ANUNȚ CONCURS

Municipiul Marghita, județul Bihor, în conformitate cu prevederile art. 618 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere vacante de:

Șef serviciu, grad I din cadrul Serviciului administrare ștrand, parcări al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Marghita.

Durata normală a timpului de muncă: 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

Calendarul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice de conducere:

– Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 18.07.2022 – 08.08.2022, inclusiv, la sediul Municipiului Marghita, Calea Republicii nr.1.

Proba scrisă: 25.08.2022, ora 10,00, la sediul Municipiului Marghita, Calea Republicii nr.1;

Proba interviu:  în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Municipiului Marghita doar de către candidații care au obținut la proba scrisă minimum 70 puncte. 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Municipiului Marghita, Calea Republicii nr.1 și conțin în mod obligatoriu următoarele:

 1. formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 546/2020;
 2. curriculum vitae, model comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi a altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

Modelul orientativ al adeverinţei este prevăzut în anexa nr. 2D din H.G. nr. 611/2008. Adeverinţele care au un alt format trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa menționată mai sus şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor;

 1. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii; 

 1. cazierul judiciar;

Acest document poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire;

În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional;

 1. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legea specifică;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Condiţii de participare:

Condiții generale: conform art.465 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare poate ocupa o funcție publică persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 7. îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiunisăvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţiasituaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 9. nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 10. nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 11. nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiții specifice:

– Studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, în unul dintre următoarele domenii de licenţă: 

 1. Științe juridice;
 2. Științe economice;
 3. Științe inginerești, specializările:

– inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale;

– inginerie civilă și instalații;

– inginerie electrică.

– Studii universitare de master în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea Educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice prevăzute în fișa postului pentru care candidează: minimum 5 ani;

Bibliografie / Tematică:

 1. Constituția României, republicată;
 2. Titlul I și Titlul II ale Părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată (r3), cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. HG nr.857/2011 privind stabilirea și sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sănătătii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Ordinul Ministrului Sănătății nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

Tematica:

 1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Titlul I, Titlul II – capitolul I, II, III, IV

 1. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Titlul I și Titlul II ale Părții a VI-a

 1. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Capitolul I, Capitolul II

 1. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Capitolul I, Capitolul II, Capitolul IV, Capitolul VI

 1. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

Capitolul I, Capitolul II, Capitolul III

 1. HG nr.857/2011 privind stabilirea și sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sănătătii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Capitolul VI, Capitolul XII, Capitolul XV

 1. Ordinul Ministrului Sănătății nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

Capitolul VI, Capitolul IX.

Atribuțiile postului:

 1. Conduce, organizează, controlează și răspunde de întreaga activitate a Serviciului administrare strand, parcări.
 2. Asigură conducerea executivă a Serviciului și răspunde de buna funcționare în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin.
 3. Organizează activitatea Serviciului atât pe compartimente cât și pe fiecare funcționar/personal contractual din subordine.
 4. Stabilește măsurile necesare și urmărește îndeplinirea în bune condiții a obiectivelor.
 5. Urmărește și verifică activitatea profesională a personalului din cadrul serviciului, îndrumă și sprijină în scopul sporirii operativității, capacității și competenței în îndeplinirea sarcinilor încredințate.
 6. Verifică, semnează sau vizează, după caz, potrivit competențelor stabilite, documentele întocmite de personalul din subordine.
 7. Veghează și răspunde alături de personalul din subordine de respectarea normelor legale și a celor hotărâte de Consiliul Local al Municipiului Marghita în domeniul de activitate al Serviciului.
 8. Răspunde de respectarea normelor de conduită și deontologie de către personalul din subordine în raporturile cu beneficiarii.
 9. Asigură respectarea disciplinei în muncă de către personalul subordonat, luând măsurile ce se impun.
 10. Informează, ori de câte ori este nevoie, conducerea instituției asupra activității desfășurare în cadrul Serviciului.
 11. Repartizează personalului din cadrul serviciului sarcinile și corespondența și răspunde de buna organizare și desfășurare a activității de primire și soluționare a petițiilor adresate în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 cu modificările și completările ulterioare.
 12. Asigură soluționarea problemelor curente în cadrul Serviciului.
 13. Urmărește punerea în executare a hotărârilor consiliului local și a dispozițiilor primarului date în competența direcției.
 14. Întocmește fișele postului la personalul din cadrul Serviciului administrare ștrand, parcări.
 15. Întocmește raportul de evaluare al personalului din cadrul Serviciului și îl propune spre aprobare, conform prevederilor legale.
 16. Face propuneri primarului pentru demararea procedurilor de recrutare a personalului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante, sau după caz, de reducere a posturilor ocupate sau vacante din subordine.
 17. Elaborează rapoarte privind activitatea Serviciului, stadiul implementării obiectivelor, pe care le prezintă consiliului local.
 18. Propune consiliului local proiecte care au scop îmbunătățirea activității Serviciului.
 19. Propune instruirea și perfecționarea personalului de specialitate din cadrul Serviciului.
 20. Monitorizează și evaluează respectarea prevederilor legale în domeniul de activitate.
 21. Răspunde de elaborarea procedurilor operaționale pe activitățile desfășurate în cadrul Serviciului.
 22. Asigură buna desfășurarea a raporturilor de serviciu și de muncă dintre angajații instituției.
 23. Întocmește referate prin care propune primarului emiterea dispoziției prin care deleagă competențe personalului de specialitate din subordinea sa, conform precederilor legale.
 24. Aplică și respectă prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (UE) 679/2016.
 25. Întocmeste referatele de necesitate pentru buna desfășurare a activității Serviciului.
 26. Întocmeste rapoarte de specialitate în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Marghita a documentatiilor necesare desfășurării activității Serviciului.
 27. Întocmeste rapoarte trimestriale, anuale si de câte ori sunt solicitari pentru activitatea Serviciului pentru Directia de Statistică, Institutia Prefectului Județul Bihor, Consiliul Judetean Bihor, alte instituții publice etc;
 28. Întocmeste rapoarte, informări, note de fundamentare cu privire la activitatea Serviciului în urma solicitarii conducerii Primariei Municipiului Marghita si a Consiliului Local.
 29. Raspunde de legalitatea actelor si documentelor întocmite și emise care tin de specialitatea activitatii pe care o desfasoară.
 30. Rezolvă în termenul legal sesizarile primite de la cetatenii municipiului referitoare la respectarea legalitatii în domeniul de activitate.
 31. Participă la sedintele Consiliului Local si asigura informatiile solicitate.
 32. Întocmește referate, materiale informative, răspunsuri la adrese, diverse situații către sau la solicitarea primarului, consiliului local, consiliului județean, prefecturii sau altor instituții publice.
 33. Întocmește referate și rapoarte de specialitate și colaborează cu birourile/compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului în vederea elaborarii proiectelor de dispozitii ale Primarului și de hotarari ale Consiliului Local, specifice activității Serviciului.
 34. Elaborează regulamentele necesare pentru organizarea și funcționarea Serviciului administrare strand, parcări precum și ale Compartimentelor din subordine, respectiv Compartimentul Ștrand și Compartimentul Parcări.
 35. Respectă normele și atribuțiile de S.S.M. corespunzător funcției exercitate, în conformitate cu prevederile art.13 lit.d) a Legii nr.319/2006, cu modificările și completările ulterioare.
 36. Respectăși aplică întocmai reglementarile interne privind arhivarea documentelor.
 37. Îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului municipiului în legatura cu atributiile de serviciu, în limita competentelor profesionale.

Coordonate de contact: Adresa de corespondență: Marghita, C.Republicii nr.1; tel. 0359/409977-int.15; fax 0359/409982; e-mail: primaria@marghita.ro, site: www.marghita.ro.

Afișat în data de 18.07.2022, la sediul și pe pagina de internet a Municipiului Marghita.