ANUNȚ EXAMEN/CONCURS DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

Având în vedere prevederile art. 476-479 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ, cu respectarea prevederilor HG nr. 611/2008, actualizată, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, instituţia noastră va organiza concurs/examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut al funcţiilor publice de execuţie de:

 • Inspector, clasa I, grad profesional asistent, Serviciul Impozite și taxe locale, încasări și urmărire1 funcție publică.
 • Inspector, clasa I, grad profesional asistent, Serviciul Administrație publică locală, compartiment registru agricol – 1 funcție publică
 • Data afișării:02.2020

 

 1. Condițiile de desfăşurare a examenului/concursului de promovare în grad profesional:

Dosarele de înscriere la concurs/examen se pot depune în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului la sediul Municipiului Marghita și pe site-ul instituției, la compartimentul Resurse Umane, în intervalul 19.02.2020 – 09.03.2020  şi vor conţine în mod obligatoriu:

-copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

-copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

-formularul de înscriere la concurs (cf. Anexei 3 la HG nr. 611/2008).

Selecția dosarelor va avea loc în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Municipiului Marghita, astfel:  

proba scrisă în data de 19.03.2020, ora 11,00;

interviu în data de 23.03.2020, ora 10,00, pentru candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă;

 

 1. Condiţiile de participare:

În conformitate cu prevederile art.479, alin. 1), literele a, c-d) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 • să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

 

 

 

 1. a) Bibliografia pentru concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut a funcţiei publice de execuţie de Inspector, clasa I, grad profesional asistent, Serviciul Impozite și taxe locale, încasări și urmărire, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Marghita:
 2. Constituția României, republicată;
 3. OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
 4. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal-titlul IX-Impozite și taxe locale, cu modificările și completările ulterioare,
 5. HG 1/2016 – Normele metodologice de aplicare a Noului Cod Fiscal,
 6. Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
 7. O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

 

 1. b) Bibliografia pentru concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut a funcţiei publice de execuţie de Inspector, clasa I, grad profesional asistent, Serviciul Administrație publică locală, compartiment registru agricol, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Marghita:
 2. Constituția României, republicată;
 3. OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
 4. Legea nr. 145/2014 privind stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol,
 5. Legea nr. 17/2014, privind privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului,
 6. O.G. nr. 28/2008, privind Registrul agricol.