ANUNT CONCURS – Director executiv, grad II, Compartiment Direcția de asistență socială

    Având în vedere prevederile art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 39 alin. (1) din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare,

Municipiul Marghita, Calea Republicii nr.1, județul Bihor, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere vacante de:

Director executiv, grad II, Direcția de asistență socială;

Durata normală a timpului de muncă: 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

Probele stabilite pentru concurs sunt: selecţia dosarelor, proba scrisă, interviu.

Calendarul de desfășurare a concursului:

Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs: 16.05.2023 – 06.06.2023, inclusiv, la sediul Municipiului Marghita, Calea Republicii nr.1.

Perioada selecție dosare concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Proba scrisă: 16.06.2023, ora 10,00, la sediul Municipiului Marghita, Calea Republicii nr.1;

Proba interviu: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Municipiului Marghita doar de către candidații care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte.

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă și interviu, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise, a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept. Perioada soluționare contestații: în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Condiţii de participare:

Condiții generale: conform art.465 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare poate ocupa o funcție publică persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;

 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

 4. are capacitate deplină de exerciţiu;

 5. este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;

 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

 7. îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

 8. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiunisăvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

 9. nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

 10. nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

 11. nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiții specifice:

a)studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

– studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1 / 2011, cu modificările şi completările ulterioare

Domenii de licenţă: Asistenţă socială, Sociologie, Psihologie, Știinţe ale educaţiei, Drept, Știinţe administrative,

Economie,

Management, Finanţe, Contabilitate; (Domeniul fundamental: științe sociale);

– Sănătate; (Domeniul fundamental: Științe biologice și biomedicale);

Pot participa la concursul organizat pentru ocuparea postului şi absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în alte domenii decât cele prevăzute mai sus, cu condiţia să fi

absolvit studii de masterat în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

b) Vechime minimă în specialitatea studiilor: 7 ani.

În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, candidații depun dosarul de concurs.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Municipiului Marghita, Calea Republicii nr.1 și conțin în mod obligatoriu următoarele:

 1. formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;

 2. curriculum vitae, modelul comun european;

 3. copia actului de identitate;

 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi a altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

 5. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

Modelul orientativ al adeverinţei este prevăzut în anexa nr. 2D din H.G. nr. 611/2008. Adeverinţele care au un alt format trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa menționată mai sus şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor;

 1. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; – pentru candidații cu dizabilități, adeverința care atestă stsarea cdxe sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii;

 1. cazierul judiciar;

Cazierul judiciar fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire;

 1. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legea specifică;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Formularul de înscriere la concurs, Modelul adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor dobândită după data de 01.01.2011, pot fi accesate pe pagina de internet a instituției https://marghita.ro/concursuri-si-examene/.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Bibliografie / Tematică:

1. Constituția României, republicată

cu tematica Reglementări privind Titlul I, Titlul II – capitolul I, II, III, IV din Constituţia României;

2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica Reglementări privind Capitolul I, Capitolul II din Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare;

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica Reglementări privind Capitolul I, Capitolul II, Capitolul IV, Capitolul VI din Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;

4. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare Partea I – Titlul II, Titlul III; Partea a III-a – de la Titlul I la Titlul IV, Titlul V, cap.I și cap.IV;

Partea a VI-a -Titlul III; Partea a VII -a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

cu tematica Reglementări privind Titlul I și Titlul II ale Părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019; Reglementări privind: Partea I – Titlul II, Titlul III; Partea a III-a – de la Titlul I la Titlul IV, Titlul V, cap.I și cap.IV; Partea a VI-a -Titlul III; Partea a VII -a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

5. Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

cu tematica Reglementări privind Capitolul I, Capitolul II secțiunea 1, secțiunea a 2-a, secțiunea a 3-a, secțiunea a 4-a, Capitolul III secțiunea 1, secțiunea a 2-a, Capitolul IV, Capitolul V șecțiunea a 2-a, Capitolul VII

din Legea asistenței sociale nr.292/2011;

6. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

cu tematica Reglementări privind Capitolul I, Capitolul II, Capitolul III, Capitolul VI din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

7. Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

cu tematica Reglementări privind Capitolul I, Capitolul II – secțiunea 1, secțiunea a 2-a, Capitolul III secțiunea 1, secțiunea a 2-a, Capitolul VI art.85-87, Capitolul VIII din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

8. Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

cu tematica Reglementări privind Capitolul II secțiunea 1, secțiunea a 2-a, Capitolul III secțiunea 1, secțiunea a 2-a, secțiunea a 6-a, Capitolul IV din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;

9. Legea nr.466/2004 privind Statutul asistentului social, cu modificările şi completările ulterioare;

cu tematica Reglementări privind Statutul asistentului social;

10. Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

cu tematica Reglementări privind Capitolul I, secțiunea 1, secțiunea a 2-a, secțiunea a 3-a, secțiunea a 4-a din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat;

11. Hotărârea Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

cu tematica Reglementări privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare al direcţiei de asistenţă socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor – Anexa nr.2;

12. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

cu tematica Reglementări privind Capitolul I, Capitolul II, Capitolul III din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

13. Legea nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează unități de asistență sociale, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Reglementări privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează unități de asistență sociale.

Atribuțiile postului:

 1. Conduce, organizează, controlează și răspunde de întreaga activitate a Direcției de Asistență Socială;

 2. Asigură conducerea executivă a direcției și răspunde de buna funcționare în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin;

 3. Organizează activitatea direcției atât pe compartimente cât și pe fiecare funcționar din subordine.

 4. Stabilește măsurile necesare și urmărește îndeplinirea în bune condiții a obiectivelor.

 5. Elaborează și supune spre adoptare consiliului local proiectul Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, al Planului anual de acțiune.

 6. Elaborează proiectele, rapoartele deactivitate privind stadiul implementării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și propunerile de măsuri pentru îmbunătățirea activității.

 7. Urmărește și verifică activitatea profesională a personalului din cadrul direcției, îndrumă și sprijină în scopul sporirii operativității, capacității și competenței în îndeplinirea sarcinilor încredințate.

 8. Verifică, semnează sau vizează, după caz, potrivit competențelor stabilite,ocumentele întocmite de personalul din subordine.

 9. Veghează și răspunde alături de personalul din subordine de respectarea normelor legale și a celor hotărâte de Consiliul Local al Municipiului Marghita în domeniul de activitate al direcției.

 10. Răspunde de respectarea normelor de conduită și deontologie de către personalul din subordine în raporturile cu beneficiarii.

 11. Asigură respectarea disciplinei în muncă de către personalul subordonat, luând măsurile ce se impun.

 12. Informează, ori de câte ori este nevoie, conducerea instituției asupra activității desfășurare în cadrul direcției.

 13. Repartizează personalului din cadrul direcției sarcinile și corespondența și răspunde de buna organizare și desfășurare a activității de primire și soluționare a petițiilor adresate în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 cu modificările și completările ulterioare.

 14. Asigură soluționarea problemelor curente în cadrul direcției.

 15. Urmărește punerea în executare a hotărârilor consiliului local și a dispozițiilor primarului date în competența direcției.

 16. Întocmește și actualizează fișele postului la personalul din direcție;

 17. Întocmește raportul de evaluare a personalului din direcție și îl propune spre aprobare, conform prevederilor legale.

 18. Ține evidența prezenței, verifică și vizează concediile de odihnă și întocmește foaia colectivă de prezență;

 19. Întocmește evaluările performanțelor profesionale individuale personalului coordonat;

 20. Face propuneri primarului pentru demararea procedurilor de recrutare a personalului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante, sau după caz, de reducere a posturilor ocupate sau vacante din subordine.

 21. Elaborează rapoarte privind activitatea Direcției, stadiul implementării obiectivelor, pe care le prezintă consiliului local.

 22. Propune consiliului local proiecte care au scop îmbunătățirea activității de asistență socială în Direcție.

 23. Elaborează planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Municipiului Marghita și le propune spre aprobare consiliului local în urma consultării cu furnizorilor publici și privați, a asociațiilor profesionale, a ONG-urilor și a organizațiilor reprezentative ale beneficiarilor.

 24. Transmite, în termen de 15 zile de la data aprobării, către serviciul public de asistență socială de la nivel județean, strategiile locale de dezvoltare a serviciilor sociale și a planurilor anuale de acțiune.

 25. Propune instruirea și perfecționarea personalului de specialitate din cadrul direcției.

 26. Colaborează cu ONG-urile, asociațiile și fundațiile licențiate care sunt furnizori de servicii sociale.

 27. Monitorizează și evaluează respectarea prevederilor legale în domeniul furnizării serviciilor sociale.

 28. Răspunde de elaborarea procedurilor operaționale pe activitățile desfășurate în cadrul Direcției.

 29. Asigură buna desfășurarea a raporturilor de serviciu și de muncă dintre angajații instituției.

 30. Întocmește referate prin care propune primarului emiterea dispoziției prin care deleagă competențe personalului de specialitate din subordinea sa, conform precederilor legale.

 31. Aplică și respectă prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor (UE) 679/2016.

 32. Întocmeste referatele de necesitate pentru buna desfășurare a activității direcției.

 33. Întocmeste rapoarte de specialitate în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Marghita a documentatiilor necesare desfășurării activității direcției.

 34. Întocmeste rapoarte trimestriale, anuale si de câte ori sunt solicitari activitatea direcției pentru Directia de Statistică, Institutia Prefectului Județul Bihor, Consiliul Judetean Bihor, alte instituții publice etc;

 35. Întocmeste rapoarte, informări, note de fundamentare cu privire la activitatea direcției în urma solicitarii conducerii Primariei Municipiului Marghita si a Consiliului Local.

 36. Raspunde de legalitatea actelor si documentelor întocmite și emise care tin de specialitatea activitatii pe care o desfasoară;

 37. Rezolvă în termenul legal sesizarile primite de la cetatenii municipiului referitoare la respectarea legalitatii în domeniul de activitate.

 38. Participă la ședințele Consiliului Local și asigura informatiile solicitate.

 39. Întocmește referate, materiale informative, răspunsuri la adrese, diverse situații către sau la solicitarea primarului, consiliului local, consiliului județean, prefecturii sau altor instituții publice.

 40. Întocmește referate și rapoarte de specialitate și colaborează cu birourile/compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului în vederea elaborarii proiectelor de dispozitii ale Primarului și de hotarari ale Consiliului Local, specifice activității direcției;

 41. Respectă normele și atribuțiile de S.S.M. corespunzător funcției exercitate, în conformitate cu prevederile art.13 lit.d) a Legii nr.319/2006, cu modificările și completările ulterioare.

 42. Respectăși aplică întocmai reglementarile interne privind arhivarea documentelor.

 43. Asigură respectarea prevederilor actelor normative din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, păstrează confidenţialitatea datelor prelucrate, a conturilor de utilizator, a parolelor de acces la sistemele informatice ale instituţiei;

 44. Îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului municipiului în legătura cu atribuțiile de serviciu, în limita competențelor profesionale.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Municipiului Marghita: C. Republicii nr.1; cam.13, secretar comisie de concurs: Koszta Tünde, Serviciul buget-contabilitate, salarizare, resurse umane, sau tel. 0359/409977-int.15; e-mail: primaria@marghita.ro, site: www.marghita.ro.

Afișat în data de 16.05.2023, la sediul și pe pagina de internet a Municipiului Marghita.

Primar Secretar general

Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII jr. Cornelia DEMETER