ANUNȚ CONCURS – Inspector clasa I, grad asistent, din cadrul Compartimentului protecția persoanelor vârstnice – Direcția de asistență socială, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Marghita

             Având în vedere prevederile art. 466 alin. (2), lit. (a), din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale art. VII din OUG. nr.121/21.12.2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu art.73-86 din Anexa nr.10 la OUG nr. 57/2019  privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

            Municipiul Marghita, Calea Republicii nr.1, județul Bihor, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de:

 

     Inspector clasa I, grad asistent, din cadrul Compartimentului protecția persoanelor vârstnice – Direcția de asistență socială, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Marghita;

 

     Durata normală a timpului de muncă: 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

     Probele stabilite pentru concurs sunt: selecţia dosarelor, proba scrisă, interviu.

 

Calendarul de desfășurare a concursului:

Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs: 24.05.2024 – 12.06.2024, inclusiv, la sediul Municipiului Marghita, Calea Republicii nr.1.

Perioada selecție dosare concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Proba scrisă: 26.06.2024, ora 10,00, la sediul Municipiului Marghita, Calea Republicii nr.1;

Proba interviu:  în termen de maximum 8 zile lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise, la sediul Municipiului Marghita, doar de către candidații care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte.

 

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă și interviu, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de o zi lucrătoare, de la data afişării rezultatului pentru fiecare probă, sub sancțiunea decăderii din acest drept. Perioada soluționare contestații: în termen de o zi lucrătoare, de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

 

Condiţii de participare:

Condiții generale: conform art.465 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare poate ocupa o funcție publică persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

g)dovedeşte prin certificat sau, după caz, prin alt tip de document absolvirea unei perfecţionări sau specializări stabilite expres de lege pentru ocuparea unor funcţii publice;

 

g2) îndeplineşte condiţia de ocupare a postului referitoare la obţinerea unui aviz sau a unei autorizaţii, în condiţiile legii, în situaţia în care pentru funcţia publică respectivă este prevăzută ca obligatorie această condiţie de ocupare a postului, justificată de îndeplinirea unor atribuţii care necesită un astfel de aviz sau autorizaţie;

 1. h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiunisăvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i)nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii; 

j)nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani; 

k)nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică;

 1. l) i s-a aplicat una dintre modalităţile de ocupare a funcţiilor publice prevăzute la 466 alin. (2).

 

Condiții specifice:

 

 1. a) Studii de specialitate^3):

Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în unul dintre următoarele domenii de licenţă: 

Asistenţă socială.

(Domeniul fundamental: științe sociale)

 

 1. b) Vechime minimă în specialitatea studiilor: 1 an.

În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, candidații depun dosarul de concurs.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Municipiului Marghita, Calea Republicii nr.1 și conțin în mod obligatoriu următoarele:

 1. formularul de înscriere prevăzut la art.137 lit b) din Anexa nr.10 din OUG nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare prin raportare la art.VII din OUG nr.121/2023;
 2. copia cărții de identitate;
 3. copia actului doveditor emis de autoritățile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de naștere;
 4. copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea postului, potrivit prevederilor din prezentul cod, după caz;
 5. copii ale diplomelor de studii sau echivalente, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecționări sau deținerea unor competențe specifice, după caz;
 6. copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior demarării etapei de selecție de către medicul de familie al candidatului, şi a avizului psihologic eliberat pe baza unei evaluări psihologice organizate prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii, valabil potrivit prevederilor legale;
 7. cazierul judiciar*;
 8. declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică;
 9. declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, privind faptul că, în ultimii 3 ani, persoana nu a fost destituită sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare.

            Copiile de pe actele prevăzute mai sus, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere. În acest caz candidatul declarat admis la proba de verificare a eligibilității şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situația în care , la înscrierea la concurs , candidatul solicită expres preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituțional.

Conform dispozițiilor art. VII alin.(15) din OUG nr. 121/2023 coroborate cu cele ale art.38 alin. (7) din Anexa 10 la OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, modelul orientativ al adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor este prevăzut la art.137 lit e) din Anexa 10 la OUG nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

 

           Formularul de înscriere la concurs, Modelul adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor dobândită după data de 01.01.2011, pot fi accesate pe pagina de internet a instituției.

 

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

 

Bibliografie / Tematică:

 1. Constituția României, republicată –

cu tematica Constituția României, republicată;

 

 1. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare –

cu tematica Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de

discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu

modificările și completările ulterioare –

cu tematica Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați,

republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

 1. Partea I, titlul I şi titlul II ale părții a II-a, titlul I al părții a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare –

cu tematica Partea I, titlul I şi titlul II ale părții a II-a, titlul I al părții a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

 

 1. Legea asistenței sociale nr. 292 / 2011, cu modificările şi completările ulterioare

 – cu tematica, Capitolul I; Capitolul II; Capitolul III; Capitolul IV secțiunea 1 și secțiunea a 4-a; Capitolul V secţiunea a 2-a; Capitolul VI; Capitolul VII;

 

 1. Legea nr. 17 / 2000, republicată (r2), privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare:

– cu tematica, Capitolul I; Capitolul II; Capitolul III; Capitolul IV;

 

 1. Ordinul nr. 2490 / 2023, privind modificarea și completarea Ordinului ministrului muncii și solidarității sociale nr. 955 / 2023 pentru aprobarea modelului contractului încheiat între îngrijitorul informal al persoanei vârstnice dependente și serviciul public de asistență socială:

– cu tematica Integral;

 

 1. Legea nr. 217 / 2003, republicată (r3), pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, cu modificările şi completările ulterioare:

           – cu tematica Integral.

 

Atribuțiile postului:

Compartimentul protecţia persoanelor vârstnice are atribuții și competențe în:

 1. Identificarea persoanelor vârstnice aflate însituaţii deosebite, lipsite de sprijinul familiei, fără adăpost, lipsite de îngrijire medicală;
 2. Stabilirea şi menţinerea legăturii cu membrii familiei beneficiarilor, învederea soluţionării cazurilor persoanelor vârstnice aflate în situaţii deosebite de risc social;
 3. efectuarea de anchete sociale pentru evaluarea persoanelor vârstnice;
 4. evaluarea persoanei vârstnice învederea acordării asistenţei sociale şi întocmirea planului de intervenție, respectiv a planului individualizat de îngrijire și asistență.

De asemenea, compartimentul protecția persoanelor vârstnice îndeplinește următoarele atribuții:

 1. În aplicarea prevederilor Legii nr.17/2000, republicată, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, îndeplineşte următoarele atribuții:
 2. înregistrează, mediază şi, după caz, soluţionează petiţiile depuse de beneficiari;
 3. colaborează cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor, autorităţile administraţiei publice locale, serviciile publice locale de asistenţă socială din ţară, după caz, cu persoanele cu atribuţii de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale a persoanelor vârstnice aflate în nevoie şi pentru prevenirea instituţionalizării acestora;
 4. informează, consiliază şi orientează spre instituţiile specializate a persoanelor vârstnice sau care doresc internarea într-o instituţie de asistenţă socială sau socio-medicală;
 5. asigură evaluarea inițială în vederea admiterii în Centre pentru persoane vârstnice.
 1. În aplicarea prevederilor Legii nr.292/2011, a Legii nr.17/2000 și a Ordinului nr.2490/2023:
 2. informează îngrijitorul informal cu privire la serviciile de suport disponibile în comunitate și în împrejurimi:centre de zi, unități de îngrijire la domiciliu, servicii de asistență comunitară, serviciile deconsiliere asigurate de asistentul social, sesiuni de informare, sesiuni de instruire/formare etc.;
 3. primește și analizează sesizările comunicate de îngrijitorul informal cu privire la acordareaserviciilor sociale și la situația persoanei vârstnicedependente;
 4. monitorizează acordarea activităților/serviciilor sociale în conformitate cu prevederilelegislației aplicabile și a contractului încheiat între îngrijitorul informal al persoanei vârstnice dependente și serviciul public de asistență socială;
 5. are acces, conform legii, la informaţii personale cu privire la beneficiarii serviciilor sociale care fac obiectul contractului încheiat între îngrijitorul informal al persoanei vârstnice dependente și serviciul public de asistență socială;
 6. utilizează date rezultate din implementarea contractului încheiat între îngrijitorul informal al persoanei vârstnice dependente și serviciul public de asistență socială,în scopul întocmirii de statistici,pentru dezvoltarea serviciilor sociale, cu respectarea legislației GDPR.
 1. În aplicarea prevederilor Ordinului nr. 2489/2023 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate privind managementul de caz în serviciile sociale acordate persoanelor vârstnice:
 2. asigură coordonarea intervențiilor din diferite domenii pentru realizarea integrată a evaluării nevoilor și a resurselor, a planificării și intervenției, a monitorizării și evaluării impactului serviciilor comunitare asigurate persoanelor vârstnice;
 3. întocmește baza de date privind persoanele vârstnice de pe raza UAT Marghita beneficiare de servicii sociale, pe baza informațiilor transmise de furnizorii de servicii sociale, prin responsabilii de caz din cadrul serviciilor sociale, precum și pe baza informațiilor privind îngrijitorii informali;
 4. elaborează și aplică procedura de lucru privind implementarea standardelor specifice minime obligatorii de calitate privind aplicarea metodei managementului de caz în protecția persoanelor vârstnice;
 5. utilizează instrumentele principale de lucru folosite în aplicarea metodei managementului de caz în serviciile sociale acordate persoanelor vârstnice, respectiv: fișa de evaluare inițială, ancheta socială, fișa de consiliere, fișa de evaluare sociomedicală, planul de intervenție, planul de servicii sociale / planul de îngrijire și asistență, fișa de monitorizare a serviciilor, fișa de monitorizare a managerului de caz, alte instrumente conform legislațiilor în vigoare aplicabile compartimentului;
 6. participă la elaborarea documentelor strategice ale unității administrativ-teritoriale în domeniul serviciilor sociale pentru persoane vârstnice: strategia de dezvoltare a serviciilor sociale, programul de acțiuni comunitare pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale,planul anual de acțiuni privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean / consiliului local;
 7. asigură consilierea persoanei vârstnice ca drept fundamental al acesteia;
 8. alte atribuții conform legislației în vigoare.
 1. În aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență nr.115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora:
 2. Comunică instituției prefectului, anterior demarării procedurii de achizitie publică, învederea atribuirii contractului de emitere de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde de către Ministerul Fondurilor Europene, numărul de destinatari finali din categoriile prevăzute la art. 3 alin. (2) dinOrdonanța de urgență;
 3. întocmește și aprobă listele pentru destinatarii finali prevăzuti la art. 3 alin. (2) conform evidențelor proprii;
 4. întocmește și aprobă listele la nivel local cu destinatarii finali personae vârstnice / personae fără adăpost, sens în care organizează sesiuni de selectare a destinatarilor finali, realizează anchete sociale sau alte modalități de identificare a persoanelor vârstnice / persoanelor fără adăpost;
 5. asigură distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde către beneficiari și informarea acestora privind modul de utilizare.
 1. În aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernuluinr.440/2022 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2022-2027:
 2. participă la elaborarea, în concordanță cu strategiile naționale și județene, precum și cu nevoile locale identificate, strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu și lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o supune spre aprobare consiliului local și răspunde de aplicarea acesteia;
 3. participă la elaborarea planurilor anuale de acțiune privind serviciile sociale acordate persoanelor vârstnice administrate și finanțate din bugetul local;
 4. propune înființarea serviciilor sociale de interes local pentru persoane vârstnice;
 5. participă la organizarea de sesiuni de consultări cu reprezentanți ai organizațiilor beneficiarilor și ai furnizorilor de servicii sociale, în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice și a planului anual de acțiune;
 6. elaborează, în baza evaluărilor inițiale, planurile de intervenție, care cuprind măsuri de asistență socială, respectiv serviciile recomandate și beneficiile de asistență socială la care persoana vârstnică are dreptul;
 7. inițiază dezvoltarea parteneriatelor, proiectelor și programelor care au ca scop dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane vârstniceși creșterea calității vieții acestora;
 8. colaborează permanent cu organizațiile societății civile care reprezintă intereselepersoanelor vârstnice;
 9. întocmeşte situaţia privind persoanele vârstnice vulnerabile, pe care o actualizează trimestrial, în cursul aplicăriimăsurilor de prevenire şi combatere a marginalizării sociale a acestora;
 10. consiliază și informează familiile şi persoanele vârstnice aflate în dificultate despre beneficiile și serviciile sociale de care pot beneficia.
 1. În aplicarea prevederilor Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice:
 2. Preia şi evaluează cazurile de violenţă în familie în care sunt implicate persoane vârstnice sesizate de către poliţie şi/sau alte persoane fizice/juridice;
 3. Colaborează cu instituţiile cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie: Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bihor, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bihor, Poliţia Locală a Municipiului Marghita, Direcţia de Sănătate Publică Bihor, cultele locale, ONG-uri, etc.;
 4. Asigură servicii specializate în echipă multidisciplinară şi interinstituţională persoanelor vârstnice şi celorlalţi membri ai familiei victime ale violenţei.
 1. În aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.70/2024 pentru aprobarea mecanismului de implementare a măsurilor de acordare a unui sprijin material pentru anumite categorii de persoane defavorizate, în perioada 2024 – 2027, regulile de acordare, modalitatea și frecvența măsurilor de sprijin, precum și instituțiile responsabile:
 2. identifică persoanele vârstnice vulnerabileși persoanele fără adăpost care pot beneficia de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, respectiv pachete cu produse alimentare;
 3. întocmește ancheta socială pentru persoanele vârstnice și a persoanelor fără adăpost aflate temporar în situații critice de viață, sau care au depus cererea și declarația pe propria răspundere și întocmește situația centralizatoare a persoanelor care îndeplinesc condițiile de acordare a sprijinului material conform hotărârii de guvern;
 4. transmite în format electronic până la data de 5 a lunii la A.J.P.I.S. Bihor situația centralizatoare asumată la nivelul UAT Marghita cu destinatarii finali;
 5. participă la distribuirea pachetelor cu produse alimentare către destinatarii finali, conform legislației în vigoare.
 1. Participă în comisia comună la nivel de direcţie de asistență socială pentru întocmirea anchetelor sociale şi psihosociale pe care le semnează/ contrasemnează şi parafează cu parafa profesională.
 1. Asigură soluționarea în termen legal a scrisorilor, sesizărilor și petițiilor primite de la cetățeni sau de la autorități ale administrației publice de stat centrale sau locale și alte organe și soluționează în termenul prevăzut de lege corespondența repartizată.
 1. Deservește publicul conform programului stabilit de către directorul direcției de asistență socială sau de către primar.
 1. Fundamentează proiectele de dispoziții ale primarului, precum și proiectele hotărârilor pe care Direcția le supune spre aprobare Consiliului Local Marghita, în domeniul său de activitate.
 1. Elaborează procedurile operaționale pentru activitățile care le desfășoară în cadrul Direcției de Asistență Socială, respectiv a Compartimentului protecția persoanelor vârstnice.
 1. Întreţine relaţii de colaborare cu compartimentele din cadrul Direcției de Asistență Socială și cu diferite compartimente din cadrul Primăriei și colaborează pentru realizarea activităţii cu terţe instituţii.
 1. Aplică și respectă prevederile Regulamentului general privind protecția datelor, Regulamentul (UE) 679 / 2016.
 1. Respectă normele și atribuțiile de S.S.M. corespunzător funcției exercitate; participă la instructajul în domeniul sănătății și securității în muncă specifice locului de muncă și postului său, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 1. Respectă și aplică întocmai reglementările interne privind arhivarea documentelor create la nivelul compartimentului.
 1. Compartimentul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local, dispoziţii ale Primarului sau orice alte sarcini încredinţate de șefii ierarhici superiori îndeosebi cele ce vizează activitatea Direcției de asistență socială și răspunde de modul de îndeplinire a acestora.

 

          Informații suplimentare se pot obține la sediul Municipiului Marghita: C. Republicii nr.1; cam.13, secretar comisie de concurs: Nistor Ana, Serviciul buget-contabilitate, salarizare, resurse umane, sau tel. 0359/409977-int.15; e-mail: primaria@marghita.ro, site: www.marghita.ro.

         Afișat în data de 24.05.2024, la sediul și pe pagina de internet a Municipiului Marghita.

 

                              Primar                                                     Secretar general

              Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII                        jr. Cornelia DEMETER