PROCEDURĂ privind redistribuirea funcționarilor publici prin selecție directă la nivelul Municipiului Marghita, conform prevederilor Ordinului președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 193/2020 pentru aprobarea procedurii de redistribuire a funcționarilor publici, precum și a modalității de desfășurare a testării profesionale în vederea redistribuirii

Art. 1 Prezenta procedură reglementează modul de organizare și desfășurare a procesului de redistribuire a funcționarilor publici din corpul de rezervă al funcționarilor publici, prin selecție directă la nivelul Municipiului Marghita, și se aplică cu respectarea prevederilor Ordinului președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 193/2020 pentru aprobarea procedurii de redistribuire a funcționarilor publici, precum […]

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SERVICIULUI COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANEI AL MUNICIPIULUI MARGHITA

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art. 1 – Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor al municipiului Marghita, se organizează în subordinea consiliului local al municipiuluiMarghita, în temeiul art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţa a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin […]

REGULAMENTUL DE INSTITUIRE ȘI ADMINISTRARE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE DE PE RAZA MUNICIPIULUI MARGHITA

DEFINIŢII Art.1 În cuprinsul prezentului regulament termenii și noţiunile de mai jos au următoarele înţelesuri: Beneficiar – persoană fizică, juridică ce locuiește/deţine în proprietate o clădire rezidenţială/nerezidenţială, pe teritoriul municipiului Marghita; Imobil – clădirea sau partea de clădire pe care proprietarul, chiriașul sau utilizatorul cu orice titlu o deține/foloseşte; Operator – persoană juridică ce are […]

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE al Poliției Locale Marghita

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE Art. 1. Prezentul regulament de organizare şi funcţioanare reglementează raporturile de serviciu (drepturi, obligații, incompatibilități, conflicte de interese), transparența și normele de conduită în cadrul Poliției Locale Marghita. Art. 2. Funcțiile publice de conducere, polițiștii locali și funcțiile publice generale din cadrul Poliției Locale Marghita au obligația să respecte regulile generale […]

Regulamentele privind proceduri administrative

Regulament propriu privind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de dispozitii cu caracter normativ care se supun adoptarii Consiliului local al Municipiului Marghita REGULAMENT PROPRIU privind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotariri cu caracter normativ care se supun adoptarii Consiliului local al Municipiului Marghita REGULAMENT INTERN ACTUALIZAT  2020

Raport privind activitatea consilierului de etică și integritate din cadrul instituției primarului municipiului Marghita

Subsemnatul Banyai Mark, în calitate de inspector GRU, desemnat consilier de etică prin Dispoziția primarului nr. 348/2018, modificată prin Dispoziția nr. 416/2019, aduc la cunoștință prin prezenta, următoarele activități derulate în cursul anului 2019, referitoare la etică și integritate: Activitate Mod de îndeplinire Actualizarea Codului de etică și integritate Dispoziția primarului nr. 125/2020 Instruirea salariaților […]

Dispoziţia nr.148 din 27.02.2020 – pentru aprobarea Planului de perfecționare profesională a funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul UAT Marghita în anul 2020

Luând în considerare referatul compartimentului gestiune resurse umane,  înregistrat cu nr., 1590/27.02.2020, prin care se propune emiterea actului administartiv pentru aprobarea Planului de perfecționare profesională al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul UAT Marghita în anul 2020; -prevederile art. 192, 193 și 194 din Legea nr. 53/2003, privind Codul muncii -prevederile art. 458 și […]

CODUL ETIC ŞI DE INTEGRITATE ACTUALIZAT AL FUNCŢIONARILOR PUBLICI ŞI AL PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI MARGHITA

GENERALITĂŢI Codul etic şi de integritate actualizat al funcţionarilor publici şi al personalului contractual din cadrul Primăriei Municipiului Marghita defineşte valorile şi principiile de conduită care trebuie aplicate în relaţiile dintre angajaţi, în relaţia angajaţilor cu instituţia precum şi în relaţia acestora cu mediul extern al instituţiei. În acelaşi timp serveşte drept ghid pentru creşterea […]