CENTRALIZATOR NOMINAL Privind rezultatele obţinute la concursul pentru ocuparea postului de paznic în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat-compartiment piete si targuri organizat în data de 07.01.2020-proba practică 13.01.2020 – interviu

Nr.crt.

Numele și prenumele candidatului

Punctaj proba interviu

Rezultat probă

1.

Oltean Marius-Lorand

74,33

ADMIS

Secretar: Banyai Mark, inspector GRU

*Candidatul nemulţumit de rezultatele obţinute poate formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.