ANUNȚ CONCURS

În conformitate cu prevederile art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, și în conformitate cu prevederile art. 618 alin. 2) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Municipiul Marghita, județul Bihor organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de conducere de:

Director executiv, grad II din cadrul Direcției de asistență socială al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Marghita.

Durata normală a timpului de muncă: 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

 1. probă scrisă: 06 ianuarie 2022, ora 10,00;
 2. proba interviu: în maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 70 puncte.

Locaţia de desfăşurare a  concursului: sediul Primăriei municipiului Marghita, Calea Republicii nr.1, județul Bihor;

Dosarele de înscriere la concurs se depun, în perioada 07.12.2021 – 27.12.2021, inclusiv, la sediul Primăriei municipiului Marghita, Calea Republicii nr.1, județul Bihor și trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 546/2020;
 2. curriculum vitae, model comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi a altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copie a diplomei de master în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situația în care diploma de absolvire sau de licență a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 6. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
 7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. cazierul judiciar;
 9. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legea specifică;

Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.465 alin.(1) din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

– Studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, în unul dintre următoarele domenii de licenţă: 

 1. asistenţă socială sau sociologie;
 2. psihologie sau ştiinţe ale educaţiei;
 3. drept;
 4. ştiinţe administrative;
 5. sănătate;
 6. economie sau management, finanţe, contabilitate;

     Pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere, candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

     Pot participa la concursul organizat pentru ocuparea postului şi absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în alte domenii decât cele prevăzute mai sus, cu condiţia să fi absolvit studii de masterat în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

– Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nivel mediu, dovedit în baza unor documente eliberate în condițiile legii.

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice prevăzute în fișa postului pentru care candidează: minimum 7 ani;

Bibliografie / Tematică:

 1. Constituția României, republicată;
 2. Titlul I și Titlul II ale Părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată (r3), cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea asistenței sociale nr.292/2011,cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Legea nr.466/2004 privind Statutul asistentului social, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Hotărârea Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;
 12. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. Legea nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează unități de asistență sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

Tematica:

 1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Titlul I, Titlul II – capitolul I, II, III, IV

 1. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Titlul I și Titlul II ale Părții a VI-a

 1. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Capitolul I, Capitolul II

 1. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Capitolul I, Capitolul II, Capitolul IV, Capitolul VI

 1. Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

Capitolul I, Capitolul II sectiunea 1, sectiunea a 2-a, secțiunea a 3-a, secțiunea a 4-a Capitolul III sectiunea 1, sectiunea a 2-a, Capitolul IV sectiunea 1, sectiunea a 2-a, Capitolul VII

 1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Capitolul I, Capitolul II, Capitolul III, Capitolul VI

 1. Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Capitolul I, Capitolul II sectiunea 1, sectiunea a 2-a, Capitolul III sectiunea 1, sectiunea a 2-a, Capitolul VI, Capitolul VIII

 1. Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Capitolul II sectiunea 1, sectiunea a 2-a, Capitolul III sectiunea 1, sectiunea a 2-a, secțiunea a 6-a, Capitolul V, Capitolul VI

 1. Legea nr.466/2004 privind Statutul asistentului social, cu modificările şi completările ulterioare;

Capitolul I, Capitolul II, Capitolul III, Capitolul IV

 1. Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

Capitolul I, sectiunea 1, sectiunea a 2-a, , sectiunea a 3-a

 1. Hotărârea Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

Anexa nr.2

 1. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

Capitolul I, Capitolul II, Capitolul III

 1. Legea nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează unități de asistență sociale, cu modificările şi completările ulterioare – integral.

 

Atribuțiile postului:

 1. Conduce, organizează, controlează și răspunde de întreaga activitate a Direcției de Asistență Socială.
 2. Asigură conducerea executivă a direcției și răspunde de buna funcționare în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin.
 3. Organizează activitatea direcției atât pe compartimente cât și pe fiecare funcționar din subordine.
 4. Stabilește măsurile necesare și urmărește îndeplinirea  în bune condiții a obiectivelor.
 5. Elaborează și supune spre adoptare consiliului local proiectul Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, al Planului anual de acțiune.
 6. Elaborează proiectele, rapoartele deactivitate privind stadiul implementării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și propunerile de măsuri pentru îmbunătățirea activității.
 7. Urmărește și verifică activitatea profesională a personalului din cadrul direcției, îndrumă și sprijină în scopul sporirii operativității, capacității și competenței în îndeplinirea sarcinilor încredințate.
 8. Verifică, semnează sau vizează, după caz, potrivit competențelor stabilite,ocumentele întocmite  de personalul din subordine.
 9. Veghează și răspunde alături de personalul din subordine de respectarea normelor legale și a celor hotărâte de Consiliul Local al Municipiului Marghita în domeniul de activitate al direcției.
 10. Răspunde de respectarea normelor de conduită și deontologie de către personalul din subordine în raporturile cu beneficiarii.
 11. Asigură respectarea disciplinei în muncă de către personalul subordonat, luând măsurile ce se impun.
 12. Informează, ori de câte ori este nevoie, conducerea instituției asupra activității desfășurare în cadrul direcției.
 13. Repartizează personalului din cadrul direcției sarcinile și corespondența și răspunde de buna organizare și desfășurare a activității de primire și soluționare a petițiilor adresate în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 27/2002  cu modificările și completările ulterioare.
 14. Asigură soluționarea problemelor curente în cadrul direcției.
 15. Urmărește punerea în executare a hotărârilor consiliului local și a dispozițiilor primarului date în competența direcției.
 16. Întocmește fișele postului la personalul din direcție.
 17. Întocmește raportul de evaluare a personalului din direcție și îl propune spre aprobare, conform prevederilor legale.
 18. Face propuneri primarului pentru demararea procedurilor de recrutare a personalului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante, sau după caz, de reducere a posturilor ocupate sau vacante din subordine.
 19. Elaborează rapoarte privind activitatea Direcției, stadiul implementării obiectivelor, pe care le prezintă consiliului local.
 20. Propune consiliului local proiecte care au scop îmbunătățirea activității de asistență socială în Direcție.
 21. Elaborează planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Municipiului Marghita și le propune spre aprobare consiliului local în urma consultării cu furnizorilor publici și privați, a asociațiilor profesionale, a ONG-urilor și a organizațiilor reprezentative ale beneficiarilor.
 22. Transmite, în termen de 15 zile de la data aprobării, către serviciul public de asistență socială de la nivel județean, strategiile locale  de dezvoltare  a serviciilor sociale și a planurilor anuale de acțiune.
 23. Propune instruirea și perfecționarea personalului de specialitate din cadrul direcției.
 24. Colaborează cu ONG-urile, asociațiile și fundațiile licențiate care sunt furnizori de servicii sociale.
 25. Monitorizează și evaluează respectarea prevederilor legale în domeniul furnizării serviciilor sociale.
 26. Răspunde de elaborarea procedurilor operaționale pe activitățile desfășurate în cadrul Direcției.
 27. Asigură buna desfășurarea a raporturilor de serviciu și de muncă dintre angajații instituției.
 28. Întocmește referate prin care propune primarului emiterea dispoziției prin care deleagă competențe personalului de specialitate din subordinea sa, conform precederilor legale.
 29. Aplică și respectă prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor (UE) 679/2016.
 30. Întocmeste referatele de necesitate pentru buna desfășurare a activității direcției.
 31. Întocmeste rapoarte de specialitate în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Marghita a documentatiilor necesare desfășurării activității direcției.
 32. Întocmeste rapoarte trimestriale, anuale si de câte ori sunt solicitari activitatea direcției pentru Directia de Statistică, Institutia Prefectului Județul Bihor, Consiliul Judetean Bihor, alte instituții publice etc;
 33. Întocmeste rapoarte, informări, note de fundamentare cu privire la activitatea direcției în urma solicitarii conducerii Primariei Municipiului Marghita si a Consiliului Local.
 34. Raspunde de legalitatea actelor si documentelor întocmite și emise care tin de specialitatea activitatii pe care o desfasoară;
 35. Rezolvă în termenul legal sesizarile primite de la cetatenii municipiului referitoare la respectarea legalitatii în domeniul de activitate.
 36. Participă la sedintele Consiliului Local si asigura informatiile solicitate.
 37. Întocmește referate, materiale informative, răspunsuri la adrese, diverse situații către sau la solicitarea primarului, consiliului local, consiliului județean, prefecturii sau altor instituții publice.
 38. Întocmește referate și rapoarte de specialitate și colaborează cu birourile/compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului în vederea elaborarii proiectelor de dispozitii ale Primarului și de hotarari ale Consiliului Local, specifice activității direcției.
 39. Respectă normele și atribuțiile de S.S.M. corespunzător funcției exercitate, în conformitate cu prevederile art.13 lit.d) a Legii nr.319/2006, cu modificările și completările ulterioare.
 40. Respectă și aplică întocmai reglementările interne privind arhivarea documentelor.
 41. Îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului municipiului în legatura cu atributiile de serviciu, în limita competentelor profesionale.

Coordonate de contact:

Adresa de corespondență: Marghita, C.Republicii nr.1; tel. 0359/409977-int.15; fax 0359/409982; e-mail: primaria@marghita.ro, site: www.marghita.ro;

Persoană de contact: Koszta Tünde, inspector salarizare, resurse umane.

Data afișării anunțului: 07.12.2021, la sediul și pe pagina de internet al Municipiului Marghita.