ANUNT CONCURS – Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, în cadrul compartimentului juridic

ANUNȚ CONCURS

Municipiul Marghita, județul Bihor, în conformitate cu prevederile art. 618 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de:

 

Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, în cadrul compartimentului juridic;

Durata normală a timpului de muncă: 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

 

Calendarul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție:

– Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 25.07.2022 – 16.08.2022, inclusiv, la sediul Municipiului Marghita, Calea Republicii nr.1.

Proba scrisă: 26.08.2022, ora 10,00, la sediul Municipiului Marghita, Calea Republicii nr.1;

Proba interviu:  în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Municipiului Marghita doar de către candidații care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte.

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Municipiului Marghita, Calea Republicii nr.1 și conțin în mod obligatoriu următoarele:

 1. formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 546/2020;
 2. curriculum vitae, model comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi a altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

Modelul orientativ al adeverinţei este prevăzut în anexa nr. 2D din H.G. nr. 611/2008. Adeverinţele care au un alt format trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa menționată mai sus şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor;

 1. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii; 

 1. cazierul judiciar;

Acest document poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire;

În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional;

 1. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legea specifică;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

Condiţii de participare:

Condiții generale: conform art.465 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare poate ocupa o funcție publică persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 7. îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiunisăvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţiasituaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 9. nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 10. nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 11. nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiții specifice:

– Studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, în domeniul științelor juridice;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani;

– cunoştinţe de operare pe calculator: nivel de bază, dovedită în baza unor documente eliberate în condițiile legii;

 

Bibliografie / Tematică:

 1. Constituția României, republicată;
 2. Titlul I și Titlul II ale Părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată (r3), cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea contenciosului administrativ nr. 544/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 287/2009 modificată, privind Codul Civil;
 7. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordul cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare.

 

Tematica:

 1. Constituția României, republicată:
 • Principiile generale, prevăzute la titlul I
 • Drepturile, libertăţile şi indatoririle fundamentale: drepturile şi libertăţile fundamentale şi Indatoririle fundamentale, prevăzute la titlul II, cap. 2 şi 3
 • Administrația publică, secţiunea Administrația publică locală, prevăzută la titlul III, cap.5 sectiunea a 2-a
 • Economia și finanţele publice, prevăzute la titlul IV
 1. Ordonanţa de Urgenţă a Guvenului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
 • Dispoziții generale –partea I; Administrația publică locală-Partea a III-a, Reguli Specifice privind proprietatea publică și privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale-partea a V-a, Statutul funcționarului public, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică-partea a VI-a, Răspunderea administrativă-partea a VII-a, Serviciile publice- partea a VIII-a;
 1. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discrimnare, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
 • Norme privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale oamenilor, prevenirea și combaterea incitării la ura şi discriminare;
 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse si tratament intre femei si bărbati, republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare -Integral
 2. Legea contenciosului administrativ nr. 544/2004, cu modificările şi completările ulterioare:
 • Procedura de soluţionare a cererilor în contenciosul administrativ;
 1. Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
 • Cartea I Despre persoane – titlurile I-V, Drepturile reale în general Cartea a III-a Titlul I, cap. II, Proprietatea privată titlul II cap. I  Proprietatea publică Titlul VI , Cartea funciară titlul VII, Cartea a V-a Despre obligații titlul II, titlul V, titlul VII, Cartea a VI-a Despre prescriptia extinctivă, decadere si calculul termenelor;
 1. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
 • Competenţa materială: Cartea I, Titlul III, capitolul I
 • Actele de procedură: Cartea I, Titlul IV
 • Intampinarea, Cartea a II-a; Titlul I, Capitolul I sectiunea a 3 – a
 1. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice – Integral;
 2. Hotărârea Guvernului nr 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice – Integral;
 3. Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică – Integral.

 

Atribuțiile postului:

 1. Avizează la cererea organelor de conducere asupra legalităţii măsurilor ce urmează a fi luate de administraţia unităţii, în desfăşurarea activităţii acesteia, precum şi asupra oricăror acte care pot angaja răspunderea patrimonială, avizează şi contrasemnează acte juridice
 2. Îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea secretarului general al UAT
 3. Întocmeşte contractele de închiriere /concesiune şi reprezintă localitatea în actele încheiate la notariatele publice, pe bază de procură dată de primar
 4. Redactează acte juridice, avizează şi contrasemnează acte juridice
 5. Avizează din punct de vedere juridic contractele care au ca obiect achiziţiile publice, ridică excepţii cu privire la încheierea, executarea contractelor de achiziţii publice a actelor adiţionale a acestora
 6. Reprezintă în instanţă şi/sau la consilieri, negocieri cu terţe persoane interesele instituţiei
 7. Acordă consultanţă juridică pentru interesele instituţiei; asigură asistenţă juridică de specialitate consilierilor locali şi comisiilor de specialitate a acestora
 8. Consilierea sub aspect juridic a compartimentelor si birourilor care redactează raporturi şi referate ce însoţesc proiectele de hotărâri supuse spre aprobare în şedinţa consiliului local, la solicitarea acestora;
 9. Preia cererile adresate consiliului local, tine registrul de corespondentă a Consiliului Local, transmite în vederea soluţionării, către comisiile de specialitate şi asigură comunicarea soluţiei către persoanele interesate
 10. Tine evidenţa actelor şi documentelor legate de activitatea desfăşurată. Ţine evidenţa actelor normative a căror aplicare este necesară pentru adoptarea unor hotărâri de consiliu local, pe care o prezintă primarului si secretarului general în vederea derulării procedurii de iniţiere a proiectelor de hotărâri.
 11. Rezolvă orice alte lucrări cu caracter juridic şi care implică consiliere si redactare regulamente, rapoarte, studii ale serviciilor publice locale subordonate administraţiei locale
 12. Răspunde de păstrarea secretului profesional de serviciu, precum şi de confidenţialitatea datelor şi informaţiilor privind activitatea desfăşurată
 13. Urmăreşte rezolvarea in termen a corespondenţei dirijate in mod personal
 14. Urmăreşte evidenţa litigiilor, proceselor pentru cauzele primite in corespondentă, pentru care întocmeşte acţiuni, întâmpinări, apeluri şi recursuri
 15. Işi exprimă punctul de vedere în scris (referate) privind neexercitarea căilor de atac.
 16. Respectă şi aplică întocmai reglementările interne privind arhivarea documentelor
 17. Îndeplineşte alte sarcini stabilite prin legi, date de conducerea instituţiei, în legătură cu atribuţiile de serviciu
 18. In conformitate cu prevederile art. 13 lit. d a Legii nr. 319/2006 salariatul va respecta normele si atribuţiile de SSM corespunzător funcţiei exercitate
 19. Respecta regulile si măsurile de apărare împotriva incendiilor, conform prevederilor Legii nr.307/2006.

 

Coordonate de contact: Adresa de corespondență: Marghita, C.Republicii nr.1; tel. 0359/409977-int.15; fax 0359/409982; e-mail: primaria@marghita.ro, site: www.marghita.ro.

 

Afișat în data de 25.07.2022, la sediul și pe pagina de internet a Municipiului Marghita.