ANUNȚ CONCURS

Municipiul Marghita, județul Bihor, în conformitate cu prevederile art. 618 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de:

Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul compartimentului informare publică – Serviciul administrație publică locală;

Durata normală a timpului de muncă: 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

Calendarul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție:

– Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 18.07.2022 – 08.08.2022, inclusiv, la sediul Municipiului Marghita, Calea Republicii nr.1.

Proba scrisă: 24.08.2022, ora 10,00, la sediul Municipiului Marghita, Calea Republicii nr.1;

Proba interviu:  în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Municipiului Marghita doar de către candidații care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Municipiului Marghita, Calea Republicii nr.1 și conțin în mod obligatoriu următoarele:

 1. formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 546/2020;
 2. curriculum vitae, model comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi a altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

Modelul orientativ al adeverinţei este prevăzut în anexa nr. 2D din H.G. nr. 611/2008. Adeverinţele care au un alt format trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa menționată mai sus şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor;

 1. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii; 

 1. cazierul judiciar;

Acest document poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire;

În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional;

 1. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legea specifică;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Condiţii de participare:

Condiții generale: conform art.465 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare poate ocupa o funcție publică persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 7. îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiunisăvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţiasituaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 9. nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 10. nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 11. nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiții specifice:

-Studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, în unul din domeniile:

     -Științe ale comunicării, specializările: Comunicare și relații publice, Științe ale informării și documentării;

     -Științe ale educației;

     -Limbă și literatură;

-Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcțiilor publice: minimum 1 an;

-Cunoaștere limbi străine: cu respectarea prevederilor art.94 și art.195 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Cunoașterea limbii maghiare – necesitate și nivel: vorbit, citit, scris, – nivel mediu, dovedită în baza unor documente eliberate în condițiile legii;

-Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an.

Bibliografie / Tematică:

 1. Constituția României, republicată;
 2. PARTEA a III-a, Titlul I și Titlul II ale Părții a VI-a, PARTEA a VII-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată (r3), cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Hotărârea de Guvern 123/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Ordonanța Guvernului 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de solutionare a petitiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
 9. Hotărârea Guvernului nr.1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul;

 

Tematica:

Nr. crt.

Cadrul legislativ

Temele abordate

1

Constituția României;

Integral

2

PARTEA a III-a, Titlul I și Titlul II ale Părții a VI-a, PARTEA a VII-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

PARTEA a III-a – Administrația publică locală,

PARTEA a VI-a -Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică evidenta personalului plătit din fonduri publice,

PARTEA a VII-a -Răspunderea administrativă,

3

Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;

Integral

4

Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată (r3), cu modificările și completările ulterioare;

Integral

5

Legea  nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

Integral

6

Hotărârea de Guvern  nr. 123/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

Integral

7

Ordonanța Guvernului  nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de solutionare a petitiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Integral

8

Legea nr.52/2003  privind transparența decizională în administrația publică;

Integral

9

Hotărârea Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul;

Integral

 

Atribuțiile postului:

 1. Asigură comunicarea și difuzarea informațiilor de interes public în limba minorității maghiare în conformitate cu art.12 din H.G. nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 2. Asigură difuzarea informațiilor de interes public în limba minorității maghiare în conformitate cu art.5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 3. Redactează în limba minorității maghiare și pune la dispoziție publicului formularele pentru solicitările de informații publice și pentru reclamațiile administrative;
 4. Redactează în limba minorității maghiare și pune la dispoziție publicului pe site-ul instituției sau prin compartimentul Informare publică, formulare tipizate și modele de cereri;
 5. Furnizează pe loc în limba minorității maghiare, atunci când este cazul, informațiile publice solicitate;
 6. Afișează, în limba minorității maghiare, diferite comunicări la avizierul instituției;
 7. Traduce din limba minorității maghiare în limba română, petițiile adresate instituției în limba maghiară, și răspunsul din limba română în limba minorității maghiare pentru a fi expediat petiționarului de etnie maghiară;
 8. Informează cetățenii, în limba minorității maghiare, atunci când este cazul , privind diverse tipuri de probleme legate de activitatea primăriei municipiului Marghita și a instituțiilor subordonate;
 9. Traduce în limba minorității maghiare dispoziția primarului de convocare a ședinței ordinare/extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Marghita;
 10. Traduce hotărârile cu caracter normativ adoptate de Consiliului Local al Municipiului Marghita, în vederea afișării pe site-ul instituției;
 11. Traduce și alte documente la cererea primarului sau a unor compartimente din cadrul primăriei;
 12. Studiază legislația și o aplică în domeniul activității pe care o desfășoară;
 13. Contribuie la promovarea imaginii instituţiei în relaţia cu cetăţenii;
 14. Arhivarea şi inventarierea pe termene de păstrare, conform Nomenclatorului arhivistic a documentelor create la nivelul compartimentului;
 15. Aplicarea și respectarea prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor. Regulamentul (UE) 2016/679;
 16. În conformitate cu prevederile Legii nr.319/2006 salariatul va respecta normele și atribuțiile de S.S.M. corespunzător funcției exercitate; participă la instructajul în domeniul sănătății și securității în muncă specifice locului de muncă și postului său;
 17. Întocmește procedurile operaționale pentru activitățile care le desfășoară în cadrul Compartimentului Informare publică;
 18. Îndeplineşte orice alte sarcini date de conducerea instituţiei, în legătură cu atribuţiile de serviciu, îndeplineşte alte atribuţii date pe baza legislaţiei apărute pe parcurs.

Coordonate de contact: Adresa de corespondență: Marghita, C.Republicii nr.1; tel. 0359/409977-int.15; fax 0359/409982; e-mail: primaria@marghita.ro, site: www.marghita.ro.

Afișat în data de 18.07.2022, la sediul și pe pagina de internet a Municipiului Marghita.