Anunț

În conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 193/2020 pentru aprobarea procedurii de redistribuire a funcționarilor publici, precum și a modalității de desfășurare a testării profesionale în vederea redistribuirii și cu prevederile art. 526 din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Municipiul Marghita, jud. Bihor anunță organizarea ocupării unei funcții publice de execuție prin redistribuire din corpul de rezervă, într-o funcție publică vacantă, prin selecție directă.

Denumire funcție publică: inspector, clasa I, grad profesional principal -Compartimentul informarea publică din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Marghita;

Durata normală a timpului de muncă: 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

Condiţii de participare:

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.465 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Condițiile specifice stabilite pentru ocuparea funcției publice sunt următoarele: 

 1. studii universitate de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în:

Domeniul fundamental: științe sociale, domeniul de licență:

 • – științe administrative, specializarea administrație publică;
 • – științe ale comunicării, specializarea comunicare și relații publice;
 • – contabilitate, specializarea contabilitate și informatică de gestiune;
 • – economie, specializarea economie generală și comunicare economică;
 • – management, specializarea management;
 • – marketing, specializarea marketing;
  1. vechimea în specialitatea studiilor: minimum 5 ani;
  2. alte condiții specifice, cu menționarea actelor doveditoare, după caz (diplome, certificate, atestate, etc): nu este cazul.

Pentru a participa la selecţia directă a funcţionarului public în vederea redistribuirii, funcţionarii publici care se află în corpul de rezervă şi care îndeplinesc condiţiile de realizare a redistribuirii depun la registratura Primăriei municipiului Marghita, Calea Republicii nr.1, județul Bihor, în termen de 8 zile de la data publicării anunţului, în perioada 20 octombrie 2021 – 27 octombrie 2021, inclusiv, un dosar de înscriere care cuprinde următoarele documente:

 1. formularul de înscriere;
 2. copia actului de identitate al funcţionarului public
 3. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 4. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării testării profesionale în vederea redistribuirii de către medicul de familie al candidatului;
 5. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
 6. cazierul judiciar;
 7. curriculum vitae, modelul european.

Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

 

Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor de către Municipiul Marghita din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii anunțului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.

Atribuțiile postului:

 1. Asigură legătura permanentă cu publicul și informarea publică directă a cetăţenilor conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 2. Asigură informarea cetăţenilor cu privire la actele necesare eliberării documentelor solicitate, precum şi cu privire la programul de audienţe şi de lucru cu publicul;
 3. Informează şi îndrumă publicul, referitor la atribuţiile şi competenţa compartimentelor primăriei, dând informaţii primare pentru diverse solicitări;
 4. Asigură informarea publicului asupra metodologiei de lucru a Primăriei cu privire la întocmirea dosarelor de obţinere a autorizaţiilor de funcţionare, certificate de urbanism, autorizaţii de construcţii diverse şi a locuinţelor, probleme de fond funciar, audienţe, ajutoare sociale, etc;
 5. Organizează primirea cetățenilor în audiență, înregistrează problemele cu care aceștia  se adresează conducerii  și urmărește soluționarea lor  atunci  când răspunsul nu a putut fi dat pe loc;
 6. Asigură primirea şi înregistrarea sesizărilor cetăţenilor, a solicitărilor, a reclamaţiilor adresate Primăriei şi Consiliului Local și distribuirea acestora către compartimentele de specialitate, în vederea soluţionării în termenele legale, ţinând astfel evidenta intrărilor şi ieşirilor de corespondenţă la nivelul instituţiei;
 7. Urmăreşte circuitul corespondenței şi prezintă periodic informări cu privire la stadiul rezolvării acestora;
 8. Asigură expedierea și depunerea corespondenței prin poștă;
 9. Scrie pe plicuri numărul , respectiv numerele de înregistrare în cazul mai multor acte, numele destinatarului și adresa completă; denumirea instituțiilor , organizațiilor și agenților economici  se scrie complet și nu prin inițiale;
 10. Pentru corespondența expediată cu confirmare de primire se asigură și răspunde  ca acea confirmare  să ajungă  la compartimentul  care a solicitat  expedierea corespondenței  cu confirmare  de primire  pentru a fi păstrată,  lângă exemplarul doi  al documentului expediat, ca dovadă;
 11. Întocmește borderoul pentru expedierea prin poștă;
 12. Raportează compartimentelor situația actelor transmise;
 13. Duce la îndeplinire activitățile de soluționare a petițiilor în conformitate cu prevederile O.G.nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de solutionare a petitiilor și expediază răspunsurile către petiționar;
 14. Clasează petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului;
 15. Prezintă semestrial consiliului local Raportul privind modul de soluţionare a petiţiilor depuse la Primaria Municipiului Marghita;
 16. Afişează diferite comunicări la avizierul Primăriei;
 17. Contribuie la promovarea imaginii instituţiei în relaţia cu cetăţenii;
 18. Respectă şi aplică întocmai reglementările interne privind arhivarea documentelor, conform Nomenclatorului arhivistic a documentelor create la nivelul compartimentului;
 19. Păstrează confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile, documentele de care ia la cunoștință în exercitarea funcției;
 20. Respectă prevederile Regulamentului intern;
 21. Aplicarea și respectarea prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor. Regulamentul (UE) 2016/679 ;
 22. În conformitate cu prevederile Legii nr.319/2006 salariatul va respecta normele și atribuțiile  de S.S.M.  corespunzător funcției exercitate; participă la instructajul în domeniul sănătății și securității  în muncă specifice locului de muncă și postului său;
 23. Întocmește procedurile operaționale pentru activitățile care le desfășoară în cadrul Compartimentului Informare publică;
 24. Îndeplineşte orice alte sarcini date de conducerea instituţiei, în legătură cu atribuţiile de serviciu, îndeplineşte alte atribuţii date pe baza legislaţiei apărute pe parcurs.

Coordonate de contact:

Adesa de corespondență: Marghita, C.Republicii nr.1; tel. 0359/409977 – int.15; fax 0359/409982; e-mail: primaria@marghita.ro, site: www.marghita.ro. Persoană de contact: Koszta Tünde, inspector salarizare, resurse umane.