ANUNȚ CONCURS – Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului stabilire și urmărire taxă de salubrizare – Serviciul impozite și taxe localeANUNȚ CONCURS –

        Având în vedere prevederile art. 466 alin. (2), lit. (a), din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale art. VII din OUG. nr.121/21.12.2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu art.73-86 din Anexa nr.10 la OUG nr. 57/2019  privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

            Municipiul Marghita, Calea Republicii nr.1, județul Bihor, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice vacante:

 

     Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului stabilire și urmărire taxă de salubrizare – Serviciul impozite și taxe locale, încasări și urmărire, al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Marghita;

     Durata normală a timpului de muncă: 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

     Probele stabilite pentru concurs sunt: selecţia dosarelor, proba scrisă, interviu.

 

Calendarul de desfășurare a concursului:

Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs: 07.05.2024 – 27.05.2024, inclusiv, la sediul Municipiului Marghita, Calea Republicii nr.1.

Perioada selecție dosare concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Proba scrisă: 11.06.2024, ora 11,00, la sediul Municipiului Marghita, Calea Republicii nr.1;

Proba interviu:  în termen de maximum 8 zile lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise, la sediul Municipiului Marghita, doar de către candidații care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte.

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă și interviu, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de o zi lucrătoare, de la data afişării rezultatului pentru fiecare probă, sub sancțiunea decăderii din acest drept. Perioada soluționare contestații: în termen de o zi lucrătoare, de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

 

Condiţii de participare:

Condiții generale: conform art.465 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare poate ocupa o funcție publică persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

g)dovedeşte prin certificat sau, după caz, prin alt tip de document absolvirea unei perfecţionări sau specializări stabilite expres de lege pentru ocuparea unor funcţii publice;

g2) îndeplineşte condiţia de ocupare a postului referitoare la obţinerea unui aviz sau a unei autorizaţii, în condiţiile legii, în situaţia în care pentru funcţia publică respectivă este prevăzută ca obligatorie această condiţie de ocupare a postului, justificată de îndeplinirea unor atribuţii care necesită un astfel de aviz sau autorizaţie;

 1. h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiunisăvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i)nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii; 

j)nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani; 

k)nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică;

 1. l) i s-a aplicat una dintre modalităţile de ocupare a funcţiilor publice prevăzute la 466 alin. (2).

 

Condiții specifice:

 1. a) Studii de specialitate^3):

Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în unul dintre următoarele domenii de licenţă: 

-Ramura de ştiinţă : Științe economice;

  • Specializările:
 • finanțe și bănci,
 • management,
 • marketing,
 • economia comerțului turismului și serviciilor,
 • contabilitate și informatică de gestiune.
 1. b) Vechime minimă în specialitatea studiilor: 7 ani.

În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, candidații depun dosarul de concurs.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Municipiului Marghita, Calea Republicii nr.1 și conțin în mod obligatoriu următoarele:

 1. formularul de înscriere prevăzut la art.137 lit b) din Anexa nr.10 din OUG nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare prin raportare la art.VII din OUG nr.121/2023;
 2. copia cărții de identitate;
 3. copia actului doveditor emis de autoritățile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de naștere;
 4. copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea postului, potrivit prevederilor din prezentul cod, după caz;
 5. copii ale diplomelor de studii sau echivalente, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecționări sau deținerea unor competențe specifice, după caz;
 6. copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior demarării etapei de selecție de către medicul de familie al candidatului, şi a avizului psihologic eliberat pe baza unei evaluări psihologice organizate prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii, valabil potrivit prevederilor legale;
 7. cazierul judiciar*;
 8. declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică;
 9. declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, privind faptul că, în ultimii 3 ani, persoana nu a fost destituită sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare.

            Copiile de pe actele prevăzute mai sus, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere. În acest caz candidatul declarat admis la proba de verificare a eligibilității şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situația în care , la înscrierea la concurs , candidatul solicită expres preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituțional.

Conform dispozițiilor art. VII alin.(15) din OUG nr. 121/2023 coroborate cu cele ale art.38 alin. (7) din Anexa 10 la OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, modelul orientativ al adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor este prevăzut la art.137 lit e) din Anexa 10 la OUG nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

           Formularul de înscriere la concurs, Modelul adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor dobândită după data de 01.01.2011, pot fi accesate pe pagina de internet a instituției.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

 

Bibliografie / Tematică:

 1. Constituția României, republicată –

cu tematica Constituția României, republicată;

 1. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare –

cu tematica Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de

discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu

modificările și completările ulterioare –

cu tematica Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați,

republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 1. Partea I, titlul I şi titlul II ale părții a II-a, titlul I al părții a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare –

cu tematica Partea I, titlul I şi titlul II ale părții a II-a, titlul I al părții a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

 1. H.C.L. nr. 214 din 31.10.2023, privind aprobarea regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare și încasare a taxei de salubrizare pentru utilizatorii care beneficiază individual de prestarea serviciului de salubrizare fără contract încheiat cu operatorul pe raza UAT Municipiul Marghita –

 cu tematica Integral;

 1. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal-Titlul IX-Impozite si taxe locale cu modificările si completările ulterioare –

 cu tematica Titlul IX-Impozite și taxe locale – Cap.VIII-Taxe speciale;

 1. H.G. nr. 1/2016-Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal –

cu tematica Titlul IX-Cap.VIII-Taxe speciale-Secțiunea 1 și Sectiunea 2;

 1. Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare – cu tematica Titlul I – Integral, Titlul III – Capitolele II-V și Capitolul VII.

Atribuțiile postului:

 1. Identifică utilizatorii casnici și non-casnici, care nu au încheiat contract cu operatorul de salubrizare;
 2. Răspunde de activitatea de stabilire, constatare, impunere a taxei de salubrizare;
 3. Urmărește întocmirea și depunerea la termenele prevăzute de lege a documentelor referitoare la impunerea taxei de salubrizare;
 4. Înregistreaza în evidența fiscală declarațiile pentru stabilirea taxei de salubrizare, pe baza documentelor justificative;
 5. Întocmește, emite, semnează, înregistreaza și datează în numele organului fiscal al Municipiului Marghita, deciziile de impunere pentru stabilirea taxei de salubrizare, precum și deciziile referitoare la obligațiile de plată accesorii;
 6. Asigură evidența plătitorilor privind taxa de salubrizare;
 7. Întocmește după caz, borderou de debite și scăderi privind taxa de salubrizare;
 8. Analizează și verifică cererile de restituire, compensare, prezentate de contribuabil, iar după aprobare întocmește un referat în vederea restituirii sau compensării;
 9. Întocmește, emite, semnează, înregistreaza și datează în numele organului fiscal al Municipiului Marghita, somațiile și titlurile executorii referitoare la  taxa de salubrizare.
 10. Urmăresc achitarea de către contribuabili persoane fizice și juridice, a debitelor reprezentândtaxa de salubrizare ;
 11. Aplică sancţiunile stabilite de actele normative în vigoare tuturor persoanelor juridice care încalcă legislaţia fiscală şi ia toate măsurile ce se impun pentru înlăturarea deficienţelor constatate;
 12. Primeşte si înaintează spre soluţionare organelor competente contestaţiile înaintate de contribuabili.
 13. Efectuează analize si întocmeşte informări în legătură cu verificarea, constatarea și stabilirea taxei de salubrizare;
 14. Participă la nevoie la fundamentarea proiectului de impozite și taxe locale;
 15. Verifică legalitatea documentelor transmise spre urmărire şi confirmă primirea debitului în termenul legal;
 16. Verifică  și face propuneri șefului de serviciu în legătură cu acordarea facilităților stabilite prin lege ;
 17. Raportează, la cererea conducerii, activităţile concrete desfăşurate pe teren într-o anumită perioadă;
 18. Are în vedere însuşirea, respectarea şi aplicarea prevederilor legislaţiei fiscale în materie, precum şi a normelor cu caracter intern stabilite prin note de serviciu şi note interne;
 19. Efectuează verificările care se impun, în ceea ce privește persoanele fizice și  juridice în sistemul informatic Patrim Ven;
 20. Ia măsuri eficace de încasare a veniturilor bugetare;
 21. La nevoie, procedează la încasarea în numerar, prin POS și la operareaplăților efectuate prin intermediul decontării bancare, sau a sistemelor electronice de plată;
 22. La nevoie, verifică lunar concordanța între raportul ‚’’centralizator-încasări’’ și execuția bugetară;
 23. După caz, efectuează repartizarea procentuală a încasărilor aferente mijloacelor de transport peste 12 tone, buget local și Consiliu județean;
 24. Foloseşte capacitatea şi experienţa profesională, iniţiativa şi priceperea în realizarea atribuţiilor de serviciu şi a celorlalte sarcini;
 25. Îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului municipiului în legătură cu atribuțiile de serviciu,  care prin natura lor sunt de competenţa sau se încadreazã în obiectul de activitate al compartimentului, în limita competențelor profesionale;
 26. Respectă şi aplică întocmai reglementările interne privind arhivarea documentelor;
 27. Are obligația  își însușească și să respecte principiile şi normelor de conduită ale funcționarilor publici; Regulamentul Intern, toate regulamentele din cadrul instituției care au legătură cu activitatea pe care o desfășoară;
 28. Au obligația să respecte normele de protecție a muncii și normele P.S.I., în conformitate cu prevederile art.13 lit.d) a Legii nr.319/2006 salariatul va respecta normele şi atribuţiile de S.S.M. corespunzător funcţiei exercitate.
 29. Respectă și aplică întocmai reglementarile interne privind arhivarea documentelor;
 30. Asigură respectarea prevederilor actelor normative din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, păstrează confidenţialitatea datelor prelucrate, a conturilor de utilizator, a parolelor de acces la sistemele informatice ale instituţiei;
 31. Îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului municipiului în legătura cu atribuțiile de serviciu, în limita competențelor profesionale.

          Informații suplimentare se pot obține la sediul Municipiului Marghita: C. Republicii nr.1; cam.13, secretar comisie de concurs: Nistor Ana, Serviciul buget-contabilitate, salarizare, resurse umane, sau tel. 0359/409977-int.15; e-mail: primaria@marghita.ro, site: www.marghita.ro.

         Afișat în data de 07.05.2024, la sediul și pe pagina de internet a Municipiului Marghita.

                              Primar                                                     Secretar general

              Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII                        jr. Cornelia DEMETER