ANUNȚ

În atenția persoanelor fizice care doresc să obțină ATESTATUL privind calitatea de Administrator de condominii  Municipiul Marghita anunță preluarea cererilor în vederea atestării persoanelor fizice ca administrator de condominii, în baza Legii nr.196/2018. Atestarea se va face conform regulamentului privind aprobarea persoanelor fizice pentru administrarea de condominii, aprobat prin HCL nr. 110/31.05.2022. În vederea obținerii […]

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante de muncitor calificat – lăcătuș mecanic, treapta III, muncitor calificat-zidar, treapta III la compartimentul gospodărire, întreținere domeniu public și privat și portar (2 posturi) la compartimentul administrativ, poartă

Având în vedere prevederile art. 15 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificările […]

Contracte 2022

Nr CRT.            Titlu contract Nr. contract si data atribuirii Furnizor / Prestator / Executant Valoarea prevazuta in contract (RON) Fara TVA Sursa finantarii Data de inceput Data de finalizare prevazuta in contract   Executarea     contractului     Pret final       Status (finalizat/       In Executie) Valoarea platibila (cu TVA) Data efectuarii platii […]

Biserica reformată din Cheț

Are o vechime de peste un secol. Numărul credincioșilor, în anul 2003, totaliza 23 de membri botezați, plus 6-7 copii.

Solicitarea informaţiilor de interes public. Legislatie

Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes publică cu modificările și completările ulterioare. H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public