CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ A FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE VACANTE DE INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 39 alin. (1) din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare,

Municipiul Marghita, Calea Republicii nr.1, județul Bihor, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de:

Inspector, clasa I, grad profesional principal, compartiment servicii sociale și prevenire marginalizare socială;

Durata normală a timpului de muncă: 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

Probele stabilite pentru concurs sunt: selecţia dosarelor, proba scrisă, interviu.

Calendarul de desfășurare a concursului:

Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs: 31.08.2023 – 19.09.2023, inclusiv, la sediul Municipiului Marghita, Calea Republicii nr.1.

Perioada selecție dosare concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Proba scrisă: 02.10.2023, ora 10,00, la sediul Municipiului Marghita, Calea Republicii nr.1;

Proba interviu: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Municipiului Marghita doar de către candidații care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte.

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă și interviu, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise, a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept. Perioada soluționare contestații: în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Condiţii de participare:

Condiții generale: conform art.465 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare poate ocupa o funcție publică persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;

 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

 4. are capacitate deplină de exerciţiu;

 5. este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;

 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

 7. îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

 8. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiunisăvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

 9. nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

 10. nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

 11. nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiții specifice:

a) Studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, în unul din domeniile:

Studiile vor fi absolvite în următoarele domenii de licență:

– asistenţă socială.

(Domeniul fundamental: științe sociale);

b) Vechime minimă în specialitatea studiilor: 5 ani.

În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, candidații depun dosarul de concurs.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Municipiului Marghita, Calea Republicii nr.1 și conțin în mod obligatoriu următoarele:

 1. formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;

 2. curriculum vitae, modelul comun european;

 3. copia actului de identitate;

 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi a altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

 5. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

Modelul orientativ al adeverinţei este prevăzut în anexa nr. 2D din H.G. nr. 611/2008. Adeverinţele care au un alt format trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa menționată mai sus şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor;

 1. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; – pentru candidații cu dizabilități, adeverința care atestă stsarea cdxe sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii;

 1. cazierul judiciar;

Cazierul judiciar fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire;

 1. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legea specifică;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Formularul de înscriere la concurs, Modelul adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor dobândită după data de 01.01.2011, pot fi accesate pe pagina de internet a instituției https://marghita.ro/concursuri-si-examene/.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Bibliografie / Tematică:

1. Constituția României, republicată

cu tematica Reglementări privind Titlul I, Titlul II – capitolul I, II, III, IV din Constituția României;

2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica Reglementări privind Capitolul I, Capitolul II din Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare;

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica Reglementări privind Capitolul I, Capitolul II, Capitolul IV, Capitolul VI din Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;

4. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare Partea I, Partea a III-a, Titlul III ale Părții a VI-a, Partea a VII-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

cu tematica Reglementări privind Titlul I și Titlul II ale Părții a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; Reglementări privind: Partea I – Titlul II, Titlul III; Partea a III-a – de la Titlul I la Titlul IV, Titlul V, cap.I și cap.IV; Partea a VI-a -Titlul III; Partea a VII-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

5. Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

cu tematica Reglementări privind Capitolul I, Capitolul II secţiunea 1, secţiunea a 2-a, secțiunea a 3-a, secțiunea a 4-a, Capitolul III secţiunea 1, secţiunea a 2-a, Capitolul IV, Capitolul V, secţiunea a 2-a, Capitolul VII din Legea asistenței sociale nr.292/2011;

6. Legea nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, modificată și completată prin Legea nr. 250/2013;

cu tematica Reglementări privind privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;

7. H.G. nr.1.149/2002 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.116/2002, cu modificarea şi completarea Hotărârea de Guvern nr. 119/2014;

cu tematica Reglementări privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;

8. Legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, R, cu modificările şi completările ulterioare;

cu tematica Reglementări privind prevenirea și combaterea violenței domestice;

9. Ordonanța de Urgență nr.133 din 7 august 2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

cu tematica Reglementări privind măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora– Anexa 2 „ Atribuţii ale instituţiilor publice centrale şi locale cu responsabilităţi în aplicarea şi derularea S.N.S.E.D;

10. Ordonanța de Urgență nr.115 din 16 iulie 2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

cu tematica Reglementări privind măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora;

11. Legea nr. 17/2000, republicată, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;

cu tematica Reglementări privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice – Cap. IV „Procedura de stabilire, suspendare şi încetare a drepturilor de asistenţă socială pentru persoanele vârstnice”;

12. Hotărârea Guvernului nr. 440/2022 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2022-2027,cu modificările și completările ulterioare;

cu tematica Reglementări privind Strategiea naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2022-2027 – Pct. 6 Principii generale;

13. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

cu tematica Reglementări privind liberul acces la informaţiile de interes public – Capitolul I, Capitolul II, Capitolul III.

Atribuțiile postului:

1.In aplicarea prevederilor HG nr.440/2022 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2022-2027:

a)participă la elaborarea, în concordanță cu strategiile naționale și județene, precum și cu nevoile locale identificate, strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu și lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o supune spre aprobare consiliului local și răspunde de aplicarea acesteia;

b) participă la elaborarea planurilor anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local;

c) propune înființarea serviciilor sociale de interes local;

d) participă la organizarea de sesiuni de consultări cu reprezentanți ai organizațiilor beneficiarilor și ai furnizorilor de servicii sociale, în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și a planului anual de acțiune;

e) elaborează, în baza evaluărilor inițiale, planurile de intervenție, care cuprind măsuri de asistență socială, respectiv serviciile recomandate și beneficiile de asistență socială la care persoana are dreptul;

f) inițiază dezvoltarea parteneriatelor, proiectelor și programelor care au ca scop dezvoltarea serviciilor sociale, creșterea calității persoanelor familiilor vulnerabile din comunitate;

g) colaborează permanent cu organizațiile societății civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari;

h) colectează, prelucrează și administrează datele și informațiile privind beneficiarii, furnizorii publici și privați și serviciile administrate de aceștia și le comunică serviciilor publice de asistență socială de la nivelul județului, precum și Ministerului Muncii, la solicitarea acestuia;

i) identifică persoanele şi familiile care se găsesc în situaţia de marginalizare socială în funcție de nivelul venitului net lunar, care este nivelul venitului minim garantat prevăzut de Legea nr. 416/2001 pentru o persoana singura sau, după caz, pentru o familie şi stabilesc măsuri individuale în vederea prevenirii marginalizării sociale a acestora

j) elaborează şi înaintează pentru aprobare metodologia de identificare a persoanelor şi familiilor care sunt marginalizate social în condiţiile prevăzute la art. 49 din Legea nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;

k) elaborează programe privind măsurile pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale şi acţiuni de combatere a marginalizării sociale și înaintează pentru aprobare consiliului local și aplică aceste măsuri;

l) înaintează trimestrial Consiliului local un raport privind analiza modului în care au fost aplicate măsurile pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, prevăzute în programul de măsuri şi acţiuni de combatere a marginalizării sociale

m) întocmeşte situaţia privind persoanele şi familiile marginalizate social, pe care o actualizează trimestrial, în cursul aplicăriimăsurilor de prevenire şi combatere a marginalizării sociale;

n) elaborează și înaintează spre aprobare consiliului local, metodologia de stabilire a sumelor ce se acordă pentru suportarea unei părţi din datoriile pe care persoanele şi familiile marginalizate social le au la serviciile publice de strictă necesitate, precum şi modul de decontare a acestora către furnizorii serviciilor, cu sau fără convenţie;

o) consiliază și informează familiile şi persoanele aflate în dificultate despre beneficiile si serviciile sociale de care pot beneficia;

p) întocmește raportul anual privind realizarea măsurilor din programul de măsuri şi acţiuni de combatere a marginalizării sociale ;

r) transmite direcţiilor generale de muncă şi solidaritate socială judeţene, trimestrial, până la data de 15 a lunii următoare încheierii trimestrului, şi anual, până la data de 1 februarie pentru anul anterior, situaţia referitoare la aplicarea prevederilor Legii nr. 116/2002, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 8;

s) încurajează și susține activitățile de voluntariat în serviciile sociale cu respectarea prevederilor Legii nr.78 din 2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în Români

ș) acţionează în permanenţă pentru identificarea discriminărilor, cazurilor de excluziune socială a persoanelor adulte aflate în dificultate şi ia măsuri pentru clarificarea acestora;

t) elaborează procedurile operaționale pentru activitățile desfășurate la compartiment conform prevederilor legale in vigoare;

ț)soluționează în termenul prevăzut de lege corespondența repartizată

u) colaborează cu celelalte compartimente din cadrul instituţiei, pentru îndeplinirea atribuţiilor;

v) fundamentează proiectele de dispoziții ale primarului, precum și proiectele hotărârilor pe care Direcția le supune spre aprobare Consiliului Local Marghita , în domeniul său de activitate.

2.In aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență nr.133 din 7august 2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora, asigura preluarea dosarelor, verificarea acestora întocmirea situațiilor centralizator pe categorii si înaintareaacestora către Instituia Prefectului județului Bihor.

3.In aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență nr.115 din 16 iulie 2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora, asigură distribuirea acestora către beneficiari și informarea acestora privind modul de utilizare

4. Inaplicarea prevederilor Legii217/2003pentru prevenirea și combaterea violenței domestice:

a)preiaşievalueazăcazuriledeviolenţăînfamiliesesizatedecătrepoliţieşi/saualte persoane fizice/juridice;

b)colaboreazăcuinstituţiilecuatribuţiiîndomeniulpreveniriişicombateriiviolenţeiînfamilie:InspectoratulJudeţeandePoliţieBihor,InspectoratuldeJandarmiJudeţeanBihor,PoliţiaLocalăaMunicipiuluiMarghitaDirecţiadeSănătatePublicăBihor,InspectoratulŞcolarJudeţeanBihor,cultelelocale,ONG-uri,etc.;

c)asigură servicii specializate în echipă multidisciplinară şi interinstituţională copiilor şi celorlalţi membri ai familiei victime ale violenţei.

5.Inaplicarea prevederilor Legii 17/2000 din 6 martie 2000, republicată, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, îndeplineşte următoarele atribuții:

a)înregistrarea, medierea şi, după caz, soluţionarea petiţiilor depuse de beneficiari;

b)colaborarea cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor, autorităţile administraţiei publice locale, serviciile publice locale de asistenţă socială din ţară, după caz, cu persoanele cu atribuţii de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale a persoanelor vârstnice aflate în nevoie şi pentru prevenire ainstituţionalizării;

c)informarea, consilierea şi orientarea spre instituţiile specializate a persoanelor vârstnice sau care doresc internarea într-o instituţie de asistenţă socială sau socio-medicală;

d)asigură evaluarea inițială în vederea admiterii în Centre pentru persoane vârstnice.

6. Participa în comisia comună la nivel de direcţie socială pentru întocmirea anchetelor sociale şi psihosociale pe care le semnează/contrasemnează şi parafează cu parafa profesională

7. In aplicarea prevederilor OUG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor: asigură soluționarea în termen legal a scrisorilor, sesizărilor și petițiilor primite de la cetățeni sau de la autorități ale administrației publice de stat centrale sau locale și alte organe.

8. In aplicare prevederilor HG. 1723/2004:deservește publicul conform programului stabilit de șeful serviciului.

9. Respectă și aplică întocmai reglementările interne privind arhivarea documentelor;

10. În conformitate cu prevederile Legii nr.319/2006 salariatul va respecta normele și atribuțiile de S.S.M. corespunzător funcției exercitate; participă la instructajul în domeniul sănătății și securității în muncă specifice locului de muncă și postului său;

11. Aplicarea și respectarea prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor. Regulamentul (UE) 2016/679 ;

12. Întocmește procedurile operaționale pentru activitățile care le desfășoară în cadrul Compartimentului de asistență socială;

13. Întreţine relaţii de colaborare cu diferite compartimente din cadrul Primăriei și colaborează pentru realizarea activităţii cu terţe instituţii ;

14.Compartimentul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local, dispoziţii ale Primarului sau orice alte sarcini încredinţate de șefii ierarhici superiori îndeosebi celece vizează activitatea Direcției de asistență socială și răspunde de modul de îndeplinire a acestora.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Municipiului Marghita: C. Republicii nr.1; cam.13, secretar comisie de concurs: Nistor Ana, Serviciul buget-contabilitate, salarizare, resurse umane, sau tel. 0359/409977-int.15; e-mail: primaria@marghita.ro, site: www.marghita.ro.

Afișat în data de 31.08.2023, la sediul și pe pagina de internet a Municipiului Marghita.