ANUNT CONCURS – Consilier, clasa I, grad profesional superior, compartiment informatică

   Având în vedere prevederile art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 39 alin. (1) din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare,

Municipiul Marghita, Calea Republicii nr.1,județul Bihor, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de:

 

Consilier, clasa I, grad profesional superior, compartiment informatică;

Durata normală a timpului de muncă: 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

Probele stabilite pentru concurs sunt: selecţia dosarelor, proba scrisă, interviu.

 

Calendarul de desfășurare a concursului:

Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs: 03.04.2023 – 24.04.2023, inclusiv, la sediul Municipiului Marghita, Calea Republicii nr.1.

Perioada selecție dosare concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Proba scrisă: 05.05.2023, ora 10,00, la sediul Municipiului Marghita, Calea Republicii nr.1;

Proba interviu:  în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Municipiului Marghita doar de către candidații care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte.

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă și interviu, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise, a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept. Perioada soluționare contestații: în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

 

Condiţii de participare:

Condiții generale: conform art.465 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare poate ocupa o funcție publică persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 7. îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiunisăvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţiasituaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 9. nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 10. nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 11. nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiții specifice:

a) Studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, în unul din domeniile:

–      Calculatoare și tehnologia informației;

–      Ingineria sistemelor;

–      Drept, specializarea drept;

–      Știinte administrative, specializarea administrație publică;

Domeniu de studiu: Ştiinţe sociale (Domeniul fundamental), Ştiinţe inginereşti (Domeniul fundamental).

b) Vechime minimă în specialitatea studiilor: 7 ani.

c) Cunoștințe de operare/ programare pe calculator:

–       Cunoştinţe Operare, Concepte de bază ale tehnologiei informaţiei, nivel mediu,

–       Cunoştinţe Operare, Informaţie şi comunicare – Internet, nivel avansat,

–      Cunoştinţe Operare, Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor – MS Windows, nivel avansat,

–      Cunoştinţe Operare, MS Office, nivel avansat,

–      Alte cunoștințe, nivel mediu, 

–      administrare și interogare a bazelor de date MS SQL Server;

–      administrarea rețelelor de calculatoare și securitate cibernetică.

Verificarea cunoștințelor de operare/programare pe calculator va fi realizată în cadrul probei scrise, acest post fiind specific domeniului IT&C.

d) Alte competențe: Perfecționări, specializări în domeniul inovării publice, tehnologiei sau digitalizării, se dovedeşte prin documente specifice.

În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, candidații depun dosarul de concurs.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Municipiului Marghita, Calea Republicii nr.1 și conțin în mod obligatoriu următoarele:

 1. formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi a altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

Modelul orientativ al adeverinţei este prevăzut în anexa nr. 2D din H.G. nr. 611/2008. Adeverinţele care au un alt format trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa menționată mai sus şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor;

 1. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; – pentru candidații cu dizabilități, adeverința care atestă stsarea cdxe sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii; 

 1. cazierul judiciar;

Cazierul judiciar fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire;

 1. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legea specifică;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Formularul de înscriere la concurs, Modelul adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor dobândită după data de 01.01.2011, pot fi accesate pe pagina de internet a instituției https://marghita.ro/concursuri-si-examene/.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

 

Bibliografie / Tematică:

 1. Constituția României, republicată

cu tematica Reglementări privind Constituția României,

 1. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica Reglementări privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare,

 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica Reglementări privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați

 1. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica Reglementări privind Dispoziţii generale; Statutul funcţionarilor publici;

 1. Introducing Windows 10 for IT Professionals, Tehnical Overview, Microsoft

https://download.microsoft.com/download/F/4/2/F42AE0AD-A9CB-4EE7-A209-D9A399604A72/Microsoft_Press_eBook_Introducing_Windows_10_PDF.pdf cu tematica Reglementări privind prezentarea generală a sistemului de operare Windows 10 / An overview of Windows 10 – Capitolul I; Experiența utilizatorului în Windows 10 / The windows 10 user experience; – Capitolul II; Microsoft Edge și Internet Explorer 11 / Microsoft Edge and Internet Explorer 11 – Capitolul VI; Rețea în Windows 10 / Windows 10 networking – Capitolul VII.

 1. Legea nr.455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica Reglementări privind regimul juridic al semnăturii electronice,

 1.  Legea nr.109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica Reglementări privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice,

 1. Despre baze de date – http://docplayer.ro/191175148-baza-de-date-fundamente.html

cu tematica Reglementări privind Securitatea bazelor de date,

 1. HG nr.78 /2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu,republicată, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica Reglementări privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu,

 1. Utilizarea calculatorului în 7 module, ECDL Complet, Ana Dulu, 2010

cu tematica Reglementări privind MS Word, MS Excel, MS Access,

 1. Exam Ref 40-410 Installing and Configuring Windows Server 2012 R2, Craig Zacker, 2014

cu tematica Reglementări privind instalarea și configurarea Serverului Windows.

 

Atribuțiile postului:

 1. Colaborează la perfecționarea sistemului informatic şi administrarea reţelei de calculatoare din cadrul tuturor birourilor şi compartimentelor;
 2. Asigură buna funcţionare a sistemelor de calcul şi a componentelor reţelei de calculatoare;
 3. Colaborează la implementarea programelor-proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile;
 4. Participă la elaborarea specificațiilor tehnice ale caietelor de sarcini din domeniul TIC;
 5. Instalează în sistemele de calcul programele primite de la instituţiile ierarhic superioare în vederea realizării unor rapoarte, situaţii şi transmiterea acestora pe cale electronică;
 6. Răspunde de actualizarea continuă a site–ului instituției prin introducerea materialelor noi primite de la birourile şi compartimente din cadrul instituţiei;
 7. Asigură afişarea, menţinerea și arhivarea declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese pe pagina de internet a instituţiei;
 8. Administrează si supraveghează reţeaua de calculatoare a instituţiei şi legăturile cu reţelele interconectate cu aceasta;
 9. Derulează activităţi de configurare a reţelei pentru a se obţine performanţe maxime, modernizare, eventual, înlocuirea unor componente de reţea, depanare, etc.;
 10. Participă la desfăşurarea achiziţiilor de programe informatice, sisteme de calcul, faxuri, xeroxuri şi alte dotări cu aparatură birotică;
 11. Urmăreşte asigurarea compatibilităţii şi interoperabilităţii sistemului informatic propriu cu sistemele informatice în exploatare şi cu reţele informaţionale de interes naţional sau local;
 12. Este gestionar pe inventarul sistemelor de calcul, programe informatice, a tuturor bunurilor aparţinătoare acestei activităţi;
 13. Participă la negocierea contractelor încheiate privind telefonia mobilă şi fixă, şi internet/date, propune actualizarea contractelor;
 14. Asigurarea serviciilor de helpdesk pentru funcționari privind operarea acestei infrastructuri de IT;
 15. Realizează prelucrări grafice utilizând aplicații specifice (pliante, afişe, sigle, etc);
 16. Întocmește referate, adrese, note interne către compartimentele, birourile sau serviciile din primărie cu care colaborează, conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare;
 17. Întocmește rapoarte statistice, rapoarte de activitate, de câte ori se solicitã;
 18. Propune măsuri specifice privind îmbunătăţirea activităţii compartimentului;
 19. Asigură respectarea prevederilor actelor normative din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, păstrează confidenţialitatea datelor prelucrate, a conturilor de utilizator, a parolelor de acces la sistemele informatice ale instituţiei;
 20. Îndeplinește alte atribuţii date de conducerea instituţiei care prin natura lor sunt de competenţa sau se încadreazã în obiectul de activitate al compartimentului;
 21. Respectă și aplică întocmai reglementările interne privind arhivarea documentelor;
 22. Respectă normele și atribuțiile de S.S.M. corespunzător funcției exercitate în conformitate cu prevederile art.13 lit.d) a Legii nr.319/2006.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Municipiului Marghita: C. Republicii nr.1; cam.13, secretar comisie de concurs: Koszta Tünde, Serviciul buget-contabilitate, salarizare, resurse umane, sau tel. 0359/409977-int.15; e-mail: primaria@marghita.ro, site: www.marghita.ro.

Afișat în data de 03.04.2023, la sediul și pe pagina de internet a Municipiului Marghita.

                              Primar                                                     Secretar general

              Marcel-EmilSAS-ADĂSCĂLIȚII                        jr. Cornelia DEMETER