PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ PENTRU 14.09.2023, ORELE 16:00

    Proiectul Ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Marghita convocată de îndată în 14 septembrie 2023, ora 16:00     1. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii pentru obiectivul “Furnizare, instalare echipamente si dotări pentru internatul Colegiului National “Octavian Goga” si spaţiul multifuncţional sportiv recreativ” derulat în cadrul proiectului  […]

PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA ORDINARĂ CONVOCATĂ PENTRU 31.08.2023, ORELE 13:00

Proiectul ordinii de zi pentru şedinţa ordinară din 31.08.2023 Depunerea jurământului domnului Lozoc Teodor consilier local supleant, validat prin Hotărârea Civilă nr. 85 /2023 pronunțată de Judecătoria Marghita , judeţul Bihor la 31 iulie 2023   Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Marghita nr.113/2017 privind stabilirea salariilor de baza […]

PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA CONVOCATĂ PENTRU DATA DE 10.08.2023

Proiectul Ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Marghita convocată de îndată în 10 august 2023, ora 14:00 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici-fază SFpentru obiectivul de investiții ,,Realizarea unui coridor de mobilitate integrat in Municipiul Marghita-componenta 2” Initiator :primar Marcel Emil Sas Adăscăliţii Raport de avizare : […]

PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA CONVOCATĂ PENTRU DATA DE 09.08.2023

Proiectul Ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Marghita convocată de îndată în 9 august 2023, ora 16:00   1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023. Initiator :primar Marcel Emil Sas Adăscăliţii Raport de avizare : Comisia buget-finanțe și administrare a domeniului public și privat […]

REGULAMENT DE FUNCȚIONARE, ÎNTREȚINERE ȘI EXPLOATARE A IMOBILULUI ,,BAZIN DIDACTIC DE ÎNOT”

Astăzi, 01 august 2023 UAT Marghita anunță dezbaterea publică pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local Marghita nr. 96 din 27.04.2023 privind aprobarea Regulamentului de funcționare, întreținere și exploatare a imobilului ,,Bazin didactic de înot” precum și a tarifelor ce se vor aplica în desfășurarea activității. Dezbaterea publică va avea […]

PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA CONVOCATĂ PENTRU DATA DE 27.07.2023

Proiectul ordinii de zi  pentru şedinţa ordinară convocată pentru data de 27.07. 2023 ora 13,00: 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al unității administrativ teritoriale Marghita, județul Bihor pe anul 2023Iniţiator: primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.115 din 30.05.2023 privind acordarea de sprijin financiar pentru […]

SCRISOARE DE INTENTIE – PARC INDUSTRIAL

DESCARCĂ Program:Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 Obiectiv de politică 1: O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale Prioritatea 1: O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice Obiectiv specific 1.3: Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de […]

REZULTATUL FINAL AL SESIUNII DE SELECȚIE A PROIECTELOR CARE VOR BENEFICIA DE FINANȚARE NERAMBURSABILA DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITĂ PE ANUL 2023

COMUNICAT cu privire la rezultatul final al sesiunii de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Marghita pe anul 2023, în baza Legii nr. 350/2005              În perioada 11.07.2023 – 12.07.2023 a avut loc sesiunea II de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare […]

CERERE PENTRU ELIBERAREA CARDULUI-LEGITIMATIE DE PARCARE PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

CERERE pentru eliberarea cardului-legitimație de parcare pentru persoanele cu handicap                                                                                                 Nr. _________/___________       (Se completează de către persoana solicitantă.) Subsemnatul/Subsemnata: Numele și prenumele __________________________________________________________ CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__I__I Domiciliul: localitatea: ____________________ sector/județ __________________________, str. ____________________________ nr. ______ bl. ___ , sc. ____ et. ___ , ap. _____ cod poștal _____________. Telefon ____________________________ E-mail […]