Anunț privind organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice vacante de execuție în data 22 iulie 2021

În conformitate cu prevederile art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, și în conformitate cu prevederile art. 618 alin. 2) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Municipiul Marghita, jud. Bihor organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul compartimentului investiții – Direcția tehnică,

Durata normală a timpului de muncă: 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

Data probă scrisă: 22 iulie 2021, ora 10,00

Locaţia de desfăşurare a  concursului: sediul Primăriei municipiului Marghita, Calea Republicii nr.1, județul Bihor;

Interviul:  în maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise

Dosarele de înscriere la concurs se depun, în perioada 22 iunie 2021 – 12 iulie 2021, inclusiv, la sediul Primăriei municipiului Marghita, Calea Republicii nr.1, județul Bihor și trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 546/2020;
 2. curriculum vitae, model comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi a altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copie a diplomei de master în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situația în care diploma de absolvire sau de licență a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 6. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
 7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. cazierul judiciar;
 9. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legea specifică;

Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Condiţii de participare:

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.465, alin.(1) din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, cu excepția evaluării psihologice prevăzute la alin.(1), lit. e), respectiv:

 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 7. îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiunisăvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţiasituaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 9. nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 10. nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 11. nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

(1) În cazul în care printre condiţiile specifice prevăzute la alin. (1) lit. g) este stabilită şi obţinerea unui/unei aviz/autorizaţii prevăzut/prevăzute de lege, această condiţie se îndeplineşte cu respectarea prevederilor legislaţiei specifice cu privire la îndeplinirea condiţiei.

(2) În cazul în care printre condiţiile specifice prevăzute la alin. (1) lit. g) este stabilită şi obţinerea unui/unei aviz/autorizaţii prevăzut/prevăzute de lege, această condiţie se îndeplineşte cu respectarea prevederilor legislaţiei specifice cu privire la îndeplinirea condiţiei.

(3) Pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere, candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Conditii specifice:

– Studii universitare de licență absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în unul din domenile:

– Științe inginerești, profil Inginerie civilă – specializarea Construcții civile, industriale și agricole

       – Științe inginerești, profil Inginerie civilă – specializarea Căi ferate, drumuri și poduri

       – Științe inginerești, profil Inginerie civilă –  specializarea Inginerie civilă

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani;

Coordonate de contact:

Adesa de corespondență: Marghita, C.Republicii nr.1; tel. 0359/409977- int.15; fax 0359/409982; e-mail: primaria@marghita.ro, site: www.marghita.ro

Persoană de contact: Koszta Tünde, inspector salarizare, resurse umane

Bibliografie / Tematică:

 1. Constituția României, republicată;
 2. Titlul I și Titlul II ale Părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată (r3), cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Ordinul Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Hotărârea Guvernului nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;
 9. Capitolul III – Secțiunea a 3-a Prevederi referitoare la investiții publice din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Capitolul III – Secțiunea a 3-a Prevederi referitoare la investiții publice locale Lege nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
 11. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 12. Hotărârea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 13. Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Tematica:

Nr. crt.

TEMELE ABORDATE

CADRUL LEGISLATIV

1

Integral

Constituția României, republicată

2

Dispoziţii generale

Statutul funcţionarilor publici

Titlul I și Titlul II ale Părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

3

Integral

Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;

4

Integral

Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată (r3), cu modificările și completările ulterioare;

5

Autorizarea executării lucrărilor de construcții

Conținutul-Cadru al documentației tehnice D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare: Capitolul I și Anexa Nr. 1;

6

Documentele autorizării

Situații speciale urbanistice și tehnice

Taxe și cote

Obligații ale investitorului/beneficiarului și emitentului autorizației, ulterioare autorizării;

Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, cu modificările și completările ulterioare: Capitolul II, Capitolul IV (Secțiunea 2, Secțiunea 3), Capitolul VI (Secțiunea 1

7

Integral

Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

8

 

Integral

 

Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;

9

Prevederi referitoare la investiții publice;

Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare – Capitolul III (Sectiunea 3);

 

10

Prevederi referitoare la investiții publice locale;

Lege nr. 273 din 29/06/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare: Capitolul III, (Sectiunea 3)

11

Obiect, scop și principii

Domeniu de aplicare

Procedurile de atribuire

Consultarea pieței

Împărțirea pe loturi

Elaborarea documentației de atribuire

Criterii de calificare și selecție

Criterii de atribuire

Cataloage electronice

Atribuirea contractelor de achiziție publică și încheierea acordurilor-cadru

Finalizarea procedurii de atribuire Executarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru

Lege nr. 98 din 19/05/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare:

Capitolul I (Secțiunea 1, Secțiunea 4), Capitolul III (Secțiunea 1),

Capitolul IV (Secțiunea 1, Secțiunea 2, Secțiunea 4, Secțiunea 6, Secțiunea 7, Secțiunea 10, Secțiunea 11, Secțiunea 12), Capitolul V;

 

 

12

Planificarea și pregătirea realizării achiziției publice

Achiziția directă

Derularea procedurilor de atribuire

Oferta și documentele însoțitoare

Comisia de evaluare și modul de lucru al acesteia

Procesul de verificare și evaluare

Finalizarea procedurii de atribuire

Executarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru

Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare: Capitolul II, Capitolul III (Secțiunea 1, Secțiunea 5, Secțiunea 8, Secțiunea 9, Secțiunea 10, Secțiunea 11),  Capitolul IV,

 

13

Integral

Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Atribuțiile postului:

 1. Întocmește programul de investiții precum și prognoza pe următorii trei ani în baza notelor de fundamentare înaintate de compartimentele din cadrul instituției, respectiv serviciile/instituțiile  subordonate consiliului local, în colaborare cu Serviciul buget-contabilitate, salarizare, resurse umane, precum si rectificarea, actualizarea, modificarea acestora;
 2. Întocmește referatele de necesitate în vederea organizării procedurii de achizitie publică a serviciului de proiectare pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, documentatiilor de avizare a lucrarilor și a proiectelor tehnice pentru obiectivele cuprinse în Programele multianuale de investitii ale Municipiului Marghita;
 3. Elaborează temele de proiectare pentru obiectivele de investitii a caror proiectare urmează a se achizitiona;
 4. Participă în comisiile de evaluare a ofertelor pentru efectuarea achizitiilor proiectarii si executiei investitiilor publice;
 5. Verifică și urmăreste realizarea proiectării documentatiilor tehnico – economice pentru toate fazele de proiectare, acceptându-se la plată numai dacă corespund conditiilor tehnice si de calitate si daca se încadrează în STAS-uri, normative si legislatie;
 6. Asigură si răspunde de organizarea procedurilor legale de receptie a documentatiilor tehnico-economice (S.F., D.A.L.I si P.T.) executate din fonduri din bugetul local, de stat, structurale sau alte fonduri legal constituite;
 7. Asigură secretariatul comisiei de receptie și pune la dispozitia comisiei de receptie documentatiile de proiectare în vederea verificării si receptionării acestora, dacă corespund în întregime cu prevederile din tema de proiectare, realitatea de pe teren, normative, STAS-uri, reglementari etc.;
 8. Asigură obtinerea, unde este cazul, a acordurilor/avizelor necesare, obtinerea certificatelor de urbanism/autorizatiilor de construire prin depunerea documentatiilor necesare obtinerii certificatelor de urbanism, acordurilor/avizelor necesare, precum si a autorizatiilor de construire, asigura urmărirea procedurilor de obtinere a acestor acte;
 9. Întocmeste documentatiile necesare pentru eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire pentru obiectivele de investitii initiate de autoritatea locala si asigură predarea autorizațiilor de construire către structurile Directiei Tehnice în a caror domeniu de competenta se afla investitia, în vederea demarării lucrarilor de executie;
 10. Întocmeste adrese de înaintare, referate pentru plata taxelor privind diferite avize solicitate în certificatele de urbanism si asigură verificarea de către verificatorii atestati a documentatiilor tehnico-economice, dacă este nevoie;
 11. Solicită avizele si îinstiinteaza Inspectoratul de Stat în Construcții – S.C. în vederea lansării lucrarilor de executie a obiectivelor de investitii;
 12. Întocmeste rapoarte de specialitate în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Marghita a documentatiilor tehnico – economice ale obiectivelor de investitii, indiferent de sursa de finantare, pentru Primaria Municipiului Marghita si pentru institutiile subordonate consiliului local;
 13. Predă documentatiile tehnico-economice (S.F., D.A.L.I si P.T.) la Compartimentul de Achizitii pentru demararea procedurilor de achizitie în vederea contractării executiei lucrarilor, împreună cu referatele de necesitate si caietele de sarcini aprobate de ordonatul principal de credit și pune la dispozitia Compartimentului de Achizitii documentatiile mentionate mai sus în format scris si electronic, pentru postarea lor pe SEAP (Sistem Electronic de Achizitii Publice);
 14. Întocmeste rapoarte trimestriale, anuale si de câte ori sunt solicitari privind investitiile realizate de Primaria Municipiului Marghita în cursul unui an bugetar, pentru Directia de Statistică, Institutia Prefectului Județul Bihor, Consiliul Judetean Bihor, alte instituții publice etc;
 15. Întocmeste rapoarte, informări, note de fundamentare cu privire la lucrările de investitii în urma solicitarii conducerii Primariei Municipiului Marghita si a Consiliului Local;
 16. Participă la predarea amplasamentului către constructor, împreună cu detinătorii de retele care au eliberat avize – apa canal, termoficare, telefonie, electrice, gaze naturale, etc;
 17. Urmăreste executia obiectivelor de investitii prin diriginti de santier pentru obiectivele care se execută din bugetul local sau din alte fonduri publice;
 18. Urmăreste respectarea sistemului de asigurare a calitatii lucrărilor de către executant;
 19. Participă la verificarea lucrărilor pe faze de executie si la receptia pe faze determinante a lucrărilor care devin ascunse, care se vor consemna în procese verbale, conform legislatiei în vigoare;
 20. Solicita, dupa caz, sistarea executiei, demolării sau refacerii lucrărilor executate necorespunzator, în baza solutiilor elaborate de proiectant;
 21. Organizează si participă la receptiile la terminarea lucrărilor si la receptiile finale dupa expirarea perioadei de garantie, transmite procesele verbale  ale receptiilor Serviciul buget-contabilitate, salarizare, resurse umane în vederea luării în evidenta contabilă;
 22. Primește și păstează cartea tehnică a constructiilor de la dirigintele de santier, predă obiectivele în exploatare si administrare dupa finalizare;
 23. Asigură deschiderea finantării pentru obiectivele prevazute în programul de investitii si urmărește cheltuirea fondurilor pentru a se asigura încadrarea în alocatiile aprobate;
 24. Certifică eliberarea garantiei de buna executie pentru contractele gestionate în cadrul Directiei Tehnice si întocmeste certificate constatatoare primare si finale pentru contractele gestionate în cadrul compartimentului;
 25. Întocmeste centralizatoare cu propuneri de tragere lunare a sumelor aferente obiectivelor finantate din credite;
 26. Initiează decontarile lucrarilor real efectuate, admitând la plata numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere cantitativ si calitativ;
 27. Întocmește si actualizează fisele pentru obiectivele de investitii initiate si derulate de Directia Tehnica;
 28. Urmăreste si tine evidenta tuturor investitiilor realizate din bugetul local al Municipiului Marghita, din alte surse, programe de finantare nerambursabile, programe guvernamentale;
 29. Raspunde de legalitatea actelor si documentelor întocmite și emise care tin de specialitatea activitatii pe care o desfasoară;
 30. Rezolvă în termenul legal sesizarile primite de la cetatenii municipiului referitoare la respectarea legalitatii în domeniul de activitate;
 31. Participă la sedintele Consiliului Local si a Comisiei de Urbanism si asigura informatiile solicitate;
 32. Întocmește referate, materiale informative, răspunsuri la adrese, diverse situații către sau la solicitarea primarului, consiliului local, consiliului județean, prefecturii sau altor instituții publice.
 33. Întocmește referate și rapoarte de specialitate și colaborează cu birourile/compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului în vederea elaborarii proiectelor de dispozitii ale Primarului și de hotarari ale Consiliului Local, specifice activității compartimentului.
 34. Respectă normele și atribuțiile de S.S.M. corespunzător funcției exercitate, în conformitate cu prevederile art.13 lit.d) a Legii nr.319/2006, cu modificările și completările ulterioare.
 35. Respectă și aplică întocmai reglementarile interne privind arhivarea documentelor.
 36. Îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului municipiului în legatura cu atributiile de serviciu, în limita competentelor profesionale.

 

Data afișării anunțului: 22 iunie 2021

 

                      Primar,                                           Secretar general,

      Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII                      jr. Cornelia DEMETER