Afișarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante organizat în data de 23.08.2021 în cadrul Municipiului Marghita

Având în vedere prevederile art. 50 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, în urma selecției dosarelor depuse de candidați la concursul de recrutare penru ocuparea funcției publice de execuție vacante din cadrul Municipiului Marghita, comisia de concurs numită prin Dispoziția Primarului Municipiului Marghita nr.491/2021 privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Marghita-Direcția tehnică, modificată prin Dispoziția nr.505/2021, comunică următoarele rezultate ale selectării dosarelor de concurs:

Nr. crt.

Numărul de

înregistrare atribuit dosarului de concurs candidatului / data înregistrării

Funcția publică /

clasa / gradul profesional/

compartimentul unde candidează

 

Rezultatul selecției dosarelor

 

Observații  / Motivul respingerii dosarului

1.

1/3563  din 06.08.2021

 

Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior,

Compartiment achiziții publice

 

Admis

 

 

  • Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 23.08.2021, ora 10,00 la sediul Municipiului Marghita.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la sediul Municipiului Marghita.
  • Afişat astăzi, 17.08.2021, ora 12:00 la sediul Municipiului Marghita și pe pagina de internet al Municipiului Marghita.