ANUNȚ CONCURS – Consilier, clasa I, grad profesional superior si debutant, Compartiment Serviciul buget-contabilitate, salarizare, resurse umane;

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 39 alin. (1) din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare,

Municipiul Marghita, Calea Republicii nr.1, județul Bihor, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante de:

– Inspector, clasa I, grad profesional superior, Serviciul buget-contabilitate, salarizare, resurse umane;

Durata normală a timpului de muncă: 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

– Inspector, clasa I, grad profesional debutant, Serviciul buget-contabilitate, salarizare, resurse umane;

Durata normală a timpului de muncă: 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

Probele stabilite pentru concurs sunt: selecţia dosarelor, proba scrisă, interviu.

Calendarul de desfășurare a concursului:

Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs: 19.04.2023 – 08.05.2023, inclusiv, la sediul Municipiului Marghita, Calea Republicii nr.1.

Perioada selecție dosare concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Proba scrisă: 19.05.2023, ora 10,00, la sediul Municipiului Marghita, Calea Republicii nr.1;

Proba interviu: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Municipiului Marghita doar de către candidații care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte.

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă și interviu, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise, a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept. Perioada soluționare contestații: în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Condiţii de participare:

Condiții generale: conform art.465 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare poate ocupa o funcție publică persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;

 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

 4. are capacitate deplină de exerciţiu;

 5. este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;

 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

 7. îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

 8. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiunisăvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţiasituaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

 9. nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

 10. nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

 11. nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiții specifice pentru ocuparea postului:

Pentru Inspector, clasa I, grad profesional superior, Serviciul buget-contabilitate, salarizare, resurse umane:

a) Studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, în unul din domeniile:

Studiile vor fi absolvite în următoarele domenii de licență:

– Contabilitate;

– Finanțe;

– Management;

– Marketing.

Domeniu de studiu: Ştiinţe sociale (Domeniul fundamental)

b) Vechime minimă în specialitatea studiilor: 7 ani.

Pentru Inspector, clasa I, grad profesional debutant, Serviciul buget-contabilitate, salarizare, resurse umane:

a) Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în unul din domeniile:

Studiile vor fi absolvite în următoarele domenii de licență:

– Drept;

– Științe administrative, specializarea administrație publică;

– Contabilitate;

– Finanțe

– Management;

– Marketing;

Domeniu de studiu: Ştiinţe sociale (Domeniul fundamental)

Vechime minimă în specialitatea studiilor: 0 ani.

În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, candidații depun dosarul de concurs.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Municipiului Marghita, Calea Republicii nr.1 și conțin în mod obligatoriu următoarele:

 1. formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;

 2. curriculum vitae, modelul comun european;

 3. copia actului de identitate;

 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi a altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

 5. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

Modelul orientativ al adeverinţei este prevăzut în anexa nr. 2D din H.G. nr. 611/2008. Adeverinţele care au un alt format trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa menționată mai sus şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor;

 1. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; – pentru candidații cu dizabilități, adeverința care atestă stsarea cdxe sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii;

 1. cazierul judiciar;

Cazierul judiciar fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire;

 1. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legea specifică;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Formularul de înscriere la concurs, Modelul adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor dobândită după data de 01.01.2011, pot fi accesate pe pagina de internet a instituției https://marghita.ro/concursuri-si-examene/.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Bibliografia și Tematica stabilită pentru postul de Inspector, clasa I, grad profesional superior, Serviciul buget-contabilitate, salarizare, resurse umane:

1. Constituția României, republicată

cu tematica Reglementări privind TITLU I: Principii generale; TITLU II: drepturile, liberățile și îndatoririle

fundamentale;

2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica Reglementări privind CAPITOLUL II: dispoziții speciale;

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu

modificările și completările ulterioare

cu tematica Reglementări privind CAPITOLUL II: egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii; CAPITOLUL III: egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce priveste accesul la educație, la sănătate, la cultură și la informare; CAPITOLUL IV: egalitatea de șanse între femei și barbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei;

4. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Reglementări privind Statutul funcționarilor publici, potrivit Codului administrativ, Titlul I și II;

5. Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

cu tematica Reglementări privind legea contabilităţii;

6. OMFP nr.1917/2005 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, planul de conturi pentru instituții publice și instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

cu tematica Reglementări privind Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia;

7. Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

cu tematica Reglementări privind CAPITOLUL I; Dispoziții generale, CAPITOLUL II: Principii reguli și responsabilități și CAPITOLUL III: Procesul bugetar;

8. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, Capitolul I “Implementarea şi funcţionarea sistemului naţional de verificare, monitorizare, raportare şi control al situaţiilor financiare, angajamentelor legale şi bugetelor entităţilor publice”, cu modificările și completările ulterioare;

cu tematica Reglementări privind Capitolul I “Implementarea şi funcţionarea sistemului naţional de verificare, monitorizare, raportare şi control al situaţiilor financiare, angajamentelor legale şi bugetelor

entităţilor publice”;

9. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug, cu modificările și completările ulterioare;

cu tematica Reglementări privind proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug.

Atribuțiile postului de Inspector, clasa I, grad profesional superior, Serviciul buget-contabilitate, salarizare, resurse umane:

 1. Întocmeşte deschiderile de credite, în limitele prevederilor bugetare pentru Municipiul Marghita și pentru instituţiile din subordinea UAT Municipiul Marghita (spital, instituții de învăţământ);

 2. Verifică situațiile financiare lunare și trimestriale întocmite de instituțiile din subordinea UAT Municipiul Marghita;

 1. Participă la elaborarea proiectului de buget pentru activitatea proprie și autofinanțata a UAT Marghita;

 2. Participă la întocmirea și raportarea situaţiilor financiare lunare și trimestriale;

 3. Operează în programul de contabilitate INDECO facturile primite de la compartimentele de specialitate pe capitolele bugetare;

 4. Participă la întocmirea lucrărilor de închiderea exercițiului financiar contabil și la operațiunile de inventariere a patrimoniului;

 5. Studiază legislaţia cu privire la activitatea desfăşurată, urmărește actualizarea modificărilor legislative în cadrul programului de contabilitate;

 6. Întocmește angajamente bugetare și face ordonanțarea în limita bugetului aprobat pentru activitatea autofinanțată (piața, ștrand);

 7. Intocmește și transmite la ANAF declarațiile activității autofinanțate;

 8. Intocmește deschiderile de credite bugetare pentru activitatea autofinanțată;

 9. Urmărește încadrarea plăților în bugetul autofinanțat aprobat și face propuneri de majorare a creditelor bugetare daca este cazul,

 10. Efectuează operațiuni în contabilitatea activității autofinanțate până la nivel de balanță;

 11. Operează în programul -Sistemul național de raportare FOREXEBUG;

 12. Întocmește referate, adrese, note interne către compartimentele, birourile sau serviciile din primărie cu care colaborează, conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare;

 13. Întocmește rapoarte statistice, rapoarte de activitate, de câte ori se solicitã;

 14. Propune măsuri specifice privind îmbunătăţirea activităţii compartimentului;

 15. Asigură respectarea prevederilor actelor normative din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, păstrează confidenţialitatea datelor prelucrate, a conturilor de utilizator, a parolelor de acces la sistemele informatice ale instituţiei;

 16. Îndeplinește alte atribuţii date de conducerea instituţiei care prin natura lor sunt de competenţa sau se încadreazã în obiectul de activitate al compartimentului;

 17. Respectă și aplică întocmai reglementările interne privind arhivarea documentelor;

 18. Respectă normele și atribuțiile de S.S.M. corespunzător funcției exercitate în conformitate cu prevederile art.13 lit.d) a Legii nr.319/2006.

Bibliografia și Tematica stabilită pentru postul de Inspector, clasa I, grad profesional debutant, Serviciul buget-contabilitate, salarizare, resurse umane:

1. Constituția României, republicată

cu tematica Reglementări privind TITLU I: Principii generale; TITLU II: Drepturile, liberățile și îndatoririle

fundamentale;

2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica Reglementări privind CAPITOLUL II: Dispoziții speciale;

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu

modificările și completările ulterioare

cu tematica Reglementări privind CAPITOLUL II: Egalitatea de șanse și de tratament între femei și barbați în domeniul muncii; CAPITOLUL III: Egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce priveste accesul la educație, la sănătate, la cultură și la informare; CAPITOLUL IV: Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei;

4. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și

completările ulterioare

cu tematica Reglementări privind Statutul funcționarilor publici, potrivit Codului administrativ, Titlul I și II;

5. Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

cu tematica Reglementări privind TITLUL II: Organizarea carierei funcționarilor publici; TITLUL III: Dezvoltarea carierei funcționarilor publici;

6. Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și

completările ulterioare;

cu tematica Reglementări privind CAPITOLUL II: Salarizarea; CAPITOLUL III: Alte dispoziții;

7. Hotărâre Guvernului nr.1336/2022 aprobarea regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fondurile publice;

cu tematica Reglementări privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fondurile publice;

8. Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

cu tematica Reglementări privind CAPITOLUL III: Elaborarea actelor normative; CAPITOLUL V; Structura

actului normativ; CAPITOLUL VI: Modificarea, completarea, abrogarea și alte evenimente legislative.

Atribuțiile postului de Inspector, clasa I, grad profesional debutant, Serviciul buget-contabilitate, salarizare, resurse umane:

 1. În colaborare cu şefii serviciilor şi conducerea instituției, întocmeşte proiectul organigramei, al statului de functii și și a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pe care le supune avizării Primarului și aprobării Consiliului Local;

 2. În colaborare cu şefii serviciilor şi conducerea instituției elaborează Regulamentul Intern şi îl supune spre aprobare primarului, urmărind respectarea;

 3. În colaborare cu şefii serviciilor şi conducerea instituției elaborează alte regulamente/proceduri în domeniul resurselor umane, în conformitate cu legislația în vigoare;

 4. Asigură legătura instituţiei cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici de către care este coordonat metodologic, asigură implementarea prevederilor legale privind Statutul functionarilor publici, prevederilor Codului Muncii și respectarea legislației în vigoare aplicabile în cadrul compartimentului;

 5. Efectuează lucrări privind numirea în funcţii publice, încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu, şi/sau a contractului de muncă pe perioadă nedeterminată şi determinată, precum şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia privind funcţia publică şi de legislaţia muncii pentru personalul din aparatul de specialitate și unitățile subordonate;

 6. Asigură formalitățile necesare depunerii juramântului funcţionarilor publici conform legislaţiei în vigoare;

 7. Colaborează cu personalul de conducere în vederea întocmirii/actualizării fişelor de post, răspunde şi ţine evidenţa acestora pentru posturile ocupate din cadrul aparatului de specialitate, conform prevederilor legale;

 8. Întocmeste, completează şi ţine evidenţa dosarelor profesionale/personale pentru funcţionarii publici, personalul contractual precum şi pentru persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică alese;

 9. Întocmeşte şi actualizează Registrul de evidenţă a salariaţilor( Revisal) şi Registrul de evidenţă a funcţionarilor publici, conform legislaţiei în vigoare în termenele stabilite de legislaţia în vigoare;

 10. Ţine evidenţa vechimii în muncă pentru personalul din aparatul de specialitate ;

 11. Actualizează lunar statul de personal în funcţie de modificările apărute în structura lor (angajări, numiri, plecări, modificări ale gradaţiei, promovări în grade/trepte profesionale, modificări salar) şi le supune spre aprobare, în vederea întocmirii statelor de plată;

 12. Elaborează lucrările legate de stabilirea, în conformitate cu reglementările legale, a salariilor de bază şi a altor drepturi salariale prevăzute de legislația în vigoare;

 13. Elaborează referatul de specialitate și dispoziția primarului de stabilire, în conformitate cu reglementările legale, a salariilor de bază pentru personalul nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare;

 14. Întocmeşte actele privind reîncadrarea în muncă a persoanelor care au beneficiat de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la doi sau trei ani după caz, concediu fără plată;

 15. Elaborează şi supune aprobării Planul anual de perfecţionare a funcţionarilor publici şi a personalului contractual, asigură participarea la cursurile de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici şi a personalului contractual;

 16. Transmite conducătorilor compartimentelor de specialitate din instituţie formularele rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale și criteriile de performanță, coordonând şi monitorizând procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale, în scopul aplicării corecte a procedurilor de evaluare;

 17. Întocmeşte documentaţia privind promovarea în funcție, grad sau treaptă a salariaţilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege;

 18. La solicitarea justificată a şefilor, aprobată de către primar şi cu avizul ANFP/înștiințare ANFP, întocmeşte documentaţia necesară supunerii spre aprobare a Consiliului Local pentru transfomarea unor posturi vacante, prevăzute în statul de funcţii;

 19. Elaborează lucrări privind organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor vacante/temporar vacante din cadrul instituţiei şi a serviciilor subordonate; Participă la organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante;

 20. Întocmeşte referatul de specialitate și dispoziția de numire a comisiilor de concurs şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor în vederea ocupării funcţiilor vacante/temporar vacante;

 21. Asigură secretariatul comisiilor de concurs/ de soluţionare a contestațiilor;

 22. Ţine evidenţa sancţiunilor disciplinare;

 23. Ţine evidenţa şi efectuează raportările către A.N.F.P. prin Portalul de management al funcțiilor publice și al funcționarilor publici, evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici în conformitate cu legislaţia în vigoare;

 24. Ţine evidența, acordă consultanţă și înregistrează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale funcţionarilor publici, personalul contractual de conducere, răspunde de transmiterea la ANI, prin DAI și publicarea acestora pe pagina de internet a instituţiei, confom legii;

 25. Propune conducătorului instituţiei măsurile necesare în vederea constituirii comisiei paritare şi a comisiei de diciplină la nivelul instituţiei;

 26. Acordă consultanţă şi asistenţă funcţionarilor publici din cadrul instituţiei cu privire la respectarea normelor de conduită – consilier etic; elaborează/actualizează Codul etic, în conformitate cu legislația în vigoare;

 27. Efectuează raportări, pe site-ul ANFP, la secțiunea „Consilier de etică”, platforma este pusă la dispoziția consilierilor de etică;

 28. Întocmeşte raportări privind activitatea comisiilor paritare/comisiilor de disciplină conform machetelor elaborate de către ANFP şi le transmite în timp util;

 29. Intocmește rapoarte de specialitate la Proiectele de hotărâri în domeniul resurselor umane;

 30. Asigură întocmirea şi eliberarea legitimaţiilor de serviciu pentru salariaţii instituţiei;

 31. Intocmește rapoarte statistice în domeniul resurselor umane;

 32. Preia adresele şi sesizările repartizate şi le rezolvă în termen;

 33. Dă relaţii, organelor de control, în legătură cu activitatea compartimentului;

 34. Răspunde de confidenţialitatea datelor la care are acces, în afara celor cu caracter public;

 35. Respectă şi aplică întocmai reglementările interne privind arhivarea documentelor;

 36. În conformitate cu prevederile Legii nr.319/2006 va respecta normele şi atribuţiile de S.S.M. corespunzător funcţiei exercitate;

 37. Respectă normele şi îndatoririle prevăzute în OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 38. Îndeplineşte alte sarcini date de conducerea instituţiei, în legătură cu atribuţiile de serviciu, duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Municipiului Marghita: C. Republicii nr.1; cam.13, secretar comisie de concurs: Koszta Tünde, Serviciul buget-contabilitate, salarizare, resurse umane, sau tel. 0359/409977-int.15; e-mail: primaria@marghita.ro, site: www.marghita.ro.

Afișat în data de 19.04.2023, la sediul și pe pagina de internet a Municipiului Marghita.