Regulamentele privind proceduri administrative

Regulament propriu privind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de dispozitii cu caracter normativ care se supun adoptarii Consiliului local al Municipiului Marghita REGULAMENT PROPRIU privind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotariri cu caracter normativ care se supun adoptarii Consiliului local al Municipiului Marghita REGULAMENT INTERN ACTUALIZAT  2020

Raport privind activitatea consilierului de etică și integritate din cadrul instituției primarului municipiului Marghita

Subsemnatul Banyai Mark, în calitate de inspector GRU, desemnat consilier de etică prin Dispoziția primarului nr. 348/2018, modificată prin Dispoziția nr. 416/2019, aduc la cunoștință prin prezenta, următoarele activități derulate în cursul anului 2019, referitoare la etică și integritate: Activitate Mod de îndeplinire Actualizarea Codului de etică și integritate Dispoziția primarului nr. 125/2020 Instruirea salariaților […]

Dispoziţia nr.148 din 27.02.2020 – pentru aprobarea Planului de perfecționare profesională a funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul UAT Marghita în anul 2020

Luând în considerare referatul compartimentului gestiune resurse umane,  înregistrat cu nr., 1590/27.02.2020, prin care se propune emiterea actului administartiv pentru aprobarea Planului de perfecționare profesională al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul UAT Marghita în anul 2020; -prevederile art. 192, 193 și 194 din Legea nr. 53/2003, privind Codul muncii -prevederile art. 458 și […]

CODUL ETIC ŞI DE INTEGRITATE ACTUALIZAT AL FUNCŢIONARILOR PUBLICI ŞI AL PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI MARGHITA

GENERALITĂŢI Codul etic şi de integritate actualizat al funcţionarilor publici şi al personalului contractual din cadrul Primăriei Municipiului Marghita defineşte valorile şi principiile de conduită care trebuie aplicate în relaţiile dintre angajaţi, în relaţia angajaţilor cu instituţia precum şi în relaţia acestora cu mediul extern al instituţiei. În acelaşi timp serveşte drept ghid pentru creşterea […]

REGULAMENT privind acordarea voucherelor de vacanță pentru angajații Municipiului Marghita

REFERINȚE Art. 1 (1)  În scopul recuperării capacităţii de muncă, a întreţinerii capacităţii de muncă şi a motivării personalului salarial – funcționari publici și personal contractual – din Municipiului Marghita, angajatorul acordă acestora vouchere de vacanţă, în valoare de 1.450 lei pentru un salariat, în condiţiile art. 1 alin. (2) din Ordonanța de Urgența a […]

Regulament de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Marghita

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei Guvernului nr. 35/2002 referitor la Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale aprobat şi modificată prin Legea nr. 673/2002, văzând şi Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Legea nr. 393/2004 privind […]

REGULAMENT ANL

REGULAMENT privind cadrul, modalitatea si criteriile de analiză si solutionare a cererilor de atribuire a locuintelor pentru tineri construite prin A.N.L. administrarea , exploatarea si inchirierea acestora