ANUNȚ EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

Municipiul Marghita organizează în data de 06.08.2020, ora 10.00, examen de promovare în grad profesional – proba scrisă, potrivit art. 618 alin.(1), alin.(4) și alin.(22) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și art. 125 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici. Examenul se va desfăşura la sediul instituţiei din Marghita, str. Republicii nr. 1.

Condiţiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut sunt cele prevăzute de art. 479 alin. (1), cu excepția literei b), din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

– să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

– să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate; 

– să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată.

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării prezentului anunţ, la compartimentul Resurse umane – insp. Banyai Mark, în perioada 08.07.2020 – 27.07.2020 şi conţine în mod obligatoriu:

– copie a carnetului de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

– copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;

– formularul de înscriere.

     Concursul va consta într-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor şi interviu, care se va susține în termenul legal de 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

BIBLIOGRAFIE

la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior funcției de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului achiziții publice – Direcția tehnică:

  1. Constituția României;
  2. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
  3. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
  4. Partea a VI-a Statutul funcționarilor publici, titlul II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.