Statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului şi pentru celelalte unităţi subordonate U.A.T. Marghita

Hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Marghita şi a celorlalte instituţii subordonate și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Marghita și a celorlalte instituții subordonate ca urmare a înființării Direcției de Asistență Socială Stat de functii anexa 2 […]

ORGANIGRAMA

Organigrama 2023 Organigrama 2021 actualizata Organigrama 2021

COMPARTIMENT IT ( INFORMATICA)

Compartiment IT- indeplineste urmatoarele atributii: Participa la elaborarea  strategiei integrate de dezvoltare a sistemului informatic, concepe si elaboreaza proiecte generale de dezvoltare a sistemului informatic in contextul dezvoltarii societatii informationale;
Contribuie la

COMPARTIMENTUL AFACERI EUROPENE, MANAGMENTUL PROIECTELOR

Compartimentul afaceri europene, managmentul proiectelor – indeplineste urmatoarele atributii: Monitorizarea si identificarea surselor de finantare rambursabile si/sau nerambursabile; elaborarea cererilor de finantare si a documentatiilor aferente;
Implementarea si/sau monitorizarea proiectelor finantate de Uniunea Europeana sau de alte autoritati finantatoare interne si externe;
Elaborarea, actualizarea si monitorizarea strategieilocale de dezvoltare comunitara pe termen mediu si lung;
Identificarea si initierea […]

COMPARTIMENT SITUATII DE URGENTA SI PROTECTIE CIVILA

Compartiment protectie civila – indeplineste urmatoarele atributii: Sa planifice si sa conduca activitatile de intocmire, aprobare, actualizare, pastrare si de aplicare a documentelor operative ( planul de protectie civila, planul de evacuare, planul de aparare impotriva dezastrelor si PSI);
 Sa asigure, sa verifice si sa mentina in mod permanent, starea de functionare a punctului decomanda […]

COMPARTIMENT AUDIT INTERN

Rolul si atributiile compartimentului de audit public intern din cadrul Municipiului Marghita In cadrul Municipiului Marghita, compartåçimentul de audit public intern functioneaza si este organizat in conformitate cu preåvederile Legii 672/2002 privind auditul public intern, precum si cu OMFP nr.38/2003pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern.
Compartimentul de audit public intern functioneaza […]

SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE; INCASARI URMARIRE

Serviciul impozite si taxe locale , urmarirea incasarilor – indeplineste urmatoarele atributii: Participa la fundamentarea bugetului la partea de venituri;
Organizeaza si asigura drepturile de acces la diferite nivele pentru aplicatia de impozite si taxe locale;
Organizeaza ,indruma si urmareste: primirea, verificarea, operarea in baza de date si arhivarea declaratiilor de impunere pentru impozite si taxe locale;
Raspunde […]

DIRECTIA TEHNICA

Compartiment protectia mediului Compartiment cadastru Compartiment achizitii Biroul urbanism ,disc. constructii,amenajarea teritoriului,protectia mediului , cadastru funciar ,achizitii indeplineste urmatoarele atributii: Gestioneaza Planul Urbanistic General (P.U.G.) al municipiului Marghita; Initiaza si propune spre aprobarea Consiliului Local proiecte de hotarari la nivel de Planuri Urbanistice Zonale (P.U.Z) si Planuri Urbanistice de Detaliu (P.U.D.) ; Elaboreaza si asigura […]

COMPARTIMENT JURIDIC

Compartiment juridic indeplineste urmatoarele atributii: Reprezinta si sustine interesele institutiei in fata instantelor judecatoresti, a autoritatilor jurisdictionale de la Curtea de Conturi, a organelor de urmarire si cercetare penala cat si a notarilor publici;
Formuleaza actiuni, intampinari, apeluri, interogatorii, recursuri, cereri de revizuire, contestatii in anulare;
Formuleaza plangeri penale in numele si pentru sustinerea intereselor legale ale […]

Serviciul buget – contabilitate, salarizare, resurse umane

Serviciulul buget – contabilitate, salarizare, resurse umane – indeplineste urmatoarele atributii: Intocmeste documentele justificative pentru orice operatie care afecteaza patrimoniul unitatii; Inregistreaza in contabilitate operatiile patrimoniale; Inventariaza patrimoniul unitatii; Intocmeste balanta si bilantul contabil; Asigura controlul asupra operatiunilor patrimoniale efectuate; Furnizeaza, publica si pastreaza informatiile cu privire la situatia patrimoniului si a rezultatelor obtinute de […]