VENITUL MINIM DE INCLUZIUNE

VENITUL MINIM DE INCLUZIUNE (VMI)

VENITUL MINIM DE INCLUZIUNE (VMI) – reprezintă sprijinul financiar acordat de stat în scopul asigurării nivelului de trai minimal pentru familiile și persoanele singure aflate în situații de dificultate, precum și pentru prevenirea riscului sărăciei în rândul copiilor și stimularea participării acestora în sistemul de educație.

Venitul minim de incluziune (VMI) este un beneficiu de asistență socială acordat conform prevederilor:

 • Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârii Guvernului nr. 1154/2022 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune.

Acest beneficiu de asistență socială se compune din două componente:

 • AJUTOR PENTRU INCLUZIUNE: această componentă are ca scop prevenirea și combaterea sărăciei și a riscului de excluziune socială și înlocuiește ajutorul social acordat anterior pentru asigurarea venitului minim garantat.
 • AJUTOR PENTRU FAMILIA CU COPII: această componentă se acordă familiilor cu copii aflați în întreținere cu vârsta de până la 18 ani și are ca scop prevenirea sărăciei și încurajarea participării copiilor la educație, înlocuind alocația pentru susținerea familiei.

O familie sau persoană singură poate beneficia de o singură componentă sau de ambele, în funcție de nivelul venitului de care dispune, componența familiei, calitatea de persoană în vârstă sau participarea copiilor la educație.

Pentru accesarea VMI este necesară depunerea unei singure cereri, indiferent dacă familia/ persoana singură va beneficia de una sau de ambele componente ale acestui beneficiu de asistență socială. De asemenea, acordarea VMI se face printr-o plată unică lunară, indiferent dacă este vorba de una sau de ambele componente ale sale.

VMI nu se rezumă la acordarea unei sume de bani. Acest ajutor conține un pachet integrat de măsuri de sprijin în domenii-cheie, cum ar fi: ocuparea forței de muncă, serviciile sociale, educația, sănătatea și locuirea, toate contribuind la reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială.

 • CINE POATE SOLICITA VMI

VMI poate fi solicitat de:

 • familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, care au domiciliul sau reşedinţa în România;
 • persoanele fără adăpost, aflate în evidenţa serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale în care trăiesc;
 • familiile şi persoanele singure care nu au cetăţenie română, dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
 • sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene sau străini, denumiţi în continuare cetăţeni străini, pe perioada în care au domiciliul ori, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legislaţiei române;
 • sunt cetăţeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat o formă de protecţie în condiţiile legii;
 • sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii.

În cadrul Direcției de Asistență Socială Marghita pot solicita venitul minim de incluziune persoanele singure și familiile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate și au domiciliul sau reședința pe raza municipiului Marghita.

 • CALCULUL CUANTUMULUI VMI

Pentru calculul venitului net lunar ajustat se iau în considerare toate sumele primite / realizate de persoana singură, respectiv de fiecare membru al familiei în luna anterioară solicitării VMI, cu excepţia următoarelor venituri:

 • sumele primite cu titlu de prestaţii sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • alocaţia de stat pentru copii acordată în baza Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările ulterioare;
 • sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv pentru susţinerea educaţiei preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, prin programe ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, altor instituţii publice şi private, inclusiv organizaţii neguvernamentale;
 • sumele primite din activitatea desfăşurată ca zilier, în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele obţinute în calitate de prestator casnic în baza Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activităţii prestatorului casnic;
 • sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale;
 • sumele primite ocazional din partea unor persoane fizice ori juridice, precum şi sumele cu titlu de ajutor de urgenţă primite de la bugetul de stat sau local.
 • stimulentul educaţional acordat potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, republicată, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate;
 • sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri ori sprijin financiar pentru situaţii excepţionale;
 • ajutorul pentru încălzirea locuinţei şi suplimentul pentru energie acordate în baza Legii nr. 226/2021, cu modificările ulterioare;
 • indemnizaţia lunară de hrană acordată în baza Legii nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, cu modificările şi completările ulterioare, şi indemnizaţia lunară de hrană prevăzută de Legea nr. 302/2018 privind măsurile de control al tuberculozei;
 • sumele primite cu titlu de sprijin, asigurate din bugetul de stat sau fonduri nerambursabile, acordate în baza legii sau în baza programelor operaţionale aprobate.
 • DOCUMENTE NECESARE PENTRU VMI

Venitul minim de incluziune se acordă în baza unui dosar întocmit de solicitant. Dosarul trebuie să conțină următoarele documente:

 • FORMULAR STANDARD DE CERERE PENTRU ACORDARE VMI – tipizat pus la dispoziție de DAS Marghita

o VIZĂ REGISTRUL AGRICOL

o VIZĂ BIROUL IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

 • DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE ȘI ANGAJAMENT DE PLATĂ (DAS Marghita)
 • DOVADA IDENTITĂȚII MEMBRILOR FAMILIEI – COMPONENȚA FAMILIALĂ, acte identitate toți membrii familiei (B.I. / C.I. / certificate de naștere), certificat de căsătorie, certificat de deces, hotărâre / sentință divorț etc.
 • DOVADA VENITURILOR NETE REALIZATE – adeverințe de venit (inclusiv valoarea tichetelor de masă, tichete cadou etc.), cupoane, decizii (handicap, pensionare, încetare contract de muncă, șomaj), carnet de șomer, indemnizații, inclusiv veniturile obținute în străinătate etc.
 • ADEVERINȚE VENIT IMPOZABIL – ANAF (pentru toți membrii familiei cu vârsta de peste 18 ani, respectiv copii de peste 16 ani care nu frecventează o formă de învățământ)
 • ADEVERINȚĂ MEDICALĂ DE LA MEDICUL DE FAMILIE pentru toți membrii familiei (antecedente personale patologice, pentru copii să fie menționată și evidența vaccinurilor obligatorii, înălțimea și greutatea copiilor)
 • ADEVERINȚĂ AJOFM PENTRU PERSOANELE APTE DE MUNCĂ – prezentată din 3 în 3 luni
 • CERTIFICAT MEDICAL DE CONSTATARE A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ PENTRU PERSOANELE CARE NU SUNT APTE DE MUNCĂ – de la medicul expert (DR. BALU GEORGIANA)
 • DOVADA FRECVENȚEI ȘCOLARE / UNIVERSITARE – adeverință școală/facultate – să fie specificat și dacă elevul/studentul a rămas repetent în anul anterior, nota la purtare, nr. de absențe, beneficii și cuantum CES
 • DOVADA PROPRIETĂȚII IMOBILULUI – contract, titlu proprietate, extras CF
 • CERTIFICAT FISCAL
 • CARTE ID / TALON / CERTIFICAT ÎNMATRICULARE AUTO / MOTOCICLETĂ etc.
 • FACTURA DE UTILITĂȚI – GAZ ȘI ELECTRICITATE
 • EXTRAS DE CONT BANCAR
 • Alte documente specifice situaţiei solicitantului / beneficiarului.

TITULARUL CERERII TREBUIE SĂ FIE ȘI TITULARUL DE CONTRACT INDIVIDUAL CU FURNIZORUL.

Cererea de acordare a venitului minim de incluziune, însoţită de documentele doveditoare, se depune pe suport hârtie sau se transmite electronic şi se înregistrează la Primăria Municipiului Marghita – Direcția de Asistență Socială.

După depunerea cererii însoțite de documentele necesare, dosarul solicitantului va și preluat și analizat de către angajații Direcției de Asistență Socială Marghita printr-o verificare pe teren a componenței familiei, filiația copiilor etc. În urma analizei, dosarul va fi înaintat primarului pentru emiterea dispoziției de acordare sau respingere, conform fiecărui caz în parte. Solicitantului de VMI îi va fi comunicată dispoziția primarului privind aprobarea sau respingerea acordării dreptului.

 • PRECIZĂRI SUPLIMENTARE

Stabilirea dreptului la venit minim de incluziune se realizează ţinându-se seama de bunurile familiei sau, după caz, ale persoanei singure.

Lista bunurilor care conduc la excluderea acordării venitului minim de incluziune:

 • Bunuri imobile
 • Clădiri, alte spații locative în afara locuinței de domiciliu, precum și terenuri situate în intravilan cu suprafața de peste 1.200 mp în zona urbană şi 2500 mp în zona rurală, în afara terenurilor de împrejmuire a locuinței și a curții aferente.
 • Bunuri mobile
 • Mai mult de un vehicul cu o vechime mai mare de 10 ani, cu drept de circulație pe drumurile publice.
 • Autovehicul cu drept de circulație pe drumurile publice cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor utilizate și/sau adaptate pentru transportul persoanelor cu dizabilități.
 • Șalupe, bărci cu motor, iahturi sau alte tipuri de ambarcațiuni, cu excepția celor necesare pentru transport în cazul persoanelor care locuiesc în aria Rezervației Biosferei Delta Dunării.

NOTĂ:

În situaţia în care unul sau mai multe bunuri aflate în proprietatea persoanei singure/familiei beneficiare de venit minim de incluziune, este dat / sunt date în închiriere / arendă / concesiune, acest bun / aceste bunuri va fi luat / vor fi luate în calcul pentru persoana / familia care îl are / le are în închiriere / arendă/ concesiune, iar pentru proprietarul de drept se va lua în calcul valoarea obţinută în urma cedării dreptului de folosinţă a bunului / bunurilor.

 • Depozite bancare
 • Cel puțin unul dintre membrii familiei deține, în calitate de titular, unul sau mai multe conturi/ depozite bancare, a căror sumă totală este mai mare de 3 ori față de valoarea câștigului salarial mediu brut prevăzut de Legea asigurărilor sociale de stat.

Obligaţiile titularului:

 • Titularul venitului minim de incluziune are obligația să comunice Direcției de Asistență Socială Marghita, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri şi numărul membrilor familiei, în termen de maximum 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.
 • Persoanele singure şi familiile beneficiare de venit minim de incluziune au obligația să depună la primărie, din 3 în 3 luni, declarația pe propria răspundere.
 • Persoanele apte de muncă care nu obţin venituri în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu sau altă formă legală de angajare şi nici din activităţi independente sau activități agricole, așa cum sunt acestea definite de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, au obligația să se prezinte, ori de câte ori sunt solicitate de agenţia teritorială pentru ocuparea forței de muncă în a cărei evidență sunt înregistrate ca persoane în căutarea unui loc de muncă, în vederea încadrării în muncă sau a participării la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională. Verificarea condițiilor privind menținerea statutului de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, faptul că nu au refuzat un loc de muncă oferit ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă şi de formare profesională, se realizează de către agenția teritorială prin SNIAS sau, după caz, pe bază de liste de beneficiari. În cazul persoanelor singure şi familiilor beneficiare ale venitului minim de incluziune care constă exclusiv în ajutor pentru familia cu copii, obligația de mai sus nu se aplică.
 • În cazul familiilor beneficiare de venit minim de incluziune care include componenta de ajutor de incluziune, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia respectivă are obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, activități sau lucrări de interes local, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă şi a normelor de securitate și sănătate în muncă. Fac excepţie familiile pentru care suma aferentă ajutorului de incluziune este de până la 50 de lei. Pentru acestea, orele de muncă se stabilesc trimestrial și se efectuează în oricare dintre lunile trimestrului.
 • Alte beneficii acordate solicitanților de VMI

Pentru promovarea unei vieţi active şi a participării pe piaţa muncii, beneficiarii de venit minim de incluziune au dreptul la stimulente, după cum urmează:

 • în situaţia în care unul sau mai mulţi membri ai familiei realizează venituri în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu sau a altei forme legale de angajare sau membrii familiei desfăşoară activităţi independente ori agricole, 50% din totalitatea acestora, dar nu mai mult de 500 de lei / familie, nu se iau în calcul la stabilirea veniturilor nete lunare ale familiei;
 • în situaţia în care persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor de incluziune se angajează cu contract individual de muncă sau în baza unui raport de serviciu, pentru o perioadă de cel puţin 24 de luni consecutive, acordarea ajutorului de incluziune se prelungeşte pentru o perioadă de 6 luni, în cuantumul primit anterior angajării.
 • Pentru mai multe informații vă rugăm să vă prezentați la Primăria Municipiului Marghita – Direcția de Asistență Socială.

 

DOCUMENTE: