ANUNȚ CONCURS

Municipiul Marghita, jud. Bihor, în conformitate cu prevederile art. 618 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante de:

 1. Inspector, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul compartimentului autorizări, urbanism și amenajarea teritoriului – Direcția tehnică;
 2. Inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul compartimentului autorizări, urbanism și amenajarea teritoriului – Direcția tehnică;

Durata normală a timpului de muncă: 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

Calendarul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție:

Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 12.07.2022 – 01.08.2022, inclusiv, la sediul Primăriei municipiului Marghita, Calea Republicii nr.1.

– Proba scrisă: 18.08.2022, ora 10,00, la sediul Municipiului Marghita, Calea Republicii nr.1;

– Proba interviu:  în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Municipiului Marghita, doar de către candidații care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Marghita, Calea Republicii nr.1 și conțin în mod obligatoriu următoarele:

 1. formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 546/2020;
 2. curriculum vitae, model comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi a altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

Modelul orientativ al adeverinţei este prevăzut în anexa nr. 2D din H.G. nr. 611/2008. Adeverinţele care au un alt format trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa menționată mai sus şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor;

 1. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii; 

 1. cazierul judiciar;

 Acest document poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire;

În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional;

 1. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legea specifică;

      Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 Condiţii de participare:

Condiții generale: conform art.465 alin.(1) din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare poate ocupa o funcție publică persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 7. îndeplineştecondiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiunisăvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţiasituaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 9. nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 10. nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 11. nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiții specifice:

a)Pentru funcția publică de Inspector, clasa I, grad profesional debutant, compartimentul autorizări, urbanism și amenajarea teritoriului:

– Studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, în unul din domeniile: Arhitectură, urbanism, sau construcții;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcțiilor publice: nu este necesară;

b)Pentru funcția publică de Inspector, clasa I, grad profesional superior, compartimentul autorizări, urbanism și amenajarea teritoriului:

– Studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, în unul din domeniile: Arhitectură, urbanism, sau construcții;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcțiilor publice: minimum 7 ani; 

I.Bibliografia stabilită pentru ocuparea funcției publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant – compartimentul autorizări, urbanism și amenajarea teritoriului:

 1. Constituția României, republicată;
 2. Titlul I și Titlul II ale Părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată (r3), cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Hotarârea Guvernului nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;
 9. Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001privind amenajarea teritoriului si urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, cu modificările și completările ulterioare.

Tematica stabilită pentru ocuparea funcției publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant -compartimentul autorizări, urbanism și amenajarea teritoriului:

Nr. crt.

TEMELE ABORDATE

CADRUL LEGISLATIV

1

Integral

Constituția României

2

Dispoziţii generale

Statutul funcţionarilor publici

Titlul I și Titlul II ale Părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

3

Integral

Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;

4

Integral

Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată (r3), cu modificările și completările ulterioare;

5

Autorizarea executării lucrărilor de construcții

Dispoziții finale și tranzitorii

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare: Capitolul I și Capitolul IV;

6

Documentele autorizării

Procedura de autorizare

Taxe și cote

Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, cu modificările și completările ulterioare: Capitolul II, Capitolul III si Capitolul IV (Secțiunea 3);

7

Integral

Hotarârea Guvernului nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

8

Dispoziții generale

Sistemul calității în construcții

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare: Capitolul I și  Capitolul II;

9

Certificatul de urbanism

Documentaţii de urbanism

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, Capitolul III (Secţiunea 4) ,  Capitolul IV (Secţiunea 3);

10

Planul urbanistic general (P.U.G.)

Planul urbanistic zonal

Planul urbanistic de detaliu

Certificatul de urbanism

Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001privind amenajarea teritoriului si urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, cu modificările și completările ulterioare: Capitolul II (Secțiunea 5, Secțiunea 6, Secțiunea 7) și Capitolul VIII;

Atribuțiile prevăzute în fișa postului pentru funcția publică vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant -compartimentul autorizări, urbanism și amenajarea teritoriului:

 1. Verifica si inregistreaza documentatiile tehnice prezentate de beneficiari in vederea eliberarii certificatului de urbanism sau autorizatiei de construire/desfiintare;
 2. Efectueaza calcularea taxei pentru emiterea certificatelor de urbanism (C.U.), si al autorizatiilor de construire/desfiintare. (A.C./AD);
 3. Redactează si prezinta spre semnare certificatele de urbanism si autorizatiile de construire/desfiintare.
 4. Conduce la zi Registrul de evidenta a certificatelor de urbanism si al autorizatiilor de construire/desfiintare;
 5. Asigurarea publicarii lunare pe pagina proprie de internet a Municipiului Marghita, a listei Certificatelor de urbanism si al autorizatiilor de construire/desfiintare emise, fara a se aduce atingere restrictiilor impuse de legislatia in vigoare privind secretul comercial şi industrial, proprietatea intelectuala, protejarea interesului public şi privat, garantarea şi protejarea drepturilor fundamentale ale persoanelor fizice cu privire la dreptul la viata intima, familiala şi privata.
 6. Atentionarea beneficiarilor de autorizatii de construire pentru regularizarea taxelor de autorizare,
 7. Raspunde de Regularizarea taxei pentru emiterea AC in functie de valoarea finala al investitiei, sustinuta cu documentele furnizate de investitor/beneficiar, odata cu efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor.
 8. Lunar furnizeaza catre Compartimentul impozite si taxe persoane fizice si juridice, situatia proceselor verbale de receptie la terminarea lucrarilor de constructie in vederea completarii masei impozabile;
 9. Raspunde de intocmirea si transmiterea situatiilor statistice privind stadiul fizic al lucrarilor autorizate pentru Directia de Statistica a judetului Bihor, Inspectoratul pentru calitatea in constructii Bihor,
 10. Raspunde de eliberarea certificatelor de urbanism si al autorizatiilor in termenele si conditiile prevazute de legislatia in vigoare, astfel incat sa nu devina aplicabile dispozitiile OUG nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite aprobata prin Legea nr. 486/2003; raspunde in conditiile OUG nr. 27/2003.
 11. Ia in evidenta si comunica institutiilor si serviciilor publice, HCL privind modificarea denumirii strazilor si a numerelor postale de pe raza municipiului;
 12. Intocmeste adeverinte de nomenclatura stradala, autorizatii de spargere domeniul public, adeverinte de intabulare a imobilelor proprietatea privata persoane fizice si juridice, etc;
 13. Asigura si raspunde de rezolvarea in termenul legal a sesizarilor primite de la cetatenii municipiului Marghita referitoare la respectarea legalitatii in domeniul constructiilor, in colaborare cu compartimentul cadastru
 14. Intocmeste referate, materiale informative, raspunsuri la adrese, situatii catre Consiliul Judetean,Prefectura sau alte institutii de stat;
 15. Intocmeste referate de specialitate si colaboreaza cu Compartimentul Juridic in vederea elaborarii proiectelor de dispozitii ale Primarului si de hotarari ale Consiliului Local specifice activitatii compartimentului;
 16. Raspunde de legalitatea actelor si documentelor intocmite si emise care tin de specialitatea activitatii pe care o desfasoara;
 17. Respecta normele si atributiile de S.S.M. corespunzator functiei exercitate, in conformitate cu prevederile art.13 lit.d) a Legii nr.319/2006;
 18. Respecta si aplica intocmai reglementarile interne privind arhivarea documentelor;
 19. Indeplineste si alte atributii stabilite prin lege, hotarari ale consiliului local sau dispozitii ale primarului municipiului in legatura cu atributiile de serviciu, in limita competentelor profesionale;

 II.Bibliografia stabilită pentru ocuparea funcției publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior – compartimentul autorizări, urbanism și amenajarea teritoriului:

 1. Constituția României, republicată;
 2. Titlul I și Titlul II ale Părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată (r3), cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. Ordinul Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. Hotararea Guvernului nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 8. Legea nr.10/1995 privind calitatea în constructii, republicată (r2), cu modificarile și completarile ulterioare;
 9. Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
 10. Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;
 11. Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;
 12. Hotararea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 13. Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul și de elaborare și actualizare a documentatiilor de urbanism, cu modificările și completările ulterioare.

Tematica stabilită pentru ocuparea funcției publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior – compartimentul autorizări, urbanism și amenajarea teritoriului:

Nr. crt.

TEMELE ABORDATE

CADRUL LEGISLATIV

1

Integral

Constituția României

2

Dispoziţii generale

Statutul funcţionarilor publici

Titlul I și Titlul II ale Părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

3

Integral

Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;

4

Integral

Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată (r3), cu modificările și completările ulterioare;

5

Integral

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

6

Integral

Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, cu modificările și completările ulterioare;

7

Integral

Hotarârea Guvernului nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

8

Dispoziții generale

Sistemul calității în construcții

Obligații și răspunderi ale executanților Obligații și răspunderi ale proprietarilor construcțiilor

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare: Capitolul I, Capitolul II și Capitolul III (Secțiunea a 3-a, Secțiunea a 5-a);

9

Regulamentul general de urbanism

Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare: Anexa Nr. 1

10

Domeniul de activitate

Atribuțiile autorităților administrației publice locale

Certificatul de urbanism

Structura instituțională

Documentații de urbanism

Inițierea și finanțarea activităților

Avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism

Participarea publicului la activitățile de amenajare a teritoriului și de urbanism

Urmărirea aplicării documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism aprobate

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare: Capitolul II, Capitolul III (Secțiunea a 3-a, Secțiunea a 4-a, Secțiunea a 5-a), Capitolul IV (Secțiunea a 3-a, Secțiunea a 4-a, Secțiunea a 5-a, Secțiunea a 6-a, Secțiunea a 7-a);

11

Dispoziții generale

Responsabilități și competențe

Planul urbanistic general (PUG) și regulamentul local de urbanism (RLU) aferent acestuia

Planul urbanistic zonal și regulamentul local aferent acestuia – PUZ

Planul urbanistic de detaliu PUD

 

Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, cu modificările și completările ulterioare: Capitolul I, Capitolul II, Capitolul III (Secțiunea a 2-a, Secțiunea a 3-a, Secțiunea a 4-a);

12

Integral

Hotararea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

13

Planul de mobilitate urbană

Planul urbanistic general (P.U.G.)

Planul urbanistic zonal

Planul urbanistic de detaliu

Fundamentarea și elaborarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism

Avizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism

Perioada de valabilitate a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism

Actualizarea și monitorizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism

Atribuțiile administrației publice

Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001privind amenajarea teritoriului si urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, cu modificările și completările ulterioare: Capitolul II (Secțiunea a 4-a Secțiunea a 5-a, Secțiunea a 6-a, Secțiunea a 7-a),  Capitolul III, Capitolul IV, Capitolul V

Capitolul VI și Capitolul VII ;

Atribuțiile prevăzute în fișa postului pentru funcția publică vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior – compartimentul autorizări, urbanism și amenajarea teritoriului:

 1. Gestioneaza Planul Urbaristic General (P.U.G.) al Municipiului Marghita si a regulametului de urbanism aferent;
 2. Asigura elaborarea planurilor urbanistice aflate in competenta autoritatii publice locale, in conformitate cu prevederile legii;
 3. Supune aprobarii Consiliului local, in baza referatului de specialitate, documentatiile de urbanism – P.U.G., P.U.Z si P.U.D. -indiferent de initiator;
 4. Actioneaza pentru respectarea si punerea in practica a prevederilor documentatiilor de urbanism aprobate.
 5. Asigura elaborarea si respectarea prevederilor planului urbanistic general al municipiului si a regulamentului de urbanism si aplicarea acestuia prin planurile de urbanism zonale si de detaliu si conformarea autorizatiilor de construire sau de desfiintare cu prevederile documentatiilor de urbanism aprobate.
 6. Verifica din punct de vedere tehnic continutul studiilor de fundamentare, intocmeste si propune emiterea avizelor de oportunitate necesare pentru elaborarea documentatiilor de urbanism, indiferent de initiator; Verifica continutul planurilor urbanistice inaintate spre avizare si aprobare tinand seama de: teritoriul din care face parte terenul studiat, amplasamentul in cadrul zonei si vecinatatile terenului, actul de proprietate si servitutile terenului (in cazul in care exista);
 7. Asigura informarea publica si procesul de dezbatere si consultare a publicului in vederea promovarii documentatiilor aflate in gestiunea sa;
 8. Identifica posibilitati si avanseaza propuneri pentru dezvoltarea urbanistica a municipiului;
 9. Initiaza si coordoneaza din punct de vedere tehnic elaborarea, avizarea si propune spre aprobare strategiile de dezvoltare teritoriala urbane, precum si documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism;
 10. Urmareste punerea in aplicare a strategiilor de dezvoltare urbana si a politicilor urbane, precum si a documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism;
 11. Asigura gestionarea, evidenta si actualizarea documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului;
 12. Transmite periodic Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice situatiile cu privire la evidenta si actualizarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si urbanism;
 13. Organizeaza si coordoneaza constituirea si dezvoltarea bancilor/bazelor de date urbane;
 14. Coordoneaza si asigura informarea publica si procesul de dezbatere si consultare a publicului in vederea promovarii documentatiilor aflate in gestiunea sa;
 15. Participa la elaborarea planurile integrate de dezvoltare si le avizeaza din punctul de vedere al conformitatii cu documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism legal aprobate;
 16. Avizeaza proiectele de investitii publice din punctul de vedere al conformitatii cu documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism legal aprobate.
 17. Convoaca si asigura dezbaterea lucrarilor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism;
 18. Asigura si raspunde de rezolvarea in termenul legal a sesizarilor primite de la cetatenii municipiului Marghita referitoare la respectarea legalitatii in domeniul urbanismului si constructiilor, in colaborare cu compartimentul cadastru
 19. Asigura executia proiectelor de urbanism si arhitectura finantate din bugetul local prin procedurile de incredintare prevazute de lege, si asigura controlul urmaririi executiei pe santier, receptionarea lucrarilor de executie.
 20. Colaboreaza cu toate compartimentele din cadrul institutiei, implicate in activitatea de urbanism;
 21. Participa la elaborarea documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de dezvoltare si modernizare a infrastructurii edilitar-urbana;
 22. Acorda asistenta tehnica la lucrari de investitii, reparatii curente si capitale ale unor contructii de interes public aflat in patrimoniul consiliilor locale
 23. Participa in comisiile de receptie constituite pentru receptia obiectivelor de investitii la terminarea lucrarilor;
 24. Raspunde de legalitatea actelor si documentelor intocmite si emise care tin de specialitatea activitatii pe care o desfasoara;
 25. Participa la sedintele Consiliului Local si a Comisiei de Urbanism si asigura informatiile solicitate;
 26. Intocmeste referate, materiale informative, raspunsuri la adrese, situatii catre Consiliul Judetean,Prefectura sau alte institutii de stat;
 27. Intocmeste referate de specialitate si colaboreaza cu Compartimentul Juridic in vederea elaborarii proiectelor de dispozitii ale Primarului si de hotarari ale Consiliului Local specifice activitatii compartimentului;
 28. Respecta normele si atributiile de S.S.M. corespunzator functiei exercitate in conformitate cu prevederile art.13 lit.d) a Legii nr.319/2006;
 29. Respecta si aplica intocmai reglementarile interne privind arhivarea documentelor;
 30. Indeplineste si alte atributii stabilite prin lege, hotarari ale consiliului local sau dispozitii ale primarului municipiului in legatura cu atributiile de serviciu, in limita competentelor profesionale;

Coordonate de contact: Adresa de corespondență: Marghita, C.Republicii nr.1; tel. 0359/409977-int.15; fax 0359/409982; e-mail: primaria@marghita.ro, site: www.marghita.ro.

 

Afișat în data de 12.07.2022, la sediul și pe pagina de internet a Municipiului Marghita.