ANUNȚ CONCURS – Consilier, clasa I, grad profesional principal, Compartiment Investiții

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 39 alin. (1) din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare,

Municipiul Marghita, Calea Republicii nr.1, județul Bihor, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de:

 

Consilier, clasa I, grad profesional principal, compartiment investiții;

Durata normală a timpului de muncă: 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

Probele stabilite pentru concurs sunt: selecţia dosarelor, proba scrisă, interviu.

 

Calendarul de desfășurare a concursului:

Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs: 12.04.2023 – 02.05.2023, inclusiv, la sediul Municipiului Marghita, Calea Republicii nr.1.

Perioada selecție dosare concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Proba scrisă: 12.05.2023, ora 10,00, la sediul Municipiului Marghita, Calea Republicii nr.1;

Proba interviu:  în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Municipiului Marghita doar de către candidații care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte.

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă și interviu, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise, a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept. Perioada soluționare contestații: în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

 

Condiţii de participare:

Condiții generale: conform art.465 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare poate ocupa o funcție publică persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 7. îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiunisăvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţiasituaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 9. nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 10. nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 11. nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiții specifice:

 1. a) Studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, în unul din domeniile:

Studiile vor fi absolvite în următoarele domenii de licență:

-Inginerie civilă, specializarea construcții civile, industriale și agricole

-Inginerie civilă, specializarea căi ferate, drumuri și poduri

-Inginerie civilă, specializarea inginerie civilă.

Domeniu de studiu: Ştiinţe inginereşti (Domeniul fundamental)

 1. b) Vechime minimă în specialitatea studiilor: 5 ani.

În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, candidații depun dosarul de concurs.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Municipiului Marghita, Calea Republicii nr.1 și conțin în mod obligatoriu următoarele:

 1. formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi a altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

Modelul orientativ al adeverinţei este prevăzut în anexa nr. 2D din H.G. nr. 611/2008. Adeverinţele care au un alt format trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa menționată mai sus şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor;

 1. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; – pentru candidații cu dizabilități, adeverința care atestă stsarea cdxe sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii; 

 1. cazierul judiciar;

Cazierul judiciar fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire;

 1. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legea specifică;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Formularul de înscriere la concurs, Modelul adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor dobândită după data de 01.01.2011, pot fi accesate pe pagina de internet a instituției https://marghita.ro/concursuri-si-examene/.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

 

Bibliografie / Tematică:

 1. Constituția României, republicată

cu tematica Reglementări privind Constituția României;

 1. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica Reglementări privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;

 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu

modificările și completările ulterioare

cu tematica Reglementări privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;

 1. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica Reglementări privind Dispoziţii generale și Statutul funcţionarilor publici, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019;

 1. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

cu tematica Reglementări privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

 1. Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, cu modificările și completările ulterioare;

cu tematica Reglementări privind Normele metodologice privind autorizarea executării lucrărilor în construcții;

 1. Hotărârea Guvernului nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

cu tematica Reglementări privind aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor;

 1. Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;

cu tematica Reglementări privind calitatea în construcții;

 1. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

cu tematica Reglementări privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

 1. Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale Și Administrației Publice nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, cu modificările și completările ulterioare; cu tematica Reglementări privind Normele metodologice privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism.

 

Atribuțiile postului:

 1. Întocmeste programul de investitii precum și prognoza pe următorii trei ani în baza notelor de fundamentare înaintate de compartimentele din cadrul instituției, respectiv serviciile/institutiile  subordonate consiliului local, în colaborare cu Serviciul buget-contabilitate, salarizare, resurse umane, precum si rectificarea, actualizarea, modificarea acestora;
 2. Întocmeste referatele de necesitate în vederea organizării procedurii de achizitie publică a serviciului de proiectare pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, documentatiilor de avizare a lucrarilor și a proiectelor tehnice pentru obiectivele cuprinse în Programele multianuale de investitii ale Municipiului Marghita;
 3. Elaboreaza temele de proiectare pentru obiectivele de investitii a caror proiectare urmează a se achizitiona;
 4. Participă în comisiile de evaluare a ofertelor pentru efectuarea achizitiilor proiectarii si executiei investitiilor publice;
 5. Verifică și urmăreste realizarea proiectării documentatiilor tehnico – economice pentru toate fazele de proiectare, acceptându-se la plată numai dacă corespund conditiilor tehnice si de calitate si daca se încadrează în STAS-uri, normative si legislatie;
 6. Asigură si răspunde de organizarea procedurilor legale de receptie a documentatiilor tehnico-economice (S.F., D.A.L.I si P.T.) executate din fonduri din bugetul local, de stat, structurale sau alte fonduri legal constituite;
 7. Asigură secretariatul comisiei de receptie și pune la dispozitia comisiei de receptie documentatiile de proiectare în vederea verificării si receptionării acestora, dacă corespund în întregime cu prevederile din tema de proiectare, realitatea de pe teren, normative, STAS-uri, reglementari etc.;
 8. Asigură obtinerea, unde este cazul, a acordurilor/avizelor necesare, obtinerea certificatelor de urbanism/autorizatiilor de construire prin depunerea documentatiilor necesare obtinerii certificatelor de urbanism, acordurilor/avizelor necesare, precum si a autorizatiilor de construire, asigura urmărirea procedurilor de obtinere a acestor acte;
 9. Întocmeste documentatiile necesare pentru eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire pentru obiectivele de investitii initiate de autoritatea locala si asigură predarea autorizațiilor de construire către structurile Directiei Tehnice în a caror domeniu de competenta se afla investitia, în vederea demarării lucrarilor de executie;
 10. Întocmeste adrese de înaintare, referate pentru plata taxelor privind diferite avize solicitate în certificatele de urbanism si asigură verificarea de către verificatorii atestati a documentatiilor tehnico-economice, dacă este nevoie;
 11. Solicită avizele si înstiinteaza Inspectoratul de Stat în Construcții – S.C. în vederea lansării lucrarilor de executie a obiectivelor de investitii;
 12. Întocmeste rapoarte de specialitate în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Marghita a documentatiilor tehnico – economice ale obiectivelor de investitii, indiferent de sursa de finantare, pentru Primaria Municipiului Marghita si pentru institutiile subordonate consiliului local;
 13. Predă documentatiile tehnico-economice (S.F., D.A.L.I si P.T.) la Compartimentul de Achizitii pentru demararea procedurilor de achizitie în vederea contractării executiei lucrarilor, împreună cu referatele de necesitate si caietele de sarcini aprobate de ordonatul principal de credit și pune la dispozitia Compartimentului de Achizitii documentatiile mentionate mai sus în format scris si electronic, pentru postarea lor pe SEAP (Sistem Electronic de Achizitii Publice);
 14. Întocmeste rapoarte trimestriale, anuale si de câte ori sunt solicitari privind investitiile realizate de Primaria Municipiului Marghita în cursul unui an bugetar, pentru Directia de Statistică, Institutia Prefectului Județul Bihor, Consiliul Judetean Bihor, alte instituții publice etc;
 15. Întocmeste rapoarte, informări, note de fundamentare cu privire la lucrările de investitii în urma solicitarii conducerii Primariei Municipiului Marghita si a Consiliului Local;
 16. Participă la predarea amplasamentului către constructor, împreună cu detinătorii de retele care au eliberat avize – apa canal, termoficare, telefonie, electrice, gaze naturale, etc;
 17. Urmăreste executia obiectivelor de investitii prin diriginti de santier pentru obiectivele care se execută din bugetul local sau din alte fonduri publice;
 18. Urmăreste respectarea sistemului de asigurare a calitatii lucrărilor de către executant;
 19. Participă la verificarea lucrărilor pe faze de executie si la receptia pe faze determinante a lucrărilor care devin ascunse, care se vor consemna în procese verbale, conform legislatiei în vigoare;
 20. Solicita, dupa caz, sistarea executiei, demolării sau refacerii lucrărilor executate necorespunzator, în baza solutiilor elaborate de proiectant;
 21. Organizează si participă la receptiile la terminarea lucrărilor si la receptiile finale dupa expirarea perioadei de garantie, transmite procesele verbale  ale receptiilor Serviciul buget-contabilitate, salarizare, resurse umane în vederea luării în evidenta contabilă;
 22. Primește și păstează cartea tehnică a constructiilor de la dirigintele de santier, predă obiectivele în exploatare si administrare dupa finalizare;
 23. Asigură deschiderea finantării pentru obiectivele prevazute în programul de investitii si urmărește cheltuirea fondurilor pentru a se asigura încadrarea în alocatiile aprobate;
 24. Certifică eliberarea garantiei de buna executie pentru contractele gestionate în cadrul Directiei Tehnice si întocmeste certificate constatatoare primare si finale pentru contractele gestionate în cadrul compartimentului;
 25. Întocmeste centralizatoare cu propuneri de tragere lunare a sumelor aferente obiectivelor finantate din credite;
 26. Initiează decontarile lucrarilor real efectuate, admitând la plata numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere cantitativ si calitativ;
 27. Întocmește si actualizează fisele pentru obiectivele de investitii initiate si derulate de Directia Tehnica;
 28. Urmăreste si tine evidenta tuturor investitiilor realizate din bugetul local al Municipiului Marghita, din alte surse, programe de finantare nerambursabile, programe guvernamentale;
 29. Raspunde de legalitatea actelor si documentelor întocmite și emise care tin de specialitatea activitatii pe care o desfasoară;
 30. Rezolvă în termenul legal sesizarile primite de la cetatenii municipiului referitoare la respectarea legalitatii în domeniul de activitate;
 31. Participă la sedintele Consiliului Local si a Comisiei de Urbanism si asigura informatiile solicitate;
 32. Întocmește referate, materiale informative, răspunsuri la adrese, diverse situații către sau la solicitarea primarului, consiliului local, consiliului județean, prefecturii sau altor instituții publice.
 33. Întocmește referate și rapoarte de specialitate și colaborează cu birourile/compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului în vederea elaborarii proiectelor de dispozitii ale Primarului și de hotarari ale Consiliului Local, specifice activității compartimentului.
 34. Respectă normele și atribuțiile de S.S.M. corespunzător funcției exercitate, în conformitate cu prevederile art.13 lit.d) a Legii nr.319/2006, cu modificările și completările ulterioare.
 35. Respectă și aplică întocmai reglementarile interne privind arhivarea documentelor.
 36. Îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului municipiului în legatura cu atributiile de serviciu, în limita competentelor profesionale.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Municipiului Marghita: C. Republicii nr.1; cam.13, secretar comisie de concurs: Koszta Tünde, Serviciul buget-contabilitate, salarizare, resurse umane, sau tel. 0359/409977-int.15; e-mail: primaria@marghita.ro, site: www.marghita.ro.

Afișat în data de 12.04.2023, la sediul și pe pagina de internet a Municipiului Marghita.