ANUNT CONCURS REFERENT SALVAMAR

               În conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea  carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și prevederile alin. (1) lit.b) și alin. (2) lit. a) al art. VII din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, Municipiul Marghita, cu sediul în Marghita, Calea Republicii nr.1, județul Bihor, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a funcției contractuale vacante, respectiv:

 • funcția contractuală vacantă de referent salvamar M, treapta II, din cadrul Compartimentului bazin didactic, al Serviciului administrare ștrand, parcări, cu normă întreagă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână,

Condiții generale de participare la concurs:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 1. are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019: trafic de persoane, trafic de minori, proxenetism, exploatare a cerşetoriei, de folosire a unui minor în scop de cerşetorie,de folosire a serviciilor unei persoane exploatate, de folosire a prostituţiei infantile, viol, agresiune sexuală, act sexual cu un minor, corupere sexuală a minorilor, racolare a minorilor în scopuri sexuale, hărţuire sexuală, folosire abuzivă a funcţiei în scop sexual, pornografie infantilă, ultraj contra bunelor moravuri sau incest.

 

Condiții specifice de participare la concurs:

– Nivelul studiilor : Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat ;

– Certificat de absolvire salvamar, dovedit cu documente eliberate în condițiile legii;

– Vechime în muncă : minim 6 luni.

 

 

 

Documente solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs:

(1) Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicăriianunțuluişi trebuie să conţină toate documentele prevăzute la art. 35 din H.G. nr.1336/2022, respectiv:

 

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din H.G. nr.1336/2022;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) curriculum vitae, model comun european.

(2) Modelul orientativ al adeverinței menționate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr.1336/2022.

(3) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.

(4) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

(5) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice. În situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

(6) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat și de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

(7) Formularul de înscriere la concurs, model curriculum vitae și modelul orientativ al adeverinţei care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului sunt disponibile pe site-ul instituției www.marghita.ro.

(8) În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid sau poşta electronică, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia.

 

(9) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor, conform calendarului de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

 

În vederea participării la concurs, candidații vor depune/transmite dosarul de înscriere în termen de 10 zile lucrătoare, de la data publicării anunțului, la sediul instituției, Calea Republicii nr.1,compartimentul resurse umane, salarizare, sau prin Poșta Română/serviciul de curierat rapid sau electronic, pe adresa de e-mail a instituției: primaria@marghita.ro, respectiv în perioada de la 05.04.2024 până la 18.04.2024, ora 15.30. Documentele transmise electronic, vor fi prezentate obligatoriu și în original pentru certificarea acestora până cel târziu la data și ora organizării probei scrise.

 

Probele stabilite pentru concurs: selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă  şi interviu.Concursul se va desfășura la sediul Municipiului Marghita, Calea Republicii nr.1.

 

Calendarul de desfășurare a concursului:

Depunerea dosarelor înscriere la concurs:

Data limită de depunere a dosarelor: 18.04.2024, ora 15.30

Data afișării rezultatelor la selecția dosarelor de concurs: 23.04.2024

Probele de concurs:

Data susținerii probei scrise: 07.05.2024, ora 10.00

Data afișării rezultatelor probei scrise: 08.05.2024

Data susținerii probei interviu: 13.05.2024, ora 10.00 

Data afișării rezultatelor probei interviu: 14.05.2024

Data afișării rezultatelor finale ale concursului: 17.05.2024 

 

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei  scrise şi a interviului, sub sancțiunea decăderii  din acest drept.

Rezultatele soluționării contestațiilor  se afișează în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului  de depunere a contestațiilor.

Rezultatele finale se afișează în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor soluționării contestațiilor la ultima probă.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu. Se consideră admiși candidații care au obținut cel mai mare punctaj aferent postului pentru care candidează. 

 

Informații suplimentare se pot obține la sediul Municipiului Marghita: Calea Republicii nr.1; cam.13, Serviciul buget-contabilitate, salarizare, resurse umane, Nistor Ana, sau tel. 0359/409977-int.15; e-mail: primaria@marghita.ro, site: www.marghita.ro.

 

Afișat în data de 05.04.2024, la sediul și pe pagina de internet a Municipiului Marghita.

 

                              Primar                                                     Secretar general

              Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII                        jr. Cornelia DEMETER

 

 

 

Anexă la anunțul nr. 3900 din 04.04.2024

 

 

Bibliografia și tematica  de concurs pentru postul de referent salvamar din cadrul Compartimentului bazin didactic, al Serviciului administrare ștrand, parcări:

 

Bibliografia:

 1.Partea a VI-a, titlul III – Personalul contractual din autoritatile si institutiile publice, Capitolul III– Drepturi și obligații ale personalului contractual din administrația publică, precum și răspunderea acestuia din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

2.Capitolul IV – Obligaţiile lucrătorilor din Legea nr 319/2006 a securitătii si sănătății cu modificările și completările ulterioare.

3.Regulamentul de organizare si  funcţionare al Serviciului de administrare Strand, Parcari care este pe situl institutiei www.primaria@marghita.ro, aprobat prin HCL nr.96 din 27.04.2023;

4.Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei cu modificările și completările ulterioare. ;

 1. Hotărârea nr. 1136/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea serviciilor publice de salvare acvatică – salvamar și a posturilor de prim ajutor pe plajă cu modificările și completările ulterioare.;

 

Tematica:

 1. Reglementări privind Personalul contractual din autoritatile si institutiile publice– Drepturi și obligații ale personalului contractual din administrația publică, precum și răspunderea acestuia potrivit Codului administrativ;
 2. Reglementări privind Obligaţiile lucrătorilor referitoare la sănătate și securitate în muncă;
 3. Reglementări privind Regulamentul de organizare si funcţionare al Serviciului de administrare Strand, Parcari;
 4. Reglementări privind Normele de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;
 5. Reglementări privind Normele metodologice privind organizarea serviciilor publice de salvare acvatică – salvamar și a posturilor de prim ajutor pe plajă.

 

 

                           

 

                                  Primar                                                     Secretar general

             

              Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII                        jr. Cornelia DEMETER