri fiscal bugetare privind salarizarea personalului din fonduri publice;
 9. Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si colpletarile ulterioare titlu IV- Impozit pe venit si titlu V-Contributii sociale obligatorii.
 11. Legea nr.2/03.01.2018-Legea bugetului de stat pe anul 2018.
 12. Ordin Nr. 1209/999/180/2018 din 30 ianuarie 2018 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a “Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”.

Notă: În vederea pregătirii pentru concurs se vor avea în vedere textele de acte normative în vigoare, inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

Atribuțiile prevăzute în fișa postului:

 1. verificarea pontajelor pentru concordanţa cu cererile de concediu de odihnă şi cu certificatele medicale
 2. verifică şi calculează cuantumul indemnizaţiilor aferente concediilor medicale, a concediilor de odihnă
 3. transmite către Casa de Asigurări de Sănătate situaţia concediilor medicale din luna curentă
 4. întocmeşte statele de plată pentru toate activităţile din cadrul instituţiei: aparat propriu, bibliotecă, asistente medicale, asistenţi personali, creşă, piaţă, evidenţa populaţiei, consilieri, comisii examen,etc.
 5. operează în timp modificările salariale în concordanţă cu statul de funcţii
 6. întocmeşte şi depune declaratiile lunare catre institutii de stat:CASS,Finante
 7. întocmeşte dosarul pentru rambursarea sumelor din fondul de concedii şi indemnizaţii de la, CASS, respectiv depunerea acestora la sediile corespunzătoare în luna curentă
 8. întocmeşte dosarul pentru decontul pentru plata sumelor aferente convenţiei cu AJOFM, respectiv depunerea acestora la sediile corespunzătoare în luna curentă
 9. întocmeşte situaţiile statistice lunare şi anuale privind numărul de angajaţi şi fondul de salariu aferent pentru fiecare activitate din cadrul instituţiei
 10. întocmeşte evidenţa privind efectuarea concediilor de odihnă ale salariaţilor,asigură planificarea concediilor de odihnă a personalului atât din instituţie cât şi de la instituţiile subordonate
 11. asigură evidenţa corectă a asigurărilor de pensii private ,respectiv deducerea acestora de la calculul impozitului pe salar
 12. operează reţinerile salariale, popririle pe salar şi ţine evidenţa acestora, întocmeşte lista cu contribuţia salariaţilor la sindicat; transmite la Ordinul Asistentelor Medicale contribuţia lunară a acestora
 13. transmite situaţia salariilor la INEP din luna curentă a personalului detaşat şi întocmeşte diferite situaţii cu privire la personalul detaşat
 14. întocmeşte şi eliberează adeverinţe salariaţilor la: bancă, medic, card european, obţinerea indemnizaţiei de şomaj, deduceri suplimentare, ajutor încălzire, adeverinţe de venit, adeverinţe pentru concediu creştere copil pâna la împlinirea vârstei de doi ani şi alte acte şi formulare specifice biroului
 15. în vederea elaborării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli elaborează situaţii legate de stabilirea fondurilor pentru cheltuieli de personal, întocmeşte rapoarte cu privire la costurile de personal
 16. întocmeşte actele necesare pentru obţinerea şi reânnoirea certificatului de semnătură electronică
 17. întocmeste decontul ,cererea si diferite situatii solicitate de catre Directia de Sanătate Publică pentru asigurarea sumelor necesare drepturilor de personal si a medicamentelor pentru asistente medicale din cabinete scolare.
 18. verifica deconturile sumelor acordate ca şi subvenţii din bugetul local in baza Legii nr.34/1998 asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care administrează unităţi de asistenţă socială;
 19. respectă instrucţiunile verbale şi scrise date de superiori si îndeplineşte alte sarcini date de conducerea instituţiei, în legătură cu atribuţiile de serviciu;
 20. respecta si aplica intocmai reglementarile interne privind arhivarea documentelor;
 21. În conformitate cu prevederile Legii nr.319/2006 va respecta normele şi atribuţiile de S.S.M. corespunzător funcţiei exercitate.
 22. Intocmeste si transmite lunar la DGFP Bihor monitorizarea cheltuielilor de personal.
 23. Introduce in aplicatiile bancare datele pentru alimentarea cu sume a conturilor de salarii pentru salariati;
 24. Opereaza in programul Forexe bug
 25. Transmite electronic declaratiile fiscale D100,D300,D394.

Declaratie pe proprie raspundere

Model adeverinta 

CV_European

ANEXA Nr 3 FORMULAR INSCRIERE F P